Echipament pentru controlul traficului feroviar

Timp de lectură: 16 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 151728/23.06.2014

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 23.06.2014 15:16

Data acceptarii ANRMAP: 23.06.2014 16:28

Data publicarii in SEAP: 23.06.2014 16:28

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

145396

Denumire contract:

Echipament pentru controlul traficului feroviar

Data acceptare:

23.06.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Echipament pentru controlul traficului feroviar

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sucursala Regionala CF Craiova –Depozitul din Craiova, str. Aleea Depoului nr. 8, Dolj,

Codul NUTS: RO411 – Dolj

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Obiectul contractului îl constituie achizitia pieselor de schimb necesare pentru echipamentele si dispozitivele instalatiilor SCB. Achizitia este structurata pe 5 loturi: Lot Nr. 1 – Încuietori de macaz si piese component încuietori ; Lot Nr. 2 – Cablaje pentru semnale luminoase; Lot Nr. 3 – Prize pamant; Lot Nr. 4 – Repere, indicatoare si balize; Lot Nr. 5 – Banda semnalizare reflectorizanta autoadeziva.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34630000-2 – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lot nr.1 – Incuietori de macaz si piese componente incuietori
1 INCUIETOARE DE MACAZ CU 1 CHEIE tip 49 buc 5 
2 INCUIETOARE DE MACAZ CU 1 CHEIE tip 60 buc 3 
3 INCUIETOARE DE MACAZ CU 2 CHEI tip 49 buc 6 
4 INCUIETOARE DE MACAZ CU 2 CHEI tip 60 buc 2 
5 CAPAC PENTRU ORIFICIUL CHEII LA INCUIETOARE buc 22 
6 CIOC PENTRU INCUIETOARE DE MACAZ TIP 60-65 buc 25 
7 CIOC PENTRU ÎNCUIETOARE DE MACAZ TIP 49 buc 30 
8 CUTIE PROTECTIE INCUIETORI buc 30 
9 INCUIETOARE SABOT SDU buc 6 
10 OCHELARI PENTRU INCUIETOARE DE MACAZ buc 10 
11 PIULITA DIN BRONZ PENTRU INCUIETORI buc 30 
12 PLACUTA DISTANTIERA INTRE VERTURI buc 220 
13 STIFT OSCILATOR VERTURI INCUIETOARE buc 130 
14 STIFT PATRAT PENTRU INZAVORIT VERTURI buc 130 
15 STIFT PENTRU GHIDARE CHEIE INCUIETOARE buc 110 
16 SURUB CU GHEARA PENTRU FIXAT INCUIETOARE buc 30 
17 SURUB PENTRU CAPAC LATERAL INCUIETOARE buc 120 
18 VERT PENTRU INCUIETOARE CU 1-2 CHEI buc 300 
Lot nr. 2, Cablaje pentru semnale luminoase
1 coblaj semnal 1 foc buc 70 
2 cablaj semnal 2 focuri buc 40 
3 cablaj semnal 3 focuri buc 20 
Lot nr.3 – prize pamant
1 priza pamant cu 3 electrozi buc 12 
Lot.nr.4: Repere, indicatoare si balize
1 REPER SEMNAL PREVESTITOR cu BLA cu suport buc 20 
2 REPER SEMNAL PREVESTITOR fara BLA cu suport buc 12 
3 BALIZA SEMNAL PREVESTITOR CU 1 DUNGA cu suport buc 15 
4 BALIZA SEMNAL PREVESTITOR CU 2 DUNGI cu suport buc 15 
5 BALIZA SEMNAL PREVESTITOR CU 3 DUNGI cu suport buc 15 
6 Indicator A (asteapta) cu suport buc 35 
Lot.nr.5: Banda semnalizare reflectorizanta autoadeziva
1 Banda semnalizare reflectorizanta autoadeziva alba cu latimea de 244mm – alba m 230 
2 Banda semnalizare reflectorizanta autoadeziva rosu cu latimea de 244 mm – rosie m 230

 

Valoarea estimata fara TVA: 89,984 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

 60  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este în cuantum de 868,18 lei pentru lotul 1; 133,60 lei pentru lotul 2; 124,80 lei pentru lotul 3; 452,30 lei pentru lotul 4; 220,80 lei pentru lotul 5; Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus, conform prevederilor art. 88 aliniat (1) din HG 925/2006, in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.PLT.CARACAL. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Regionala CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Bugetul de stat

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
Autoritatea contractanta va exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Manea Aurelia , Sef Divizia Instalatii – Vartolomei Edmond- Didi , Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Sef Serviciu Comercial – Oprea Popa, Ing. Serviciu Comercial – Irimia Cornel , Sef Oficiu Juridic – Roman Ilie , Consilier juridic – Vizitiu Cristiana-Vichi , Consilier juridic – Tudoran Irina Valentina , Consilier juridic –Neamtu Cosmin-Laurentiu , Consilier juridic –Barbut Traian , Consilier juridic –Isail Iuliana ; Sef Serviciu Contabilitate – Leoveanu Lidia , Sef Serviciu Financiar- Sinescu Daniel , Sef Serviciu PDFC-C –Crina- Smaralda Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Radut Viorel , Cons.jur. Birou Achizitii Publice-Cioroianu Adriana 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie legalizata. 
2.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, garantia de buna executie si cifra de afaceri. Se va completa Formular IMM. 
3. Este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizatie de furnizor feroviar /Agrement Tehnic Feroviar si Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
În cazuri de exceptie, ofertantul poate prezenta specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF CFR-SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. 
Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”. 
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente: 
– Autorizatie de furnizor feroviar 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie pentru produs 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente: 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor si urmatoarele documente ale producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie pentru produs 
În cazuri de exceptie, ofertantul poate prezenta specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF CFR-SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. 
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 2011, 2012 si 2013). 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, vizate si înregistrate de organele competente, extras din bilantul contabil la 31.12.2013 (pentru cifra de afaceri a anului 2013) sau orice alt document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe 2013. 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta: 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
Si 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013/extras din bilant la 31.12.2013/rapoarte audit/rapoarte ale cenzorilor sau orice alte documente edificatoare ce demonstreaza situatia economica si financiara. 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi:2011, 2012, 2013

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 
Modalitatea de indeplinire 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/186/05.06.2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2014 13:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

14.07.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  14.07.2014 11:00

 

Locul: Sucursala RegionalaCF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content