Expertizare tehnică + documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii + proiectare “Pod

Timp de lectură: 15 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144906/15.07.2013

 

 

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 12.07.2013 08:14
Data acceptarii ANRMAP: 15.07.2013 11:15
Data publicarii in SEAP: 15.07.2013 11:15
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
104345
Denumire contract:
Expertizare tehnica + documentatie de avizare pentru lucrari de interventii + proiectare „Pod km 266+999, fir I+II, linia CF Videle –Orsova”
Data acceptare:
11.07.2013

 

 

 

 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)  
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
DESCRIERE
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Expertizare tehnica + documentatie de avizare pentru lucrari de interventii + proiectare „Pod km 266+999, fir I+II, linia CF Videle –Orsova”
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova, podul de la km 266+999, fir I+II, între statiile CF Isalnita si Cotofeni
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Având în vedere deteriorarile aparute în amonte si aval de podul CF, corelate cu comportarea în exploatare, tinând cont de faptul ca acesta are durata de viata expirata, în cadrul serviciului necesar a fi prestat se va expertiza si proiecta podul de cale ferata si lucrarile de protectie albie de la km 266+999. fir I+II, linia CF 100 Videle –Orsova, astfel încât sa poata fi asigurata circulatia trenurilor cu viteza proiectata initial asigurând circulatia în conditii de siguranta a convoaielor actuale de circulatie. 
Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
Prestarea serviciului consta în efectuarea expertizei tehnice, proiectare pod CF si lucrari protectie albie si elaborare documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul „ Pod km 266+999, fir I+II, linia Cf Videle –Orsova” conform caietului de sarcini nr. 52/1/166/25.03.2013, datelor program nr. 122/7/13/2013, caietului de sarcini cadru nr. 164/19.06.2003 pentru expertizare poduri de cale ferata, emis de catre CNCF”CFR”SA-Directia Linii.
 
Valoarea estimata fara TVA: 70,967.75 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Gar de particip este în cuantum de 1.419,35 lei.Per. de valab a gar de part va fi cel putin egala cu per de valab a ofertei, resp 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pt. sit.în care gar. de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare.Forma de constituire :- virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului,sau-instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru per. de valabilit. prev. mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata gar se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conf. cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau -prin depunerea la casieria SCREIR Craiova a sumei în numerar. Gar. de particip se va returna de catre AC conf cu preved art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art.278*1 alin. (2) din OUG 34/2006 modif. si complet. ulter. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – prin scrisoare de garantie bancara emisa în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de stat
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Tehnica – Dorel Ciuca , Sef Serviciu Investitii – Gheorghe Borontea, Ing. Serviciu Investitii – Adela Nicolae, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut. 
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC –in original sau copie legalizata. 
2. Certificat de atestare privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1671/2007 cu modificarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor emise de Ministerul apelor si padurilor. 
3.Atestat MLPTL/MLPAT/MTCT pentru expertizare în domeniul podurilor pentru cai de comunicatie, în conformitate cu Legea 10/1995 – legea calitatii în constructii, actualizata ; HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor emise de Ministerul Dezvoltarii 
4. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru proiectare, expertizare în domeniul infrastructurii feroviare.Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 

În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 
5.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare. Se va completa Formular IMM.

III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului. 

b)Bilantul contabil pe anul 2012. 

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul G– formularul se depune în original si bilantul contabil pe anul 2012, vizat si înregistrat de organele competente –copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 

Pentru echivalenta lei/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 314/10.06.2013
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 14:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
05.08.2013 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
Pana la: 04.10.2013
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 05.08.2013 11:00
 
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
VI.2)  
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)  
ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
VI.4)  
CAI DE ATAC
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content