Materiale de construcţii de linii de cale ferată (profil izolant, bucşă izolantă, jgheaburi de jil)

Timp de lectură: 13 minute

Anunt de participare (sectoriale) numarul 168759/15.07.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 15.07.2016 14:57
Data publicarii in SEAP: 15.07.2016 14:57
Trimite la OJ: Nu

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 239889
Denumire contract: Materiale de constructii de linii de cale ferata (profil izolant, bucsa izolanta, jgheaburi de jil)
Data acceptare: 15.07.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Adriana Cioroianu, Mihart Elmira , Tel. +40 351403282 , Email: adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Materiale de constructii de linii de cale ferata (profil izolant, bucsa izolanta, jgheaburi de jil)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Depozitul din localitatea Craiova str. Caracal nr. 101
Codul NUTS: RO411 – Dolj

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului îl constituie achizitia de elemente izolante componente ale joantei izolante lipite (JIL): Profil izolare sina, profil izolare eclisa si bucsa izolatoare, utilizate pentru repararea joantelor izolante lipite – J.I.L., compuse din elemente izolatoare, eclise metalice si sine de cale ferata de tip 49, 60 si 65.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946200-2 – Materiale de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
– 398 buc. Profil sina tip 49;
– 100 buc. Profil sina tip 60;
– 200 buc. Profil sina tip 65;
– 796 buc. Profil izolare eclisa tip 49;
– 200 buc. Profil izolare eclisa tip 60;
– 400 buc. Profil izolare eclisa tip 65;
– 2388 buc. Bucsa izolatoare tip 49;
– 600 buc. Bucsa izolatoare tip 60;
– 1200 buc. Bucsa izolatoare tip 65;

Se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini nr. 122/5/420/29.06.2016.
Valoarea estimata fara TVA: 89,912 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Valoarea GP este 1700 lei.GP este in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin:-virament bancar -OP, sau -orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii, sau -depunerea la casieria CFR in numerar, in cazul in care valoarea GP este mai mica de 5.000 lei. ContGP:Beneficiar: Sucursala Regionala CF Craiova CUI 15603417 Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. GP este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are obligatia de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, în conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016. In cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Având în vedere ca procedura este online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu în SEAP (scanata) – semnata electronic, pana la data si ora limita de depunere a ofertei. Nota: In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, acestea, pe langa incarcarea in SEAP in format electronic, vor fi transmise in original la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova, din bld. Decebal, Nr. 1,etaj 2, camera 204, Craiova, cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) , art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare, dupa caz

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:
Stroe Constantin – Director, Radut Viorel – Sef Divizia Tehnica, Leoveanu Lidia – Director Adjunct Economic , Fetoiu Lucian Radu – Sef Divizia Linii ,Leoveanu Aurelian – Sef Serviciu Linii, Marculescu Ovidiu Virgil – Sef Serviciu Comercial, Stancu Marin – Sef Birou Aprovizionare Administrativ, Grecu Sorin-Revizor Sector SC, Tudoran Irina Valentina – Sef Oficiu Juridic , Vizitiu Cristiana-Vichi – Consilier juridic, Neamtu Cosmin-Laurentiu -Consilier juridic, Barbut Traian -Consilier juridic, Isail Iuliana-Consilier juridic; Voinea Claudia – Consilier juridic ;Roman Ilie – Consilier juridic, Diaconu Crina Smaralda – Sef Serviciu PDFC-F , Hertzog Petronela- Laura – Sef Serviciu BAI, Trasnea Elena -Adriana- Sef Serviciu Contabilitate, Cioroianu Adriana Lavinia- Sef Serviciu Achizitii Publice , Mihart Manuela Elmira Ec. Serviciu Achizitii Publice, Iordache Corina Daniela – Ing. Serviciu Achizitii Publice, Serbanescu Bogdan – Consilier juridic Serviciu Achizitii Publice 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
2.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada ca detin Autorizatie de furnizor feroviar/Agrement tehnic feroviar si Certificate de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie în faza finala eliberate de AFER în conformitate cu prevederile art. 1 alin.1 si 2 din OMT 290/2000.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie de furnizor feroviar/Agrement tehnic feroviar si Certificate de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie în faza finala eliberate de AFER, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.

Nota: În cazul în care valabilitatea Autorizatiei/Agrementului AFER nu sunt pe toata perioada de derulare a contractului, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic pe toata durata de derulare a contractului si va depune la entitatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani (2013, 2014, 2015). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2013, 2014, 2015.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform Notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (bilanturile contabile 2013, 2014, 2015 sau orice documente relevante, inclusiv formularele).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatte sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare in ultimii trei ani .
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Completare DUAE conform Notificarii nr. 240/2016
Documentele justificative pentru indeplinirea experientei similare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. Implementarea si mentinerea standardului de management al calitatii în conformitate SR EN ISO 9001:2008.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
– un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform seriei de standarde ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile aferente obiectului contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor,
– orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Documentul se depune copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau imputernicit al ofertantului si stampila.
Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
112/1050/14.07.2016
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.08.2016 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.08.2016 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.09.2016 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune în SEAP, doar formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat – https:/ec.europa.eu/growth/tools.databases/espd/filter. În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti. Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE. În cazul în care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea departajarii acestora, respectiv, încarcarea electronica de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi. Eventualele amendamente la clauzele contractuale din Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate în considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
15.07.2016 14:57

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content