– Produse pentru întretinere si reparatii a instalatiilor SCB – 3 loturi

Timp de lectură: 22 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 146650/19.09.2013
Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 18.09.2013 08:08
Data acceptarii ANRMAP: 19.09.2013 10:58
Data publicarii in SEAP: 19.09.2013 10:58
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 112796
Denumire contract: Produse pentru întretinere si reparatii a instalatiilor SCB – 3 loturi, Suc CREIR CF Galati
Data acceptare: 11.09.2013

 

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Punct(e) de contact: Anisoara Lipan , Tel. +40 236340760 , Email: anisoara.lipan@cfr.ro , Fax: +40 236340760 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
  Produse pentru întretinere si reparatii a instalatiilor SCB – 3 loturi, Suc CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face pe baza unui grafic care se va stabili la contractare, produsele fiind livrate la sediul Depozitului Regional de materiale al SCREIR CF Galati din Galati, str. Prutului, nr.5.
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Achizitie produse pentru întretinere si reparatii instalatii SCB, astfel:
– Lotul 1: Echipament pentru controlul traficului feroviar (repere, indicatoare, balize cu folie reflectorizanta)
– Lotul 2: Componente de bariera (semnal rutier)
– Lotul 3: Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii (sârma zincata),
conform anexei nr.1 la caietele de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
34630000-2 – Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)
34928120-5 – Componente de bariere (Rev.2)
44000000-0 – Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8) Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
  Achizitie produse pentru întretinere si reparatii instalatii SCB, astfel:
a) Echipament pentru controlul traficului feroviar (repere, indicatoare, balize cu folie reflectorizanta);
b) Componente de bariera (semnal rutier);
c) Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii (sârma zincata),
conform anexei nr. 1 la caietele de sarcini
 
Valoarea estimata fara TVA: 114,405 RON
II.2.2) Optiuni
  Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
  45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
  Cuantumul GP este: 2.288,10 lei, din care: Lot 1 – 898,20 lei; Lot 2 – 590,00 lei; Lot 3 – 799,90 lei, este irevocabila si va fi prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta lei/alta valuta se va stabili la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume-vor prezenta GP însotita de declaratia privind statutul de IMM. Perioada de valabilitate a GP este egala cu cea a ofertei ( 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se poate constitui prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original (Formularul 11 din Formulare).Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conf. cu contractul garantat sau neconditionat,la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; 2) prin ordin de plata sau fila cec, în contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati – IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica – Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din România) pâna la data deschiderii ofertelor; 3) numerar la casieria Sucursalei CREIR CF Galati. Garantia de buna executie-10% (5% pt. IMM) din valoarea contractului fara TVA si se constituie în perioada de valab. oferta, dar nu mai târziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care va prevede ca plata GBE se va executa conditionat sau neconditionat. 2) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept GBE. Contractantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Fonduri de la bugetul de stat, pozitia în programul anual de achizitii publice pe anul 2013 este 2.A.1.7.2; 2.A.1.7.3; 2.A.1.7.5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare) în original,cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 – Formularul 12A din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 12B din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);
3. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz).
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF ”CFR” SA Bucuresti – Sucursala CREIR CF Galati urmatorii: ing. Laurentiu Seceleanu – director, ec. Aurelia Manea – contabil sef, ec. Nicoleta Stefan – sef Serviciu B.A.I., ec. Dan Andronache – sef Serviciu Contabilitate, ing. Constantin Chitanu – sef Divizie Instalatii, ing. Valentin Munteanu – sef Serviciu CT, ing. Marian Ciobotaru – Sef Serviciu T-E Instalatii, ing. Aurelia Anghel – Serviciul T-E Instalatii, cons. jur. Cristian Leon – sef Oficiu Juridic, cons. jur. Cosmin Gabriel Barbieru – Oficiul juridic, ing. Silvica Mihalache – sef Serviciu Comercial, ing. Anisoara Lipan – sef Birou Achizitii Publice, ing. Simina Tufa – Birou Achizitii Publice.
4. Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta în concordanta cu regulile de concurenta – Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, dupa caz);
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul 12C din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, dupa caz). Se va depune o declaratie pe proprie raspundere în care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz);
7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz).
NOTA 1:
În cazul în care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora:
– conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
– toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
NOTA 2:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c indice 1) în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit.
4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul), în original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
-în cazul întreprinderilor autonome – se va depune „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Fisa de parteneriat”; „Întreprinderi partenere”;
-în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Întreprinderi legate”; „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”.
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
3. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, însotita de agrement tehnic AFER / certificat de omologare tehnica, pentru produsele ce fac obiectul achizitiei sau echivalentul din tara ofertantului. Pentru lotul 3 NU se solicita autorizatie si agrement tehnic AFER / certificat de omologare tehnica În cazul în care face dovada ca omologarea produsului este în curs de desfasurare la AFER, se admite ca ofertantul sa prezinte în copie numai specificatia tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF ”CFR” SA.
Nota 1:
a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:
– Autorizatie de furnizor feroviar vizata la zi, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.
b) Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs / agrement tehnic feroviar (dupa caz).
Nota 2:
a) Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vizele anuale.
b) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta în oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
c) Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota 3:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formularul B3 din sectiunea Formulare ) – în original, din care va rezulta si date generale despre ofertant, asociat, tert sustinator dupa caz: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor. Ramâne la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ( exemple de documente: bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012, vizate si înregistrate de organele competente; orice alt document doveditor în conformitate cu exercitiul financiar al ofertantului, însusit prin semnatura si stampila de operatorul economic, etc. – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). În cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia în alta valuta decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formularul B3 din Sectiunea Formulare, în original, împreuna cu documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”).
2. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru îndeplinirea contractului de catre o alta persoana, în conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12A în original, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12B în original si a art.69 indice 1 si va depune în acest sens Formularul 12B-1 in original
Modalitatea de indeplinire
2. Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 – Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratii privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B- în original; Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese – Formularul 12B -1 din Sectiunea Formulare – în original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, similare cu cele supuse achizitiei (împliniti la data termenului limita de depunere a ofertei – Formular 12D din Sectiunea Formulare), care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor doveditoare (Formular B4 împreuna cu certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa ca produsele au fost livrate si receptionate). Certificari de buna executie pot fi: parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie sau recomandari – Formular B5 din Sectiunea Formulare sau documente constatatoare, etc.). Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia în alta valuta decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare, împreuna cu certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa ca produsele au fost livrate si receptionate.
2. Declaratie (Formular 12I – Sectiunea Formulare, în original) privind personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre operatorul economic în vederea derularii contractului, în special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
2. Completare Formular 12I din Sectiunea Formulare
3. Tert sustinator, daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate (anexele 20,21 si 22 din Sectiunea Formulare). Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
3. Ofertantul va prezenta: 1) Anexa nr. 20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; 2) Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; 3) Formulare 12A si Formular 12B – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic; 4) Formularul 12B -1 din Sectiunea Formulare – Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese.
1.Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii ( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii, în copie, conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
 
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
  Da
  Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. Nr runde licitatie electronica:1(una).Durata runda licitatie:1zi(24ore).LE se va încheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, în conf cu art. 202 din OUG34/2006;Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul LE sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea nr de participanti înscrisi la licitatie”.LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înreg în sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 0236340760, în termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica în forma prevazuta la cap. IV.4.2 din prezenta sectiune.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
  712/1/ 656 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 12:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  10.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
  Data: 10.10.2013 14:00
  Locul: Sediu Sucursala CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr. 51, coirp A, etaj 1, sala sedinte
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
  Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
  1. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – În cazul în care doi operatori economici, ale caror oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci comisia de evaluare va solicita operatorilor economici care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Ofertantul va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  În termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800008 , Romania , Tel. +40 0236461236 , Fax: +40 0236461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
  18.09.2013 08:08
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content