Revopsire tabliere metalice pe poduri de cale ferată

Timp de lectură: 27 minute

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144128/05.06.2013

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 04.06.2013 09:46
Data acceptarii ANRMAP: 05.06.2013 11:32
Data publicarii in SEAP: 05.06.2013 11:32
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 97287
Denumire contract: Revopsire tabliere metalice pe poduri de cale ferata situate pe raza Sucursalei CREIR CF Galati
Data acceptare: 03.06.2013

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  str. Domneasca, nr.51 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800008 , Romania , Punct(e) de contact:  Anisoara Lipan , Tel.  +40 236340760 , Email:  anisoara.lipan@cfr.ro , Fax:  +40 236340760 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
  Revopsire tabliere metalice pe poduri de cale ferata situate pe raza Sucursalei CREIR CF Galati
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Poduri metalice situate la km 240+823 între statiile Pufesti – Adjud, linia 500 fir II si la km 242+837 între statiile Tecuci – Barcea linia 704 fir I.
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Achizitie lucrari de refacere a protectiei anticorozive prin revopsire a tablierelor metalice de la podurile metalice de cale ferata situate la km 240+823 între statiile Pufesti – Adjud, linia 500 fir II si la km 242+837 între statiile Tecuci – Barcea linia 704 fir I, pentru evitarea corodarii excesive a pieselor metalice si mentinerea capacitatii portante a structurilor, în vederea asigurarii circulatiei trenurilor în conditii de siguranta. Avand in vedere natura lucrarilor propuse a fi executate, proiectantul nu a prevazut valoare aferenta procentului de diverse si neprevazute.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45442180-2 – Lucrari de revopsire (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
  Nu
   
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  Achizitie lucrari pentru realizarea protectiei anticorozive prin revopsire a tablierelor metalice de la
podurile metalice situate la km 240+823 între statiile Pufesti – Adjud, linia 500 fir II si la km 242+837 între statiile Tecuci – Barcea linia 704 fir I, conform antemasuratori din termenii de referinta.
Avand in vedere natura lucrarilor propuse a fi executate, proiectantul nu a prevazut valoare aferenta procentului de diverse si neprevazute.
 
Valoarea estimata fara TVA: 465,322.58 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
  3  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  Cuantumul GP este 9.306,00 lei,este irevocabila si va fi prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta lei/euro se va stabili la cursul mediu al pietei valutare, calculat de BNR si valabil în data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume-vor prezenta GP însotita de declaratia privind statutul de IMM. Perioada de valabilitate a GP este egala cu cea a ofertei ( 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se poate constitui prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original (Formularul 11 din Sectiunea Formulare) care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat,dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conf. cu contractul garantat sau neconditionat,la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; 2) prin ordin de plata sau fila cec, în contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati – IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica – Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din România) pâna la data deschiderii ofertelor. Daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, în conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, suma de 4.245,32 lei. GBE-10% din val. contract fara TVA (I.M.M. 5%) si se va constitui în perioada de valab. oferta, dar nu mai târziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1.Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societare bancara sau de asigurari, care va prevede ca plata GBE se va exec conditionat sau neconditionat 2. Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul va deschide un cont la dispoz. autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. AC. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0,5 % din pret contract. Pe parcursul îndeplinirii contractului AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pâna la concurenta sumei stab. drept GBE în docum. de atribuire.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Fonduri asigurate de la bugetul de stat pentru reparatii curente la infrastructura feroviara publica, pozitia în programul anual de achizitii publice pe anul 2013 al CN CF ”CFR” SA fiind 12.C.1.7.1.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare) în original,cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 – Formularul 12A din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 12B din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);
3. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 – Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz).
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF ”CFR” SA Bucuresti – Sucursala CREIR CF Galati urmatorii: ing. Laurentiu Seceleanu – director, ec. Aurelia Manea – contabil sef, ec. Nicoleta Stefan – sef Serviciu B.A.I., ec. Dan Andronache – sef Serviciu Contabilitate, ing. Gelu Paduraru – sef Divizie Linii, ing. Constantin Bors – sef Serviciu Linii, ing. Anca Zamfir – Sef Serviciu LAT, ing. Carmen Ban – ing. Serviciul LAT, cons. jur. Cristian Leon – sef Oficiu Juridic, cons. jur. Cosmin Gabriel Barbieru – Oficiul juridic, ing. Silvica Mihalache – sef Serviciu Comercial, ing. Anisoara Lipan – sef Birou Achizitii Publice, ing. Simina Tufa – Birou Achizitii Publice;
4. Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta în concordanta cu regulile de concurenta – Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, dupa caz);
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul 12C din Sectiunea Formulare, în original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz). Se va depune o declaratie pe proprie raspundere în care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz);
7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz).
NOTA 1:
În cazul în care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora:
– conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
– toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari – original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
NOTA 2:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c indice 1) în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit.
4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul), în original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
-în cazul întreprinderilor autonome – se va depune „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Fisa de parteneriat”; „Întreprinderi partenere”;
-în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); „Întreprinderi legate”; „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”.
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
3. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, însotita de agrement tehnic AFER pentru:
– executia lucrarilor de constructii poduri metalice de cale ferata sau
– executia lucrarilor de întretinere si reparatii poduri metalice de cale ferata sau
– executia lucrarilor de revopsire poduri metalice.
Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vizele anuale.
Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta în oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formularul B3 din sectiunea Formulare – în original din care va rezulta si date generale despre ofertant, asociat, tert sustinator dupa caz: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor).
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, în original
2. Ca cerinta minima ofertantul va demonstra o cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin 930.500 lei. Echivalenta lei/euro se va stabili la cursul mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a României si valabil la data publicarii anuntului de participare.
Ramâne la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ( exemple: bilanturile contabile pentru anii 2011 si 2012, vizate si înregistrate de organele competente; orice alt act doveditor în conformitate cu exercitiul financiar al ofertantului, însusit prin semnatura si stampila de operatorul economic, etc. – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”).
În cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, în original, împreuna cu documentele care vor fi prezentate în vederea sustinerii cifrei de afaceri globale, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru îndeplinirea contractului de catre o alta persoana, în conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat in forma autentica, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12A în original, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006 si va depune în acest sens Formularul 12B în original.
Modalitatea de indeplinire
3. Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 – Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B- în original; Formularul 12B -1: Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare – în original.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  1. Operatorul economic va prezenta o Declaratie (Formular 12D din Sectiunea Formulare, în original) privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, precum si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei, Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei, Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare
2. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea în ultimii 5 ani a cel mult 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 465.300 lei si al caror obiect a fost executia unor lucrari similare ca natura si complexitate – revopsire in situ (pe amplasamentul definitiv). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei, Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei, Anul 2010: 1 euro = 4,2099 lei, Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei, Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei.Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare Formular B4 împreuna cu certificari de buna executie din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfârsit – exemplu: parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie, recomandari – Formular B5 din Sectiunea Formulare sau documente constatatoare, etc.).
Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
2. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare, împreuna cu documentele doveditoare.
3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Formular 12G din Sectiunea Formulare, în original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare).
Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, specializarea, precum si ponderea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial.
Modalitatea de indeplinire
3. Completare Formular 12G din Sectiunea Formulare, în original
4. Declaratie (Formular 12I – Sectiunea Formulare, în original) privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, care sa contina urmatoarele informatii:
– studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a personalului angajat;
– personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii, ofertantul prezentând decizia de numire a responsabilului CQ.
Modalitatea de indeplinire
4. Completarea Formularului 12I din Sectiunea Formulare, însotit de decizia de numire a responsabilului CQ.
5. Ofertantul/asociatul va prezenta o Declaratie (Formular 12J – Sectiunea Formulare, în original), cu privire la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, personal angajat sau prin colaborare, capabil sa asigure executia lucrarilor ce fac obiectul autorizatiei de furnizor feroviar prezentata.
Modalitatea de indeplinire
5. Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, însotit de documentele doveditoare.
Continuare cerinta 5
Numarul minim de personal, pe specialitati necesar pentru îndeplinirea în termen si în conditii de calitate a contractului, va fi:
a) minim responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL în domeniul II – constructii poduri si tunele, în conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003;
b) minim 1 sef de santier (specialitate cai ferate, în functie de cel putin Sef District, cu autorizare AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Instructiei 002 – Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara si Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005), cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin 1 lucrare de natura si complexitate similara celei supuse achizitiei;
c) minim 1 responsabil SC, în functie de cel putin maistru întretinere cale (cu autorizare AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Instructiei 002 – Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara si Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005);
d) minim 1 responsabil SSM (coordonator în materie de securitate si sanatate în munca) pentru santierele mobile si temporare, în conformitate cu prevederile HG nr. 300 / 2006;
e) ofertantul va face dovada ca dispune de resursele umane necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, respectiv personal calificat ca vopsitor industrial – COD COR 7141.1.1, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/3112/26.01.2004 emis de Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, astfel: un numar de 30 vopsitori pentru pod km 240+823 si un numar de 6 vopsitori pentru pod km 242+837.
Modalitatea de indeplinire
Continuare cerinta 5
Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, însotit de documentele doveditoare.
Continuare cerinta 5
Declaratia va fi însotita de:
– curriculum vitae pentru persoanele nominalizate la pct. b), c) si d), cu numele în clar si semnatura în original a persoanei;
– copia diplomelor de studii, autorizatiilor, atestatelor sau certificatelor de calificare detinute de personalul nominalizat la pct. a), b), c), d) si e). Pentru RTE se va prezenta doar atestatul.
– copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare pentru personalul nominalizat la pct. a), b), c) si d). Declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul;
– decizia interna care atesta faptul ca personalul de executie este instruit si autorizat sa execute lucrari pe calea ferata electrificata, în conformitate cu prevederile Instructiei 002 – Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara.
Modalitatea de indeplinire
Continuare cerinta 5
Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, însotit de documentele doveditoare.
6. Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, în original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul / asociatul, dupa caz, se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
6. Completarea Formularului 12H din Sectiunea Formulare
7. Tert sustinator, daca este cazul. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective în original, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate (anexa 20 si formularele 21 si 22 din Sectiunea Formulare). Pers care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
7. Ofertantul va prezenta: 1) Anexa nr. 20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; 2) Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; 3) Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; 4) Formularul 12B -1 din Sectiunea Formulare – Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese
1.Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii, în copie, conform cu originalul
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform ISO 14001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului, în copie, conform cu originalul
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Da
  Nr runde licitatie electronica:1(una).Durata runda licitatie:1zi(24ore).LE se va încheia dupa terminare runda licitare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, în conf cu art. 202 din OUG34/2006;Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul LE sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea nr de participanti înscrisi la licitatie”.LE va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înreg în sistem ca adresa de contact. Dupa runda de LE, operatorii ec vor transmite AC, prin fax la nr. +40 0236340760, în termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica în forma prevazuta la cap. IV.4.2 din prezenta sectiune.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
  712/1/ 247 /2013
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 12:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  25.06.2013 10:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data: 25.06.2013 11:00
  Locul: Sediu Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Galati, str. Domneasca, nr.51, corp A, etaj 1, sala sedinte
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
  1. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – Daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Ofertantul va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  În termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala:  str. Domneasca, nr.51 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800008 , Romania , Tel.  +40 236461236 , Fax:  +40 236461236
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
  04.06.2013 09:46
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content