Relee fisa SCB

Timp de lectură: 19 minute

  Anunt de participare (utilitati) numarul 146678/20.09.2013

 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 18.09.2013 17:26

Data acceptarii ANRMAP: 19.09.2013 11:16

Data trimiterii la OJ: 19.09.2013

Data publicarii in SEAP: 20.09.2013 01:30

Trimite la OJ: Da

Numar documentatie:

 

 

113640

Denumire contract:

Relee fisa SCB

Data acceptare:

18.09.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Comerciala – Serviciul Achizitii Publice SPBS , Tel. +40 213192433 , In atentia: Daniela Manea , Email: daniela.manea@cfr.ro, dorina.craciun@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Relee fisa SCB

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Depozitele Sucursalelor CREIR CF Bucuresti si Constanta (DDP conform INCOTERMS )

Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3)

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Releele tip NF1-2 si KF1-80 sunt folosite in instalatiile de siguranta feroviara de la CFR.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

31221000-1 – Relee electrice (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

 

Relee fisa SCB :
1. Releu NF1-2 = 706 bucati;
2. Releu KF1-80 = 139 bucati.

 

Valoarea estimata fara TVA: 2,350,806.45 RON

II.2.2)

Optiuni

 

Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

2 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de 23500 lei sau in alte valute,echivalenta sa va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarie si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte in asociere,garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana (Formular 2). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA . Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat – Plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii de catre CNCF CFR SA a fondurilor de la bugetul de stat

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006. In acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune in original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.
De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale .
Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – se depune în original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.
In cazul in care operatorul economic inregistreaza datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, acesta va prezenta – conventia de esalonare (amânare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea înlesnirilor (daca este cazul).

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Candidatul va depune o declaratie in conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.
– De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare candidat asociat din asociere.

Cerinta nr. 3
Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane,Claudiu Stroe – Dir. Asistenta Juridica si Resurse Umanea; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Liviu Lambru-Serviciu TE; Eugen Mandrea-Serviciul CT; Oana Constantin-Serviciul TE ; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;.; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Formularul B2 – se depune in original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractant
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3– in original), sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3– in original
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat .

Informatii privind calitatea de IMM

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:
in cazul intreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);

• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial,din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina :
-autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate mai sus trebuie sa fie in termen de valabilitate.
(1) In cazul in care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) In cazul in care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt in termen de valabilitate la data deschiderii candidaturilor se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor pana la semnarea contractului. Sau
b) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca in cazul in care va fi declarat castigator va prezenta pana la semnarea contractului Autorizatiile/ agrementele/ omologarile tehnic AFER.
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Modalitatea de indeplinire
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale (Formularul G,se depune în original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a candidatului în valoarea egala sau mai mare decât 2.000.000 lei. Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei vor face conversia la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, un angajament de sustinere financiara, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.

Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Fisa de informatii generale, se va completa Formular G -se depune în original.
Se depune de catre fiecare candidat/ candidat asociat

III.2.3)

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati.
Candidatul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a livrat produse similare celor supuse achizitiei – in minim 1 – maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 800.000 lei, fara TVA, prin prezentarea unor certificate/ documente din care sa reiasa indeplinirea cerintei.
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006
Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

– Lista cu produsele livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati –se va completa Formular E – în original.

Din certificatele/ documentele prezentare de candidat trebuie sa se confirme livrarea produselor mentionate in lista, documentele fiind prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Cerinta nr. 2
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
(1) În cazul în care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat câstigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine omologarile/ agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a candidaturilor, acesta va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu cu specificatiile tehnice avizate AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii candidaturilor, sau
b) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii candidaturilor.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
In cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
– Acord de asociere -in original
In cazul declararii candidatului ca si castigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului

III.2.4)

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii

 

Negociere

 

Au fost deja selectati candidati

 

Nu

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3253/20.08.2013

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:24.10.2013 14:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

31.10.2013 10:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

 

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 31.10.2013 11:00

 

Locul: Str. Dinicu Golescu, nr 38, Palat CFR, etj 5 cam 79, Bucuresti, sector 1

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Persoane imputernicite de candidat avand imputernicire si BI/CI/pasaport si membrii comisiei de evaluare

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8. Candidatii care vor indeplini toate cerintele minume de calificare vor fi declarati calificati si vor fi selectati pentru etapa a II-a, de negociere. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCFCFR SA, Directia Asistenta Juridica

Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213151117 , Fax: +40 213151117 , Adresa internet (URL): https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt

 

18.09.2013 17:26

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content