Avize CFR

  Dispozitia Directorului General nr. 253 din data de 19.10.2022 pentru emiterea avizelor CFR

Conținutul documentației în vederea obținerii avizului CFR de amplasare pe zona de protecție feroviară:

1. Cerere de eliberare a avizului CFR cu persoană de contact și date pentru întocmire factură;

2. Copie a Certificatului de Urbanism, în termen de valabilitate sau Autorizația de Construire;

3. Proces verbal al comisiei întrunită la fața locului pentru constatare, încheiat de Secția Linii pe a cărei rază teritorială se execută lucrarea;

4. Plan de situație vizat de Serviciul Cadastru al Sucursalei Regionale de Căi Ferate;

5. Avizul de principiu al Sucursalei Regionale de Căi Ferate;

6. Copie a actelor de proprietate pentru terenul pe care se execută lucrarea;

7. Documentație tehnică (memoriu tehnic și piese desenate).

În funcție de situația din teren și tipul de documentație (construcții civile, construcții industriale, obiective cu risc pentru calea ferată, drumuri, etc.), CNCF ,,CFR”- SA poate solicita completarea documentației și cu alte acte, piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

La fiecare documentatie depusă pentru obtinerea avizului CFR se va atasa si cate un CD cu Planurile de situatie în format DWG.

Documentația va fi înaintată în 3 exemplare care pot fi trimise prin poștă sau pot fi depuse de beneficiar, la sediul CNCF „CFR”- SA din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București,  Poarta A, Registratură

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, nr. 2031/2022 , privind aprobarea Procedurii de  emitere a avizului Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor pentru documentatiile tehnice,  documentațiile tehnico-economice  si documentatiile de urbanism ale tertilor, beneficiarul investiției trebuie să se adreseze mai întâi Sucursalei Regionale de Căi Ferate pe a cărei rază teritorială se află amplasamentul, pentru obținerea avizului de principiu a planului de situație și a procesului verbal al comisiei întrunită la fața locului.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content