Servicii de asigurare de raspundere civila auto

Timp de lectură: 15 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 147907/13.11.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 12.11.2013 11:08

Data acceptarii ANRMAP: 13.11.2013 11:27

Data publicarii in SEAP: 13.11.2013 11:27

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

120400

Denumire contract:

„Servicii de asigurare de raspundere civila auto”

Data acceptare:

12.11.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Comerciala-SAPSPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Iulia STAICU , Email:  iulia.staicu@cfr.ro, dorina.craciun@cfr.ro, dana.manea@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

„Servicii de asigurare de raspundere civila auto”

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

6 – Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii

Locul principal de prestare: La sediul Autoritatii Contractante

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de asigurari obligatorii auto ( RCA) pentru perioada 2014 -2015

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

66516100-1 – Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

„Servicii de asigurare de raspundere civila auto „
77 asigurari auto obligatorii RCA, din care:
– 60 asigurari auto obligatorii RCA pentru perioada 01.01.2014 –31.12.2014 conform Anexei I
– 17 asigurari auto obligatorii RCA pentru perioadele 2014-2015 conform Anexei I

 

Valoarea estimata fara TVA: 60,000 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

24  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Se solicita garantie de participare în valoare de 1000 lei Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 1000 lei care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari (alta societate de asigurari decat societatea parte în contract sau grupul în care aceasta este inclusa) sau se va depune la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de .lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, modificata si completata prin OUG nr. 27 din 26.01.2006, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, modificata si completata prin OUG nr. 27 din 26.01.2006. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (alta societate de asigurari decat societatea parte în contract sau grupul în care aceasta este inclusa) depunere la casieria autoritatii contractante, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
– Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale- se depun în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica, Stroe Claudiu –sef Servicu Recuperari Creante; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial; Director Financiar – Daniela Cristea; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS ; Baicu Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia – ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta-Elena Petrescu-cons.jur.; Claudiu Odobescu – sef Serviciu S.E.Bunuri Administrativ; Sandu Dumitru-tehnician; Florica Toader-tehnician;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.

 

Dovada privind calitatea de IMM

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
-în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
-în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Fisa de parteneriat”;
„Întreprinderi partenere”
-în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Întreprinderi legate”;
„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în Sectiunea III – Formulare.
Ofertantii vor depune documentele în original.

Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr. 2
Documente emise de organisme acreditate (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei , corespunzator perioadei 2014-2015.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificate/alte documente care demostreaza cerinta se vor depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati, din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de tipul celor licitate. (Formular E – în original).
Lista de servicii, se va confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu poate obtine certificarile/ confirmarile din partea acestuia, demonstrarea serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Lista cu servicii similare realizate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii – se va depune Formularul E – în original.
-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz –în original

 

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea calitatii
Ofertantul va prezenta documente emise de organisme nationale sau intrenationale acreditate care sa confirme implementarea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO 9001/2008 sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Prezentarea certificatului de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/4694/30.10.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2013 12:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

03.12.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 03.12.2013 11:00

 

Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, etaj 5, camera 79, Aripa Grivita (Palatul CFR),

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Comisia de evaluare si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copii dupa BI / CI/ pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213151117 , Fax:  +40 213151117 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

12.11.2013 11:08

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content