REDRESOARE

Timp de lectură: 17 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 146658/19.09.2013

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 18.09.2013 12:50

Data acceptarii ANRMAP: 19.09.2013 10:59

Data publicarii in SEAP: 19.09.2013 10:59

Trimite la OJ: Nu

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

113575

Denumire contract:

Redresoare

Data acceptare:

18.09.2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Staicu Iulia , Tel. +40 213192433 , Email: iulia.staicu@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Redresoare

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Depozitele SCREIR CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, in conditii DDP -INCOTERMS

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Redresoare Lot I – Redresoare de 12V – 89 buc.
Lot II – Redresoare de 160V – 14 buc.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

31153000-3 – Redresoare (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)

Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)

Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

Lot I – Redresoare de 12V – 89 buc – valoare estimata 489.500 lei fara TVA
Lot II – Redresoare de 160V – 14 buc – valoare estimata 181.064,52 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 670,564.52 RON

II.2.2)

Optiuni

Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate

Lot I – Redresoare de 12V – 5 000 lei Lot II – Redresoare de 160V – 1 900 lei Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta convertibila, echivalenta leu – valuta sa va face la cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Plata se fa efectua in cinci zile de la primirea fondurilor de catre CNCF “CFR” S.A. de la bugetul de stat

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : George Micu – Director General; Sorin Alexandru Trandafirescu Director General Adjunct Proiecte Europene, Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Expl; Ovidiu Mihaiescu – Director Instalatii; Florin Iuliu Tomescu – Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial; Cristea Daniela – Diectorr Financiar; Jana Iacob – Sef Serviciu Reprezentare, Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante; Florina Mirica- Sef SACPE Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane; Baicu Sorina – Sef STCD; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv. APSPBS.; Daniela Manea – Sef Birou AL; Staicu Iulia – ing SAPSPBS; Raluca Munteanu SAPSPBS – ing; Tudor Gherghina – ing – SAPSPBS; Valentin Mitroi – sef birou STCD, Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Constantinescu Simona – ec.STCD., Popescu Constantin Cornel- ec.STCD; Preda Georgiana – cons. Jur- SACPE ; Buholt Mariana – cons.jur. SACPE; Laudat Mirela Gabriela – cons.jur – SACPE; Melinte Ionut – Sef pr- SACPE; Violeta Elena Petrescu cons.jur, Papa Traian-cons. jur, Lambru Liviu – Sef Serviciu Tehnico Economic, Mandrea Eugen – Sef Serviciu CT, Roita Bogdan Andrei- sef pr. Serviciul MDTN, Dumitru Stefan – ing. Serviciul Tehnico Economic, Constantin Oana – ing.Dir. Instalatii
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 -în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3-în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.
Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
“Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
“Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
“Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);

“Fisa de parteneriat”;
“Întreprinderi partenere”
în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
“Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
“Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
“Întreprinderi legate”;
“Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în sectiunea Formulare.
In acest sens , ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

Cerinta 2
Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement tehnic AFER pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

III.2.2)

Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Informatii privind situatia financiara:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Cerinta minima de calificare:
– pentru lotul I – realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea minima : 400.000 lei,
– pentru lotul II – realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea minima : 150.000 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;
Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

III.2.3)

Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu principalele furnizari de produse similare în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii .
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Lista furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E- în original).
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din 1 din HG 925/2006.
Cerinta nr. 2
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) În cazul în care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat câstigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)

Contracte rezervate

Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

9/3/3478/28.08.2013

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2013 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

09.10.2013 10:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 09.10.2013 11:00

Locul: sediul autoritatii contractante, B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Bucuresti

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor + imputernicire si copie BI/CI

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

Contractul este periodic

Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

Alte informatii

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” a anuntului de participare din SEAP pe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642-8900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF “CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane

Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213151117 , Fax: +40 213151117 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt

18.09.2013 12:50

Iulia Staicu (Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA)

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content