Bare reglabile echipate

Timp de lectură: 19 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146575/13.09.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 13.09.2013 12:23

Data acceptarii ANRMAP: 13.09.2013 14:29

Data publicarii in SEAP: 13.09.2013 14:29

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

113055

Denumire contract:

BARE REGLABILE ECHIPATE

Data acceptare:

13.09.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Comerciala – Serviciul APSPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Daniela Manea , Email:  daniela.manea@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

BARE REGLABILE ECHIPATE

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Conform graficului de livrare in conditii DDP conform INCOTERMS

Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Livrarea bare reglabile echipate pentru electromecanisme de macaz tip EM5 in simtem de montaj pe traverse lungi la schimbatorul de cale cu dubla jonctiune si simpla jonctiune

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34942000-2 – Echipament de semnalizare (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lot 1 – Bare reglabile echipate pentru electromecanisme de macaz tip EM5 in sistemul de motaj pe traverse lungi la schimbatorul de cale dubla jonctiune – 96 Buc;
Lot 2 – Bare reglabile echipate pentru electromecanisme de macaz tip EM5 in sistemul de montaj pe traverse lungi la schimbatorul de cale simpla jonctiune – 650 buc;

 

Valoarea estimata fara TVA: 1,517,741.94 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

3  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui garantie pentru participare in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, separat pentru fiecare lot in parte, in cuantum de: – Lot 1 = 2.500 lei – Lot 2 = 12.000 lei. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în alte valute , echivalenta leu – valuta sa va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform modelului Formularului 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, sau – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011, sau – orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera / restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat – Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta 1

Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator
– De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – se depune în original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Declaratie în conformitate cu Formularul B1 .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar pentru literele a, c1, d )
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale – se depune în original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul de catre fiecare ofertant / ofertant asociat.

Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :
George Micu – Dir General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Trandafirescu Sorin – Director Gen Adj PE; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen.Adj.Teh.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Florin Iuliu Tomescu, Jana Iacob- Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial; Mihaescu Ovidiu – Dir. Instalatii; Cristea Daniela – Dir Financiar; Florina Mirica- Sef SACPE; Baicu Sorina – Sef STCD; Lambru Liviu – Sef Serv Tehnico Economic; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.; Daniela Manea – Sef birou AL; Hropaciov Petruta Lorena – Ec; Staicu Iulia – ing; Raluca Munteanu – ing; Tudor Gherghina – ing; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Bogdan Branzan – Sef pr.STCD.; Popescu Constantin Cornel – ing; Constantinescu Simona – Ec.; Preda Georgiana – cons. jur; Buholt Mariana – cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela – cons.jur; Melinte Ionut – Sef pr; Petrescu Violeta – cons. Jur; Mandrea Eugen- Serv CT; Constantin Oana – Serv TE; Dumitru Stefan – Serv TE.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 / 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Formularul B3 – în original
– Se depune în original de catre fiecare ofertant / ofertant asociat.
Dovada privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
.Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in Formulare.

Ofertantii vor depune documentele în original Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a ofertelor – se depune în original / copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
-(1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la termenul limita de depunere a ofertelor se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului. Sau
b) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului Autorizatiile/ agrementele/ omologarile tehnic AFER.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Modalitatea de indeplinire
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Documentele se depun în copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie generala de afaceri pe ultimii 3 ani, care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine contractul de furnizare în valoare minima:
Lot 1 – 200.000 lei
Lot 2 – 1.200.000 lei
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu /valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere financiara incheiat de tert, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Fisa de informatii generale -Formular G – formularul se depune în original.
– Angajament de sustinere încheiat de tert, in conformitate cu art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a furnizat produse similare celor licitate.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere încheiat de tert întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Nota: Se va permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv în îndeplinirea contractului respective.
Modalitatea de indeplinire
– Lista principalelor produse similare furnizate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E– în original).
– Angajament de sustinere încheiat de tert, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina: Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertei.
(1) În cazul în care, valabilitatea Omologarii tehnice / agrementele tehnice nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acesteia, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine omologarile/agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu specificatiile tehnice avizate de CFR si AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului.Sau
b) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului agrementele/ omologarile tehnic AFER. Documentele se depun în copie legalizata/copie conform cu originalul
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator
Modalitatea de indeplinire
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
– Acord de asociere – în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3531/29.08.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 14:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

08.10.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 08.10.2013 11:00

 

Locul: sediul autoritatii contractante B-dul Dinicu Golescu nr.38 , Bucuresti Sector 1

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor +copie BI/CI/pasaport

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1. Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14, sau prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare din SEAP din site-ul https://www.e-licitatie.ro. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia în lei a altor monede decât Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective si vor specifica ratele utilizate si sursa acestora, în oferta depusa. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu prevederile art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213151117 , Fax:  +40 213151117 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

13.09.2013 12:23

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content