Lampi electrice speciale cu LED

Timp de lectură: 19 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 159550/18.05.2015   

 

Detaliu anunt 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006 

Stare anunt: Publicat 

Stare procedura: In desfasurare 

 

Data transmiterii in SEAP: 15.05.2015 11:39 

Data acceptarii ANRMAP: 18.05.2015 15:45 

Data publicarii in SEAP: 18.05.2015 15:45 

Trimite la OJ: Nu 

 

Documentatie de atribuire 

Numar documentatie:  190737 

Denumire contract:  Lampi electrice speciale cu LED 

Data acceptare:  15.05.2015 

 

 Planuri anuale de achizitii publice 

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 

 Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Contracte -SAPSPBS , Tel.  +40 213192433 , Email:  nicoleta.alexandru@cfr.ro, daniela.dumitrescu@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 

 

 Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

 

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 

 Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora 

Activitate (activitati) 

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1)   Descriere 

II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta 

 Lampi electrice speciale cu LED 

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 

 Furnizare 

Cumparare 

Locul principal de livrare: Conditii de livrare DDP conform INCOTERMS

Depozitele Sucursalelor Regionale CF conform graficului de livrare 

Codul NUTS: RO – ROMANIA 

 

II.1.3)   Anuntul implica 

 Un contract de achizitii publice 

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 Lampi electrice speciale cu LED

Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-ALB ; Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-ROSU ;Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-VERDE; Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-GALBEN;Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-ALB;

Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-ROSU; Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-VERDE; Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-GALBEN; Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8-ALB;Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- ROSU; Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- VERDE; Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- GALBEN; Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- ROSU ; Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- VERDE ; Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- GALBEN ; Lampa semnalizare 12V, soclu BA20d-ALB;Lampa semnalizare 12V, soclu BA20d-VERDE. 

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 31712341-2 – Diode electroluminescente (Rev.2) 

 

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

 Nu 

II.1.8)   Impartire in loturi 

 Nu 

 

II.1.9)   Vor fi acceptate variante 

 Nu 

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul 

 Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-ALB – 17.550 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-ROSU- 15.050 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-VERDE- 3.850 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu BA7s-GALBEN- 2.780 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-ALB- 70 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-ROSU- 65 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-VERDE- 35 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu BA7s-GALBEN- 50 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8-ALB- 2.830 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- ROSU- 2.260 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- VERDE- 260 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu T6,8- GALBEN- 240 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- ROSU – 50 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- VERDE – 50 buc

Lampa semnalizare 24V, soclu T6,8- GALBEN – 100 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu BA20d-ALB- 10.300 buc

Lampa semnalizare 12V, soclu BA20d-VERDE- 600 buc 

 Valoarea estimata fara TVA: 750,000 RON 

 

II.2.2)   Optiuni 

 Nu 

II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare 

 6  luni incepand de la data atribuirii contractului  

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1)   Conditii referitoare la contract 

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate 

 Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 8 .000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

 Buget de stat 

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 

 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

 Nu 

III.2)   Conditii de participare 

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 Cerinta nr. 1

Eligibilitatea

Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator.

 

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

De asemenea, candidatul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii.

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Candidatul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat / candidat asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.

– De asemenea, candidatul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii

 

Se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare candidat/ candidat asociat

 

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

COSTESCU Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director General Adj. Economic; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director General Adj.Tehnic; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exploatare.; UNGUREANU Mihai- Director Directia Achizitii Contracte; Pop Ioan – Director Directia Instalatii; CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; PETRESCU Irina – Director Directia Asistenta Juridica.

 

DUMITRESCU Daniela Manuela – Sef Serviciu – Directia Achizitii Contracte; MANEA Daniela – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; MUNTEANU Raluca – inginer Directia Achizitii Contracte; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Contracte; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Contracte; ALEXANDRU Nicoleta – inginer – Directia Achizitii Contracte.

 

MITROI Valentin – Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN – FEDELES Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin – Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte.

 

IACOB Jana – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; STROE Ion Claudiu – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta – consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; Papa Traian -Consilier juridic I- – Directia Asistenta Juridica.

 

LAMBRU Liviu Constantin – Sef Serviciu I – Directia Instalatii; DUMITRU Stefan – Inginer I – Directia Instalatii; MANDREA Eugen – Sef Serviciu I- Directia Instalatii; CONSTANTIN Oana – Inginer I- Directia Instalatii; SANDU Dorin Nicolae – Inginer de sistem informatic– Directia Instalatii; CHIFOR Gabriel Sorin – Inginer de sistem informatic – Directia Instalatii.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B2 – se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractant

 

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat . Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;

In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului , – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat

 

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina :

– Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate

Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturii.

(1) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

Documentele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

III.2.3)   Capacitatea tehnica 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 Cerinta nr. 1

Experienta similara

Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

Candidatii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2012, 2013, 2014).

 

În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 180 si 181 lit. a, c1 si d.

Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.

Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

– Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, Formular E – în original .

 

 

 

 

-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Certificatele de omologare/agremente solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificat de omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

 

Documentele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Cerinta nr.3

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

Modalitatea de indeplinire

– Acord de asociere -în original

În cazul declararii candidatului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectului contractului. Certificatele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a candidaturi.

În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire

Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a candidaturi;

– Documentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 

III.2.4)   Contracte rezervate 

 Nu 

 

III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii 

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

 Nu 

 

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 Nu 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1)   Tipul procedurii 

IV.1.1)   Tipul procedurii 

 Negociere 

 Au fost deja selectati candidati 

 Nu 

IV.2)   Criterii de atribuire 

IV.2.1)   Criterii de atribuire 

 Pretul cel mai scazut 

 

 

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 

 Nu 

IV.3)   Informatii administrative 

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 

 9/3/824/06.05.2015 

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 

 Nu 

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 

 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.06.2015 14:00 

 

Documente de plata: NU 

 

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 

 17.06.2015 10:00 

IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 

 Romana 

 

IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 

 

IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor 

 Data:  17.06.2015 12:00 

 Locul: CN CFR SA, Directia Achizitii Contracte – Serviciul APSPBS-Palatul CFR , Poarta A, cam 79 

 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 

 La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport . 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1)   Contractul este periodic 

 Nu 

VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 

 Nu 

 Tip de finantare:  Fonduri bugetare 

VI.3)   Alte informatii 

 1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8.Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. 9.Toti Candidatii care vor îndeplini toate cerintele minime de calificare vor fi declarati calificati. Toti candidatii declarati calificati vor fi preselectati pentru etapa a II-a de negociere. 10. Informatii privind calitatea de IMM – Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului: – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Fisa de parteneriat”;„Întreprinderi partenere”în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Candidatii vor depune documentele în original.  

VI.4)   Cai de atac 

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 

 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro 

 

 Organism competent pentru procedurile de mediere 

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 

 Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 

 Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . 

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

 CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica 

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 0213192526 , Fax:  +40 0213192525 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura 

 

VI.5)   Data expedierii prezentului anunt 

 15.05.2015 11:39 

 

       

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content