Lucrari de intretinere si reparatii la instaltiile SCB de pe raza sectiei CT1 Brasov

Timp de lectură: 12 minute

 SERVICIUL COMERCIAL / BIROUL ACHIZIŢII                                tel. CFR  95/ 133073

NR. 661/1/ 722  / 26.09.2013

 

 

SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII PUBLICE

 

            C.N.C.F. “CFR” SA – prin Sucursala Regională CF Braşov, Biroul Achiziţii în conformitate cu prevederile cuprinse în art.54, lit.a) din OUG. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, va publica următorul anunţ de atribuire:

 

Anunţ de participare la LD fără utilizarea etapei suplimentare de licitaţie electronică

                                                                   Achiziţia de lucrări

                   

1.        Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A., CUI – RO 11054529, J40/9774/1998, Capital social subscris şi vărsat 1.410.214.361.137,41 lei, prin Suc. “CREIR CF” Braşov CUI RO 15509275, J/08/1134/2003, cu sediul în Braşov, Str. Politehnicii nr.1, cod poştal 500024, fax. 0268/410709, tel. 0268/410709.

 

2.  Nu este un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

 

3.  Procedura de atribuire: licitaţie deschisă, fără utilizarea unei etape finale de licitaţie electronică.

 

4. Tipul contractului : Contract de execuţie lucrări: „Lucrari de intretinere si reparatii la instaltiile SCB de pe raza sectiei CT1 Brasov: instalatia CED din statia Augustin si instalaţiile BLA pe distanţele Predeal-Timişul de Sus, Dârste –Brasov Calatori, Apata-Augustin, Augustin- Racos, Ghimbav-Codlea” lot 1;„Lucrari de intretinere si reparatii la instaltiile SCB de pe raza sectiei CT3 Alba Iulia: instalaţia CED din staţia Sibiu Triaj şi instalaţii BLA pe distanţele BLA Arpas-Porumbacu, Podu Olt-Talmaciu, Sibiu-Sibiu Triaj, Cristian Sibiu-Orlat, Apoldu de Sus-Miercurea Sibiului, Teius-Aiud ( CT3 Alba Iulia) lot 2 ;„Lucrari de intretinere si reparatii la instaltiile SCB pe raza sectiei CT4 Tg.Mures: instalatii CED din statiile Subcetatet Mureş, Topliţa, Deda, Bistra, Războieni, Mădăraş Ciuc, Aiud, Sf. Gheorghe, Unirea, Săncrăieni, Tuşnad Sat, Tuşnad Băi, Bicsad Olt, Ozun, Sânsimion, Tg. Mures Sud si instalaţiile BLA pe distanţele Răzoieni –C.Turda, Aiud-Teiuş, Miercurea Ciuc-Siculeni”lot 3.

 Locul de desfăşurare a lucrărilor: Sucursala „CREIR CF” Braşov, respectiv sectiile CT1, CT3, CT4 conform memoriului tehnic/ caietului de sarcini aferent fiecarui lot

 

5. Caracteristici generale ale lucrării: Se vor executa lucrari conform memoriului tehnic/caietului de sarcini: de demontare partiala a pieselor si subansamblelor cu uzuri frecvente, înlaturarea jocurilor care depasesc limitele admise, repararea, reconditionarea sau înlocuirea celor nereparabile, a cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, vopsirea instalatiei.

 

 

CPV: 45234115 – 5 – Lucrări de semnalizare feroviară;

 

6. Contractul este divizat în3 loturi.

 Valoarea estimată a achiziţiei,fără TVA este: 1.850.004,00  lei, fără TVA, împărţită pe loturi astfel :

                                                                   Lot 1:  575.154,00  lei

                                                                   Lot 2:  495.551,00  lei

                                                                   Lot 3 : 779.299,00  lei

 

7.  Durata contractului de execuţie a lucrărilor:  lot 1: 2 luni,   lot 2: 2 luni si lot 3: 2 luni

                                                                             .

8.  Nu se acceptă oferte alternative sau parţiale.

     Nu se acceptă acordarea de avans. Preţul este ferm şi nemodificabil pe toată durata de valabilitate a contractului.

 

9. Documentaţia de atribuire : se publică în SEAP odată cu anunţul de participare. Orice operator economic poate solicita, cu titlu gratuit, documentaţia şi în formă tipărită, ridicarea acesteia făcându-se de la Suc. « CREIR CF » Braşov din Str. Politehnicii, nr.1, Braşov, camerele 19-20. Doritorii să anunţe, în scris, la  fax 0268/ 410709 intenţia de a dobândi documentaţia de atribuire cu cel puţin 24 de ore înainte de data ridicării .

 

10. a) Adresa de la care se solicită documentaţia de atribuire şi la care se depun sau transmit ofertele: Sucursala « CREIR CF » Braşov, Biroul Achiziţii Publice cu sediul în Braşov , Str. Politehnicii nr.1, camera P 19 sau P 20, cod poştal 500024, tel/ fax. 0268/410709,

    b) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.

    c) Data limită de primire a ofertelor: 14.10.2013, ora  0900 . Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere, stabilite mai sus. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic ofertant.

 

11. Data deschiderii ofertelor: 14.10.2013, ora 1100, la sediul Sucursalei “CREIR CF” Braşov.

 

12.  Garanţia pentru participare la licitaţie: virament bancar în contul autorităţii contractante (CNCF CFR SA Bucuresti punct de lucru Voila,CUI 15495994) nr.RO42 CARP 0080 0085 1505 RO01 Banca Carpatica Braşov sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, sau ordin de plată/fila CEC confirmat(ă) de banca emitentă până la data deschiderii ofertelor. IMM-urile beneficiază de reducere cu 50% a acestor cuantumuri, până la data limita de deschidere a ofertelor, în valoare de 11.503,08 lei lotul 1, 9.911,02 lei lotul 2, 15.585,98 lei lotul 3 si se constituie pentru o perioada de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

13.   Modalităţi principale de finanţare: buget de stat. 

 

14.  Forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul (în cazul depunerii unei oferte comune) : contract de asociere.

 

15.  Criterii de calificare: Declaraţii pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de Ord.314/2010 şi art. 691,  180 şi 181 din OUG 34/2006, certificate privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, inclusiv cele locale), care să ateste situaţia obligaţiilor scadente la plată în luna anterioară celei în care se depun ofertele, certificat constatator de la Registrul Comerţului ; fişa de informaţii generale;  Autorizaţie de Furnizor Feroviar şi Agrement Tehnic Feroviar eliberate de AFER  pentru lucrări de construcţii montaj şi  reparaţii la  instalaţii SCB, valabile la data limita de depunere a ofertelor; media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani; experienţă similară:  în ultimii 5 ani a executat unul sau cel mult 3 contracte  având ca obiect executarea de lucrări similare cu cea supusă achiziţiei şi a căror valoare cumulată să fie egală sau mai mare de 862.000 lei pt lot 1, 743.000 lei pt lot 2, 1.168.000 lei pt  lot 3; Certificări de bună execuţie  din partea  beneficiarilor lucrărilor care susţin experienţa similară; declaraţii referitoare la  studiile, pregatirea profesionala personalului de conducere si a persoanelor responsabile pt executia lucrarilor şi dotările tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; responsabilul tehnic cu execuţia pentru RTE se prezinta copii dupa autorizatie si/sau certificatul de atestare tehnico-profesionala si copie dupa legitimatia in termen de valabilitate, un responsabil SC (Siguranta circulatiei), autorizat AFER conform OMT 2262/2005 art.(1) şi art.(2) -cu autorizatia/legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor; certificat ISO 9001:2008 sau orice alt document care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

            În situaţia în care ofertantul beneficiază de prevederile art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei susţinătoare, în conformitate cu art. 111 din HG nr. 925/2006, modificat şi completat de HG nr. 834/2009.

NOTA:  pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) „Condiţii de participare”, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe-inclusiv diverse valori, cantităţi, aşa cum au fost solicitate prin documentaţia de atribuire.

Uzând de acest drept, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.

 

16Subcontractanţi : se acceptă executarea contractului cu subcontractanţi, caz în care ofertantul va preciza partea/părţile din contract ce vor fi subcontractate precum şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.   

 

17Valabilitatea ofertei : 90 zile de la deschiderea ofertelor.

 

18.  Criteriul de atribuire :” în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut”.

 

19.  Nu a fost publicat anunţ de intenţie.

 

20.  Anunţul de participare împreună cu documentaţia de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr.______ în data de ………2013.

 

21. Alte informaţii:

operatorii economici interesaţi de a participa la procedură sunt rugaţi de a înştiinţa autoritatea contractantă de această intenţie prin transmiterea unei scrisori de intenţie.

–  deoarece  criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut” , motiv pentru care dacă două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare acelaşi preţ, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

 

22. Contestaţiile se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor , din Bucureşti,   Str. Stavropoleus nr. 6, Sect.3 cod poştal nr. 300084, ; telefon 0213104641, fax   0213104642 în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, despre un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, în conformitate cu prevederile art. 271, alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se înaintează atât Consiliului Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor cât şi autorităţii contractante.Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art.270, alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea sunt disponibile. 

În cazul în care ofertantul depune o contestaţie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestaţia ca nefondată, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare, în conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completată şi modificată, sumele de 4.355,15  lei pt. lot 1, 4.275,55  lei pt. lot 2 şi 4.559,30  lei pt. lot 3.

 

 

                  Director                                                                              Contabil Șef

         ing. Radulescu Gheorghe                                                      ec. Mariana Năsulea

 

Ex. nr.1/ Data : 24.09.2013/ Red: Daniela DOSPINESCU

D:\Achizitii\Achizitii 2013\Lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile SCB CT1 CT3 CT4 3 loturi\Anunt particip Lucrari de intretinere si reparatii  instal SCB 3 loturi.doc

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content