Revopsire poduri metalice de cale ferata

Timp de lectură: 21 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144518/20.06.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 20.06.2013 12:14

Data acceptarii ANRMAP: 20.06.2013 13:40

Data publicarii in SEAP: 20.06.2013 13:40

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

101306

Denumire contract:

Revopsire poduri metalice de cale farata

Data acceptare:

20.06.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin SCREIR CF Craiova, b-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Elmira Mihart , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Revopsire poduri metalice de cale farata

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Sucursala CREIR CF Craiova:
– Lucrarea este amplasata în judetele Dolj, Mehedinti, Gorj

Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Revopsirea la poduri metalice de cale ferata consta in revopsirea suprafetei totale de 14.208mp repartizata astfel:
– suprafata de 3562 mp Sectia L6 Craiova;
– suprafata de 8689 mp Sectia L5 Tg. Jiu;
– suprafata de 1957 mp Sectia L4 Dr. Tr. Severin.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45442180-2 – Lucrari de revopsire (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Revopsirea la poduri metalice de cale ferata consta in revopsirea suprafetei totale de 14.208mp repartizata astfel:
– suprafata de 3562 mp Sectia L6 Craiova;
– suprafata de 8689 mp Sectia L5 Tg. Jiu;
– suprafata de 1957 mp Sectia L4 Dr. Tr. Severin.

 

Valoarea estimata fara TVA: 426,240 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

3  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este în cuantum de 8.412,48. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, se va avea in vedere cursul euro afisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conf. prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare sau -prin depunere la casieria Sucursalei CREIR CF Craiova a sumei in numerar Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si în conformitate cu prevederile art.2781 din OUG nr.34/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul / tert sustinator va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006 Candidatul/asociatul/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura operatorul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa-Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Linii – Radu Fetoiu, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare candidat/asociat.legalizata.
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul este I.M.M. (atunci când este cazul) Documente care atesta înregistrarea si faptul ca operatorul economic este I.M.M. (atunci când este cazul). Modelele formularelor IMM se regasesc în – Formulare.
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie.
3. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrarile de „revopsire poduri metalice de cale ferata”.
Pentru lucrarile de „revopsire poduri metalice de cale ferata”, ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. Pentru lucrarile de „revopsire poduri metalice de cale ferata”, ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate – Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul”.
NOTA: În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Fisa de informatii generale
Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) a ofertantului – formularul se depune în original.
Pentru a fi considerat calificat, ofertatorul va demonstra cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani în valoare de minim 426.240 lei.
Conversia valorilor se va face la cursul lei/ euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010: 1 euro? 4,2099 lei
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei
Anul 2012: 1 euro=4,4560
Document de confirmare pentru cifra de afaceri: bilantul contabil înregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (completare Formularul G) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) a ofertantului – formularul se depune în original.
2.Bilantul contabil din anul 2012
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.
3.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul
a) În cazul în care operatorul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi depus în original.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A , formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .
b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
Modalitatea de indeplinire
a) În cazul în care operatorul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi depus în original.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A , formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .
b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a).
4. Executantul (ofertantul/ofertantii declarati câstigatori) are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind încheierea unei asigurari de risc profesional.
Modalitatea de indeplinire
Aceasta cerinta este solicitata pentru ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si este declarat câstigator sa încheie o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2) Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contracte în ultimii 5 ani, de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 400.000 lei fara TVA.
Valoarea minima se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala.
Aceasta lista va fi însotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfârsit, demonstrându-se în acelasi timp si îndeplinirea pragului valoric de mai sus.
Ofertantul va prezenta in xerocopie contractele respective, insotite de procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor intocmite conform HG 273/1994.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F – in original – fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost executia de lucrari similare.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). În cazul în care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea „nu este cazul”. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul D –în original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original.
5. Informatii privind capacitatea profesionala.
Ofertantul va prezenta Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa dispuna de:
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ (CV, copie dupa atestat si legitimatie cu valabilitate la zi)
– sef de santier cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV);
– responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire (CV);
– responsabil cu SC autorizat conform Ordinului MTCT nr.2262/2005, in functie de cel putin sef district intretinere cale conform Instructiei nr.317-Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii (autorizatie AFER cu valabilitate la zi);
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire (CV);
– responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM (copie dupa atestat).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza în îndeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica,in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original .
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Da

 

Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/291/2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.07.2013 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

11.07.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 11.07.2013 11:00

 

Locul: Suc. CREIR CF Craiova, cam. 204

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

20.06.2013 12:14

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content