Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C

Timp de lectură: 14 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 147169/10.10.2013 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 09.10.2013 15:46 Data acceptarii ANRMAP: 10.10.2013 10:53 Data publicarii in SEAP: 10.10.2013 10:53 Trimite la OJ: Nu Documentatie de atribuire Numar documentatie: 116127 Denumire contract: Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C Data acceptare: 09.10.2013 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA Adresa postala: prin Suc. CREIR CF Craiova , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Adriana Cioroianu, Cons.jur. Birou Achizitii Publice , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) – Servicii feroviare SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Sucursala CREIR CF Craiova – Sectia L4 Turnu Severin, Statia CF Dr. Tr. Severin Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Obiectul contractului îl constituie achizitia de Traverse normale de lemn impregnate categoria I-a pentru linii CF magistrale si principale. Traversele vor fi consolidate la capete cu “Placa speciala pentru prevenirea craparii traverselor din lemn tip PSTL 200 x 120 x 1,3mm”. Traversele vor fi normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C de categoria I tip A I 2.6 conform STAS 330. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 34947100-8 – Traverse (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Cantitatea necesara de achizitionat este de 1.000 bucati traverse normale de lemn impregnate pentru calea ferata. Valoarea estimata fara TVA: 130,000 RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 60 zile incepand de la data atribuirii contractului SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate Garantia de participare este în cuantum de 1500 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursala Centrul Regional EIR Craiova a sumei în numerar. Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator; – prin depunerea ca casierie a unor sume în numerar; Sau – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fonduri proprii III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. -Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “œconformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. -Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “œconformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti – Suc. “CREIR CF” Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Linii – Radu Lucian Fetoiu , Sef Serviciu Linii – Aurelian Leoveanu, Sef Serviciu Comercial – Oprea Popa, , Sef Birou TE-Nicolae Costea, Instructor Regional Linii- Mircea Coman, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic – Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier juridic -Traian Barbut, Consilier juridic -Iulia Isail; Sef Serviciu BAI – Petronela-Laura Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar- Crina-Smaralda Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Cons.jur. Birou Achizitii Publice-Adriana Cioroianu 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “œconformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata. 2. Pentru produsele “Traverse din lemn impregnate pentru calea ferata” este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizatie de furnizor feroviar /Agrement Tehnic Feroviar si Certificate de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie din partea AFER conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “œconform cu originalul”. a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente pentru produsele “Traverse din lemn impregnate pentru calea ferata : – Autorizatie de furnizor feroviar – Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie în faza finala – Certificat de omologare tehnica feroviara de tip în faza finala b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente pentru produsele “Traverse din lemn impregnate pentru calea ferata: – Agrement Tehnic Feroviar de comercializare si urmatoarele documente ale producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie în faza finala; Certificat de omologare tehnica feroviara de tip în faza finala. În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare. Se va completa Formular IMM. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului. b)Bilantul contabil pe anul 2012. Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Formularul G- formularul se depune în original si bilantul contabil pe anul 2012, vizat si înregistrat de organele competente -copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR. III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, benefiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Formularul L-in original. 2)Informatii privind asocierea. In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9-în original. 1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”™. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) TIPUL PROCEDURII IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Da Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “œ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile lucratoare, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica, în original. IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 93/ 774/02.10.2013 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2013 13:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 30.10.2013 10:00 IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Moneda in care se transmite oferta de pret: RON IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 30.10.2013 11:00 Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE Nu Tip de finantare: Alte fonduri VI.3) ALTE INFORMATII Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15. VI.4) CAI DE ATAC VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 351403214 , Fax: +40 351403214 VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT 09.10.2013 15:46

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content