Servicii de medicina muncii

Timp de lectură: 2 minute

Vizualizare anunt publicitate numarul 17103

Autoritate contractanta

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod

postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Adriana Cioroianu, Elmira Mihart , Tel.  +40

351403282, Email:  adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet

(URL):  www.cfr.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Anexa 2B

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de medicina muncii

CPV: 85147000-1-Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin achizitia de servicii medicale de medicina muncii, se urmareste realizarea printr-un

prestator specializat si autorizat, supravegherea activa a starii de sanatate a salariatilor Sucursalei Regionala CF

Craiova.

Valoarea estimata fara TVA: 54500.00 RON

Conditii contract: Durata contractului :12 luni de la data atribuirii. Garantia de participare este în cuantum de 1.090

lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,

respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se

constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul afisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare

în SEAP.

Conditii participare: Cerintele de calificare solicitate a fi îndeplinite de catre ofertanti se regasesc la Capitolul III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE din Fisa de date a achizitiei. Conditii de obtinere a Documentatiei de atribuire:

Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax.

0351/403282, camera 204. Data limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente :

12.08.2015 , ora 1200 Documente de plata:NU

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 13.08.2015

Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante : Sucursala Regionala CF Craiova,

B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204. Data limita

pentru depunerea ofertei : 13.08. 2015 , ora 1000 Data limita pentru deschiderea ofertelor: 13.08.2015 ora 1100

Informatii suplimentare: Procedura aplicata: Licitatie conform Dispozitiei Directorului General al CNCF „CFR” – S.A.

nr. 31/2012, art. 16 din OUG nr. 34/2006, servicii incluse în anexa 2B Persoana de contact : În atentia: Gheorghe

POPA INGINERU, Director Persoane de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice Adriana Cioroianu,

Cons.jur. Birou Achizitii Publice.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content