Gaz petrolier lichefiat (GPL)

Timp de lectură: 12 minute

 

 

Ordin iniţiator  Nr. 481/2015 – Cumpărare: „Gaz petrolier lichefiat (GPL)

 

SOCIETATEA DE BROKERAJ

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A

(CN CF “CFR”-S.A)

CLIENT

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A

PRODUS

Gaz petrolier lichefiat (GPL); 

Codul CPV: 09133000-0,   Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)

VANZARE/

CUMPARARE

Cumpărare

CANTITATE

143.816 litri

               

Nr. Crt.

Nr. lot/Sucursala RCF

U/M

Cantitatea

Valoare estimata (include acciza, transport, fara TVA)

1 .

Lot1– SRCF Cluj

litri

  18.626

  67.612,38

2 .

Lot 2– SRCF Constanta

litri

125.190

454.439,70

 

TOTAL

litri

143.816

522.052,08

 

ATRIBUT ( T/P )

–          Se vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte partiale.

MODALITATEA DE CALCUL A PREŢULUI: 

 

Cantitate (litri) x Pret unitar (lei/litru cu acciza, transport, fara TVA) = Valoare (lei).

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică : preţul cel mai scăzut;

CONDIŢIE DE LIVRARE    

Delivered Duty Ppaid” conform INCOTERMS 2000 în locatiile de pe raza Sucursalelor RCF  Cluj si Constanta.

TERMENE DE LIVRARE

Livrarea se va efectua pe baza de comanda  emisa de achizitor.

 

TERMEN DE PLATĂ

NU se accepta acordarea de avans; AJUSTAREA PRETULUI: Pretul NU se ajusteaza.

 

 

AJUSTAREA PRETULUI

Pretul NU se ajusteaza.Preţul este ferm si nemodificabil pe toată perioada de derulare a contractului şi va include toate cheltuielile legate de incarcare, transport, descarcare, ambalare, manipulare,etc.;

DURATA CONTRACTULUI

până la data de 30.04.2016/ livrare pe baza de comanda emisa de achizitor;

 

 

 

 

 

 

 

GARANȚIA DE PARTICIPARE

 

 

 

 

 

 

 

Garanţia de participarese constituie pentru fiecare lot in parte, cu o durată de valabilitate de 90 zile de la data desfăşurării procedurii.

 

Nr.        LOT

Sucursale RCF

CANTITATE  (litri)

Garantie de participare (lei)

1

SRCF CLUJ

18.626

700

2

SRCF CONSTANTA

125.190

5.000

 

Garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, prin virament bancar sau prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Pentru constituirea prin scrisoare de garantie bancara se va depune Formularul 2.  Scrisoarea de garanţie bancară se va depuneîn original. 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile  şi completarile ulterioare. Pentru a beneficia de aceasta reducere se va depune declaraţia privind statutul de IMM.

Lipsa documentului atrage de sine respingerea ofertei.

Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va transmitem datele necesare:

 

Beneficiar: CNCF CFR SA

CUI: RO11054529

Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02

            Veneto Banca S.c.p.a.  Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti

 

Garantia de participare se va constitui in favoarea CNCF CFR SA.

Neconstituirea garantiei de participare asa cum este solicitata mai sus, atragere după sine descalificarea ofertantului respectiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE PRECIZĂRI

Operatorii economici vor depune la BRM înainte de şedinţa de tranzacţionare, in plicuri separate, un exemplar în original şi un exemplar în copie, a următoarelor documente:

 

DOCUMENTEDECALIFICARE (1 exemplar original si 1 exemplar in copie)

 

1.     Declaraţie privind eligibilitateaneîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 – în conformitate cu Formularul A –  se depune în original;

NOTĂ: Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicatăpentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

 

2.     Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.1 –  se depune în original;

 

3.     Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.2 –  se depune în original;

    Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

COSTESCU  Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director Gen.Adj.Economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director Gen. Adj.Tehnic Dezvoltare; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exploatare; CESA Petru – Director Directia Tehnica; UNGUREANU Mihai – Director Directia Comerciala;  DUMITRU Laurentiu Cornel – Director Directia Achizitii Publice; MANEA Constantin – Director Directia Linii;CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; STROE Ion Claudiu –Director Directia Asistenta Juridica;

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice;MARIN VALENTIN -Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birou- Directia Achizitii Publice;  MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoleta-inginer – Directia Achizitii Publice;

MITROI Valentin- Sef Serviciu  – Directia Comerciala; MITROI  Marilena – economist – Directia Comerciala; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Comerciala;  CONSTANTINESCU Simona – economist – Directia Comerciala; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Comerciala;

MELINTE Ionut – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica;

PANTAZI Florin- Sef Serviciu– Directia Comerciala.;VLAD Veronica -ec. – Directia Comerciala; PRUNESCU Elena– ec. – Directia Comerciala

 

De asemenea. pentru a viziona toate persoanele cu functii de decizie/conducere se va vizita site-ul https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

                                                                                           

4.     Informaţii generale– în conformitate cu Formularul G –  se depune în original;

 

5.     Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului şi care trebuie să cuprindă activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

 (Certificatul se depune în original /copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul).

 

6.     Certificat de participare la procedura cu oferta independenta( Formular B.3 – in original);

 

7.     Autorizaţie de antrepozit fiscalvalabila pentru activitatea de productie sau depozitare produse energetice sau Atestat de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetic, pentru produsul ofertat.

 

8.  Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea calitatii:

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

 

9. OFERTA se depune (1 exemplar original si 1 exemplar in copie)sicuprinde:

 

 a). PROPUNEREA TEHNICA. Se elaborează conform caietului de sarcini (prin participarea la procedură se consideră acceptarea caietului de sarcini în totalitatea sa. Ofertantul va include un angajament prin care confirma respectarea cerinţelor contractuale şi cerinţelor din caietul de sarcini elaborat de CN CF “CFR”- S.A).

1.  Fişa de securitate a produsului, conform legislaţiei în vigoare.

2.  Certificat de calitate / buletin de analiza / raport de incercari, emis in ultimele 12 luni,  pe numele ofertantului, eliberat de un laborator acreditat conform  EN ISO 17025, din care sa rezulte ca produsul ofertat este conform prevederilor caietului de sarcini;

 

b). PROPUNEREA FINANCIARAFormularul 10 A.

 

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în lei pentru fiecare lot in parte, în conformitate cu Formularul de oferta (Formular 10A).  Formularul de ofertă va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde defalcarea preţului.

Preţul din propunerea financiară va fi menţinut ferm şi nemodificabil pe toată durata de valabilitate a contractului. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii acesteia.         

                                                                                 

Lipsa oricărui document din cele menţionate de la punctul 1-9, atrage după sine descalificarea ofertantului respectiv.                                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

 

 

 

ALTE CONDIŢII CONTRACTUALE

prin participarea la procedură se consideră acceptarea modelului de contract în totalitatea sa.

          Garanţia de bună execuţie a contractului de furnizare de produse se constituie numai în lei şi reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin scrisoare de garanţie de bună execuţie, în original Formularul J ce se constituie în anexă la contract.

         Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, conform HG 1045/2011 sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, in maxim  5 zile de la data incheierii contractului de ambele parti.

 

 

Raspunsul la solicitarile de clarificari se transmit cu pana la 3 zile inainte de deschiderea ofertelor.

 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI ŞI A DOCUMENTELOR CARE ÎNSOŢESC OFERTA:

limba română.

 

Membrii ce vor face parte din comisia de evaluare din partea CNCF „CFR” SA: se vor transmite ulterior.

 

ANEXE

1.     Formulare;

2.     Caiet de sarcini pentru achiziţie “Combustibil Gaz petrolier lichefiat (GPL)”;

3.     Contract de furnizare de produse;

Garantie bursiera

 

Nr.        LOT

Sucursale RCF

CANTITATE  (litri)

Garantie Bursiera (lei)

1

SRCF CLUJ

  18.626

600

2

SRCF CONSTANTA

125.190

4500

 

Comision BRM

Nr.        LOT

Sucursale RCF

CANTITATE  (litri)

Comision

1

SRCF CLUJ

  18.626

1%

2

SRCF CONSTANTA

125.190

0.9%

 

din valoarea contractului, fără acciză si fără T.V.A., de la furnizor.

 

 

                Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura în data de 16.09.2015, cu începere de laora 10:00,  la sediul BRM din strada Buzeşti nr. 50-52, et. 7, sect. 1, Bucureşti.

 

Documentele de inscriere si oferta tehnica si oferta comercială se vor depune până la data de 16.09.2014,  ora 09:30 la sediul BRM.

 

 

                Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei Române de Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 021/317.45.60 sau prin fax la nr.  021.317.28.78.

 

Persoană de contact:       ,               Adina Mavrodineanu         tel. mobil. 0728.859.032

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content