Echipament feroviar

Timp de lectură: 16 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 150470
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod 
 
postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 
 
351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa 
 
internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE 
 
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
 
PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale 
 
acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1)   DESCRIERE
 
II.1.1)
 
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
 
 
Echipament feroviar
 
II.1.2)
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
serviciilor
 
 
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: Sucursala Regionala CF Craiova –Depozitul din Craiova, str. Aleea Depoului 
 
nr. 8, Dolj,
 
Codul NUTS: RO411 – Dolj
 
II.1.3)
 
Anuntul implica
 
 
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4)
 
Informatii privind acordul-cadru
 
 
 
II.1.5)
 
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
 
 
Obiectul contractului îl constituie achizitia pieselor de schimb necesare pentru întretinerea tehnica si 
 
repararea instalatiilor feroviare de semnalizare, centralizare si bloc (SCB), mai exact la reviziile bianuale la 
 
electromecanismele de macaz.
 
II.1.6)
 
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
 
 
34940000-8 – Echipament feroviar (Rev.2)
 
II.1.7)
 
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
 
 
Nu
 
II.1.8)
 
Impartire in loturi
 
 
 
Nu
 
II.1.9)
 
Vor fi acceptate variante
 
 
 
Nu
 
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1)
 
Cantitatea totala sau domeniul
 
 
 
Cantitatea necesara de achizitionat este: 
 
– BOLT LINEAR CONTROL EM 2-5 – 230 buc. 
 
– BOLT BARA CONTROL EM5 SJ (D27X20/D24x60,Ø5) cu canal de ungere – 310 buc 
 
– BOLT BARA CONTROL EM5 DJ( D27X20/D24x70,Ø5) cu canal de ungere – 130 buc. 
 
– BOLT BARA CONEXIUNE D30x7/D24,3×63, Ø5) – 50 buc. 
 
– BOLT BARA MANEVRARE EM5 (HexD 32x15x Ø8/D24X55/M22x35,Ø5)-105mm – 180 buc 
 
– BUCSA CONCENTRICA PT. F.V. 32X24X22,5/20,5 – 300 buc. 
 
– BUCSA EXCENTRICA 32X24X22,5 cu canal pana – 600 buc. 
 
– BUCSA IZOLATOARE TEFLON PT BARE REGLABILE – 180 buc. 
 
– CAP CRUCE EM 2 EM 5 – 115 buc.
 
Valoarea estimata fara TVA: 49,935 RON
 
II.2.2)
 
Optiuni
 
 
 
Nu
 
II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU 
 
FINALIZARE
 
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1
 
) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de 900 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va 
 
fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere 
 
a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea 
 
în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de 
 
constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 
 
deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta 
 
– copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau 
 
de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate 
 
prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa 
 
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, 
 
sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire 
 
la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile 
 
si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionala CF Craiova a sumei 
 
în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile 
 
prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea 
 
contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.
 
III.1.2
 
) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii
 
III.1.3
 
) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4
 
) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
III.2.1
 
 
comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o 
 
declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se 
 
depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind 
 
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. 
 
Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de 
 
autoritati competente din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii 
 
la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care 
 
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in 
 
original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de 
 
catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/
 
ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul 
 
local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul 
 
limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata 
 
sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al 
 
firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de 
 
documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data 
 
în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are 
 
competente în acest sens. 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la 
 
art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/
 
subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în 
 
situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate 
 
cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 
 
indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea 
 
procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director 
 
– Gheorghe Coman, Contabil Sef – Aurelia Manea, Sef Divizia Instalatii – Edmond Didi Vartolomei, Sef 
 
Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Sef Serviciu Comercial – Oprea Popa, Tehn. Serviciu Comercial –
 
Vladut Barcau, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic – 
 
Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier juridic –Traian Barbut, 
 
Consilier juridic –Iuliana Isail; Sef Serviciu BAI – Petronela-Laura Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – 
 
Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Daniel Sinescu, Sef Serviciu PDFC-C –Crina Smaralda Diaconu, 
 
Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Cons.jur. Birou Achizitii Publice-Adriana Cioroianu 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului 
 
presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 
 
participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la 
 
licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat 
 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator 
 
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de 
 
activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de 
 
activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
 
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 
 
ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, 
 
autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
 
procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie 
 
legalizata. 
 
2.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de 
 
I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, 
 
garantia de buna executie si cifra de afaceri. Se va completa Formular IMM. 
 
3. Este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizatie de furnizor feroviar /Agrement Tehnic Feroviar si Certificat 
 
de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie în faza finala conform OMT nr. 290/2000 valabile la 
 
data limita de depunere a ofertelor. 
 
În cazuri de exceptie, ofertantul poate prezenta specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF 
 
CFR-SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. 
 
Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. 
 
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Autorizatie de furnizor feroviar 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie pentru produs 
 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente: 
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor si urmatoarele documente ale 
 
producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara 
 
de tip si de fabricatie pentru produs 
 
În cazuri de exceptie, ofertantul poate prezenta specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF 
 
CFR-SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. 
 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului 
 
tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se 
 
angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de 
 
derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
 
III.2.2
 
) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 
 
2011, 2012 si 2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 
 
2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente, extras din bilantul contabil la 31.12.2013 
 
(pentru cifra de afaceri a anului 2013) sau orice alt document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri 
 
globala pe 2013. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013/extras din bilant la 31.12.2013/rapoarte audit/rapoarte ale cenzorilor 
 
sau orice alte documente edificatoare ce demonstreaza situatia economica si financiara. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR 
 
pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013
 
III.2.3
 
) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de 
 
un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. 
 
Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un 
 
organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un 
 
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. 
 
Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
 
III.2.4
 
) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1
 
) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
III.3.2
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1)   TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1
 
) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1
 
) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2
 
) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1
 
) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 66/03.04.2014
 
IV.3.2
 
) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3
 
) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2014 
 
16:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4
 
) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
08.05.2014 10:00
 
IV.3.5
 
) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
IV.3.6
 
) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7
 
) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  08.05.2014 11:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, camera 204
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
 
VI.3)   ALTE INFORMATII
 
În scopul aplicarii prevederilor art. 69 indice 2 din OUG 34/2006 ofertantii trebuie sa prezinte Declaratie 
 
privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat va depune 
 
o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de 
 
participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. Modul de departajare a ofertelor cu 
 
pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel 
 
mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe 
 
locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere 
 
financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul 
 
cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 
 
din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 
 
cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere 
 
semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel 
 
cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care 
 
ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv 
 
daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. 
 
Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4)   CAI DE ATAC
 
VI.4.1
 
) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod 
 
postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2
 
) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre 
 
un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.3
 
) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 
 
351403214 , Fax:  +40 351403214
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content