ECLISE METALICE

Timp de lectură: 17 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 152141/12.07.2014
 
Detaliu anunt 
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006 
 
Stare anunt: Publicat 
 
Stare procedura: In desfasurare 
 
Data transmiterii in SEAP: 10.07.2014 13:57 
 
Data acceptarii ANRMAP: 11.07.2014 11:10 
 
Data trimiterii la OJ: 11.07.2014 
 
Data publicarii in SEAP: 12.07.2014 01:30 
 
Trimite la OJ: Da 
 
Documentatie de atribuire 
 
Numar 
 
documentatie: 147888 
 
Denumire 
 
contract: Eclise metalice 
 
Data acceptare: 10.07.2014 
 
Planuri anuale de achizitii publice 
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , 
 
Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Contracte–S.A.P.S.P.B.S. , Tel. +40 213192433 , 
 
Email: iulia.staicu@cfr.ro, dorina.craciun@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , 
 
Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro 
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si 
 
sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale 
 
ale acestora 
 
Activitate (activitati) 
 
– Servicii feroviare
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) Descriere 
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta 
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 
 
Eclise metalice 
 
serviciilor 
 
Furnizare 
 
Cumparare 
 
Locul principal de livrare: Baza BRASOV – conform graficului de livrare (DDP conform 
 
INCOTERMS ) 
 
Codul NUTS: RO122 – Brasov 
 
Un contract de achizitii publice 
 
II.1.3) Anuntul implica 
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru 
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
 
II.1.8) Impartire in loturi 
 
ECLISE METALICE: 
 
– eclise metalice tip 49 
 
– eclise metalice tip 60 
 
– eclise metalice tip 65 
 
34946121-4 – Eclise de imbinare si placi de baza (Rev.2) 
 
Da 
 
Nu 
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante 
 
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
Nu 
 
II.2.2) Optiuni 
 
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 
III.1) Conditii referitoare la contract 
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate 
 
ECLISE METALICE: 
 
– eclise metalice tip 49 – 101,600 tone 
 
– eclise metalice tip 60 – 98,600 tone 
 
– eclise metalice tip 65 – 84,528 tone 
 
TOTAL – 284,728 tone 
 
Valoarea estimata fara TVA: 2,528,225.8 RON 
 
Nu 
 
5 luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 
 
III.2) Conditii de participare 
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
 
Garantie de participare ECLISE METALICE – 30.000 lei Ofertantul va constitui o garantie pentru 
 
participare eliberata în numele ofertantului. Garantia de participare se constituie în conformitate 
 
cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei 
 
pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa 
 
va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, 
 
garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod 
 
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba 
 
decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba 
 
româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta 
 
la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de 
 
participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 
 
6603 CC02, Banca :Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile 
 
Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/
 
2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de 
 
participare însotita de declaratia privind statutul de IM 5% din valoarea contractului , fara TVA . 
 
Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform 
 
prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a 
 
contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate 
 
pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) 
 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va 
 
restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul 
 
contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de 
 
buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care 
 
fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
 
asupra ei. 
 
Buget de stat – Plata se va efectua in 5 zile de la primirea fondurilor de catre CNCF ” CFR” SA de la 
 
bugetul statului 
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
Nu 
 
comertului sau al profesiei 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Cerinta nr. 1 
 
Eligibilitatea 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din 
 
situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, 
 
ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . 
 
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. 
 
Cerinta nr. 2 
 
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile 
 
prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie 
 
raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, 
 
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. 
 
Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
 
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere. 
 
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe 
 
proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Formularul B1 
 
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator 
 
(tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) 
 
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a 
 
contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general 
 
consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu 
 
are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere 
 
a ofertelor.- se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat . 
 
Cerinta nr. 3 
 
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia 
 
prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . 
 
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Alexandru Macarie Moldovan –
 
Dir.General; Sorina Baicu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp.; Constantin Manea –
 
Dir. Linii; Irina Petrescu –Dir.Asistenta Juridica; Aron Valer Pop-dir. Achizitii Contracte;Corneliu 
 
Cretu – Dir.Financiar; Jana Iacob – sef serv.Reprezentare; Daniela Manuela Dumitrescu – Sef 
 
serviciu APSPBS; Florina Mirica- Sef SACPE; Papa Traian-cons. jur; Bogdan Branzan Fedeles – Sef 
 
pr.STCD.; Valentin Mitroi – sef serviciu STCD; Constantinescu Simona-sef birou STCD.; Daniela 
 
Manea – Sef birou SAPSPBS; Craciun Dorina Mihaela – ing. SAPSPBS.; Raluca Munteanu-ing.; 
 
Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-
Sef pr.; Popescu Constantin Cornel- Ec; Petrescu Violeta Elena-cons jur; Tudor Gherghina-ing 
 
SAPSPBS; Staicu Iulia-ing.SAPSPBS; Olteanu Pompiliu – Sef proiect Serv.Linii; Marius Dobre 
 
Adrian-Sef serv.Linii; Adrian Laslo – sef proiect Serv.Linii;Oprea Ion –ing.Serv.Linii 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre 
 
fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant 
 
Cerinta nr. 4 
 
Participarea la licitatie cu oferta independenta 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul 
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
 
III.2.3) Capacitatea tehnica 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Cerinta nr. 1 
 
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani . 
 
Cerinta minima de calificare: 
 
– realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea 
 
minima : 2.000.000 lei, 
 
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/
 
valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2011, 2012,2013). 
 
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un 
 
angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. 
 
Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea 
 
acestora. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Se va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original; 
 
Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu 
 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Cerinta nr. 1 
 
Experienta similara 
 
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va 
 
contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original). 
 
Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a 
 
ofertelor) din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare cu cele supuse achizitiei, in valoare 
 
cumulata de minim 1.000.000 lei la nivelul a minim 1 maxim 3 contracte. 
 
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau 
 
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un 
 
client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/
 
Nu 
 
III.2.4) Contracte rezervate 
 
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii 
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
 
Nu 
 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 
 
Nu 
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipul procedurii 
 
IV.1.1) Tipul procedurii 
 
IV.2) Criterii de atribuire 
 
IV.2.1) Criterii de atribuire 
 
Licitatie deschisa 
 
Pretul cel mai scazut 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 
 
Da 
 
Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). 
 
Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei 
 
câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia 
 
electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în 
 
conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata 
 
ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, 
 
ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului 
 
electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la 
 
echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, 
 
se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, 
 
în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest 
 
caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile 
 
ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin 
 
(2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte 
 
admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de 
 
catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei 
 
electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, 
 
durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul 
 
procesului repetitiv de ofertare este pretul total în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica 
 
se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi 
 
lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare 
 
dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate 
 
decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. 
 
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii 
 
clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza 
 
pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu 
 
modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la 
 
stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii 
 
acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei 
 
electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate 
 
cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata la punctul D.1 
 
din prezenta fisa de date, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate 
 
de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original 
 
la acelasi punct de contact. Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza 
 
ofertele si va stabili ofertantul câstigator. 
 
IV.3) Informatii administrative 
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 
 
9/3/1275/18.06.2014 
 
Nu 
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
 
25.08.2014 12:00 
 
Documente de plata: NU 
 
01.09.2014 10:00 
 
Romana 
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor 
 
Data: 01.09.2014 11:00 
 
Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, etaj 5, camera 79 
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
 
La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens 
 
reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport . 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
VI.1) Contractul este periodic 
 
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
 
VI.3) Alte informatii 
 
Nu 
 
Nu 
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare 
 
1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din 
 
urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de 
 
contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, 
 
sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la 
 
solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” 
 
a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata 
 
ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea 
 
în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul 
 
cel mai scazut DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale 
 
obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si 
 
ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. 
 
VI.4) Cai de atac 
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac 
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt 
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 
 
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro 
 
Organism competent pentru procedurile de mediere 
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
 
Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006. 
 
CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica 
 
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 
 
010873 , Romania , Tel. +40 213151117 , Fax: +40 213151117 , Adresa internet (URL): 
 
http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura 
 
10.07.2014 13:57
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content