Echipament feroviar

Timp de lectură: 13 minute

 Anunt de participare (utilitati) numarul 146892/30.09.2013

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 11:14
Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 13:48
Data publicarii in SEAP: 30.09.2013 13:48
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 114617
Denumire contract: Echipament feroviar
Data acceptare: 26.09.2013
 
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  prin Sucursala CREIR CF Craiova, bdl. Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Elmira Mihart , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament feroviar
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: – Magazia Centrala de Materiale (Aleea Depoului nr. 8)
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului îl constituie achizitia de echipament feroviar necesar pentru intretinerea instalatiilor SCB.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34940000-8 – Echipament feroviar (Rev.2)
 
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate: 
– Lot 1 – Capace nemetalice pentru picheti si distribuitori = 97 buc. 
– Lot 2 – Picheti si distribuitori cablu = 72 buc. 
– Lot 3 – Cutii introducere rezistente = 640 buc. 
– Lot 4 – Rezistente incalzitor macaz = 305 buc. 
– Lot 5 – Bolturi electromecanisme de macaz = 1510 buc. 
– Lot 6 – Funii otel circuite de cale monofilare si bifilare = 695 buc. 
– Lot 7 – Brose conexiune din alama = 30.000 buc. 
– Lot 8 – Suporti prindere inductori = 168 buc. 
– Lot 9 – Saboti de deraiere = 3 buc. 
– Lot 10 – Dispozitive protectie retea cabluri si cablaje = 470 m + 30 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 354,250 RON
 
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
45  zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare este în cuantum de: – 260 lei pentru Lot nr. 1; – 920 lei pentru Lot nr. 2; – 750 lei pentru Lot nr. 3; – 1.020 lei pentru Lot nr. 4; – 470 lei pentru Lot nr. 5; – 800 lei pentru Lot nr. 6; – 1.260 lei pentru Lot nr. 7; – 470 lei pentru Lot nr. 8; – 640 lei pentru Lot nr. 9; – 460 lei pentru Lot nr. 10. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Instalatii – Edmond Vartolomei, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Ing. Serviciul TE – Catalin Negrila, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – Irina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin Neamtu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar – Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut. 
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC – in original sau copie legalizata. 
2. Pentru produsul supus achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizare de furnizor feroviar; certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie din partea AFER conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor; Agrement Tehnic Feroviar (daca nu detine omologare tehnica feroviara). Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente: 
– Autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente pentru produs: 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare si urmatoarele documente ale producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie; Certificat de omologare tehnica feroviara de tip. 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul G – formularul se depune în original 
2.Bilantul contabil din anul 2012 
Modalitatea de indeplinire 
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui. Se va prezenta valabil la data limita de depunere a ofertelor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
 
III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
 
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
 
 
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in original, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/686/2013
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2013 16:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 10:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, cam. 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)   ALTE INFORMATII
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
VI.4)   CAI DE ATAC
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214
 
VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
27.09.2013 11:14
 
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content