Traverse normale din lemn impregnate

Timp de lectură: 19 minute

11/10/2014   S196    Statele membre – Contract de achiziţii publice de bunuri – Anunţ de participare – licitaţie deschisă 

*       I.

*       II.

*       III.

*       IV.

*       VI.

România-Bucuresti: Traverse

2014/S 196-347237

Anunțde participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Punct(e) de contact: Directia Achizitii Contracte – Sapspbs
În atenția: dna Alexandru Nicoleta
010873 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213192433
E-mail: nicoleta.alexandru@cfr.ro
Fax: +40 213192433

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.cfr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală

Servicii feroviare

I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere

II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:

Traverse normale din lemn impregnate.

II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Conform grafic de livrare, in conditii DDP Incoterms.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice

II.1.4)Informații privind acordul-cadru

II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Traverse normale din lemn impregnate.

II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34947100

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

II.1.8)Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi: nu

II.1.9)Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante: nu

II.2)Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:

28 928 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 3 266 129,03 RON

II.2.2)Informații privind opțiunile

Opțiuni: nu

II.2.3)Informații privind reînnoirile

II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract

III.1.1)Depozite și garanții solicitate:

Traverse normale din lemn impregnate – 40 000 RON.
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr. 2).
Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor.
Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529.
Cont IBAN: RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.
Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5 % din valoarea contractului, fara TVA.
Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50 % a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.
Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

Fonduri Buget de stat – Plata se va efectua in 5 zile de la primirea fondurilor de catre CNCF „CFR” SA de la bugetul statului.

III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.4)Alte condiții speciale:

Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu

III.2)Condiții de participare

III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1.
Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
Cerinta nr. 2.
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.
Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In situatia în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin 4 din HG nr. 925/2006.
In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Formularul B1
— declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art. 181 din OUG nr. 34/2006);
— certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
Cerinta nr. 3.
Neîncadrarea la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Moldovan Macarie Alexandru – director general; Baicu Sorina – dir. gen. adj. ec.; Cesa Petru – dir. gen. adj. teh.; Scurtu Viorel – dir. gen. adj. exp; Pop Aron-Valer – dir. achizitii contracte; Manea Constantin – director linii; Cretu Corneliu – director financiar; Petrescu Irina – director asistenta juridica; Dumitrescu Daniela Manuela – sef serv. APSBBS; Craciun Dorina Mihaela – ing. Munteanu Raluca – ing., Staicu Iulia – ing; Manea Daniela – sef birou; Tudor Gherghina – ing; Alexandru Nicoleta – ing; Dobre Marius – sef serviciu; Olteanu Pompiliu – sef pr.; Laszlo Adrian – sef pr.; Oprea Ion – inginer I; Mitroi Valentin – sef serviciu; Mitroi Marilena – economist; Branzan Fedeles Bogdan – sef pr.; Constantinescu Simona – sef birou; Popescu Constantin Cornel – ec.; Iacob Jana – sef serviciu; Ion Claudiu Stroe – sef serviciu; Preda Georgiana – cons. jur.; Buholt Mariana – cons. jur.; Melinte Ionut – sef pr.; Papa Traian – cons. jur.; Petrescu Violeta – consilier juridic;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Ofertantul va depune Formularul B2 – în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.
Cerinta nr. 4.
Participarea la licitatie cu oferta independenta.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Formularul B3 – în original.
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului (unde este cazul).
Dovezile privind calitatea de IMM sunt necesare în vederea reducerii cu 50 % a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
— în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
— în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Fisa de parteneriat”;
„Întreprinderi partenere”
— în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
„Întreprinderi legate”;
„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor în Formulare.
Ofertantii vor depune documentele în original. Obiectul de activitate si forma de inregistrare.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie contina codul CAEN corespondent tipului de activitati supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
Cerinta nr. 2.
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER.
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile, agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
1. În cazul în care, valabilitatea autorizatiei AFER si/sau a agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
2. Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement tehnic AFER pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Documentele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)Capacitatea economică și financiară

III.2.3)Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1.
Experienta similara.
Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu principalele furnizari de produse similare în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Lista furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din 1 din HG 925/2006.
Cerinta nr. 2.
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER.
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER. Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
1. În cazul în care, valabilitatea omologarii tehnice AFER si/sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat câstigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
2. Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Modalitatea de indeplinire:
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate.
Documentele – se depune în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Acord de asociere – în original.
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Cerinta nr. 1.
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire:
Certificat ISO 9001: 2008 sau echivalent – documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent; certificatele/documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor; documentele se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)Informații privind contractele rezervate

III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu

III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii

IV.1.1)Tipul procedurii

Deschisă

IV.2)Criterii de atribuire

IV.2.1)Criterii de atribuire

Cel mai mic preț

IV.2.2)Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.
Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica.

Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art. 167 alin. (1) pct. a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro

Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) din HG nr. 925/2006, cu modificari si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art. 165 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP.
Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde.
În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total pe lot în moneda RON, fara TVA.
Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare.
Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare.
Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare.
În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: nu.
Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: nu.
Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: nu.
Se utilizeaza pas de licitatie electronica: nu.
În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta.
Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata la punctul D.1 din prezenta fisa de date, în termen de 1 (una) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact.
Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator.

IV.3)Informații administrative

IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:

9/3/2835/2014.

IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

nu

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.11.2014 – 12:00
Documente contra cost: nu

IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

19.11.2014 – 10:00

IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

română.

IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 19.11.2014 – 11:00

Locul

Sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, Directia Achizitii Contr.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI/CI/pasaport.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nu

VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

VI.3)Informații suplimentare:

1. Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9:00 – 14:00.
2. Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro

4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro

5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor.
6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5, camera 75, Aripa Grivita.
7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP.
8. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.6.2014.
9. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)Căi de atac

VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: https://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006.

VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010873 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213151117
Adresă Internet: http:www.cfr.ro/cfr_new/infrastructura
Fax: +40 213151117

VI.5) Data expedierii prezentului anunț:

6.10.2014

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content