Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

 Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul CNCF “CFR”-S.A., au la dispoziție următoarele modalități de raportare:
       •   Canale interne (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022):
– Prin e-mail la adresa: integritate@cfr.ro
– Telefonic – 91-122.221 – Consilier etică Central CNCF “CFR”-SA
– Personal, prin prezența la sediul CNCF “CFR”-S.A (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email integritate@cfr.ro).
      •   Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care,
potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);
Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:
– Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu;
– Prin e-mail la adresa: avertizari@integritate.eu;
– Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
– Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
– Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).
Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și cele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:
– Prin e-mail la adresa consiliere@integritate.eu;
– Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
– Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
– Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email consiliere@integritate.eu).

Protectia avertizorului în interes public. Extras din PS 0 74 06 ed 3

5.8 Protecția avertizorului în interes public
      (1) Condiții pentru protecţia persoanelor care efectuează raportări
Pentru a beneficia de măsurile de protecţie, avertizorul trebuie să întrunească cumulativ
următoarele condiţii:
      a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legii și a
prezentei proceduri şi care a obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii într-un context
profesional;
      b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările legii
raportate erau adevărate la momentul raportării;
      c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
      (2)Exonerarea de răspundere
      a) Avertizorul care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii
privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind
divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel
de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile Legii nr.
361/2022 şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară
pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.
      b) Avertizorul care dobândeşte sau accesează date şi informaţii de care are cunoştinţă
în virtutea atribuţiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau
dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea
sau divulgarea publică s-a efectuat în condiţiile legii.
      c) Răspunderea avertizorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea
sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este
supusă dispoziţiilor de drept comun.
      (3) Persoanele care, în mod anonim, au raportat sau au divulgat public informaţii
referitoare la încălcări, dar sunt ulterior identificate şi suferă represalii, beneficiază de protecţia
prevăzută la alin (4), cu condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul (1).
      (4) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor, ameninţări cu
represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:
      a) orice suspendare a contractului individual de muncă;
      b) concedierea sau eliberarea din funcţie;
      c) modificarea contractului de muncă;
      d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;
      e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcţie şi a dezvoltării
profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale, sau prin
recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;
      f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;
      g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;
      h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
      i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un
contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime
că i s-ar oferi un post permanent;
      j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea
anticipată a unui astfel de contract;
      k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe
platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii
oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri;
      l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau
la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va
găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
      m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a
fi îndeplinite condiţiile în acest sens;
      n) anularea unei licenţe sau a unui permis;
      o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
      (5) Contestarea măsurilor luate ca represalii:
      a) Avertizorul poate contesta măsurile prevăzute la alin. (4) printr-o cerere adresată
instanţei competente, în funcţie de natura litigiului, în a cărei circumscripţie teritorială acesta
îşi are domiciliul.
      b) În litigiile prevăzute la alin. (4) lit. a) sarcina de a dovedi că măsura contestată este
justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică
revine, după caz, fie angajatorului, fie entităţii cu privire la care se face contestarea privind
represaliile.
      (6) Măsurile de protecţie a persoanelor care efectuează raportări se aplică, în cazul în
care este relevant, şi:
      a) facilitatorilor;
      b) persoanelor terţe care au legături cu persoanele care efectuează raportări şi care ar
putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor
care efectuează raportări; şi
      (c) entităţilor juridice pe care persoanele care efectuează raportări le deţin, pentru care
aceste persoane lucrează sau cu care au alte tipuri de legături într-un context profesional.
      5.9 Protecţia identităţii persoanei vizate şi a terţelor persoane
      (1) Prevederile privind protecţia identităţii aplicabile avertizorilor în interes public, se
aplică şi persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare.
      (2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfăşurare acţiunile
subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepţia cazului în care, ca urmare a
soluţionării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de
încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
      (3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate şi dreptul
de acces la propriul dosar.
      5.10 Confidenţialitatea și protecția datelor cu caracter personal
      (1) Comisia are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului şi nici informaţiile
care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are
consimţământul expres al acestuia.
      (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului şi orice altă
informaţie prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o
obligaţie impusă de lege, cu respectarea condiţiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta.
      (3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire
la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu
există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.
      (5) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care avertizorul a
dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
      (6) Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea
ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul companiei decât persoana desemnată. În acest
caz, raportarea este înaintată, de îndată, consilierului de etică.
      5.11 Prelucrarea datelor cu caracter personal
      (1) Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii nr.
361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autorităţile
competente, se desfăşoară potrivit prevederilor legale și procedurilor interne în vigoare.
      (2) Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluţionarea unei anumite
raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se şterg.
      5.12 Sancțiuni
Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 atrage, după caz, răspunderea civilă,
disciplinară, contravenţională sau penală. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după
cum urmează:
      a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să
primească şi să înregistreze raportările, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
      b) încălcarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a menţine confidenţialitatea
privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terţelor persoane, cu
amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.
      c) Raportarea de informaţii privind încălcări ale legii de către avertizorul în interes
public, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie
considerată, potrivit legii, infracţiune.
      Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către personalul din cadrul
Agenției Naționale de Integritate.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content