2 octombrie 2023 – PLANUL de ADMINISTRARE al CFR SA a fost APROBAT

Timp de lectură: 7 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.319.24.71 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122231

Nr.1/5/806/02.10.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

PLANUL de ADMINISTRARE al CFR SA a fost APROBAT

Bucureşti, 2 octombrie 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vă informează că Planul de Administrare pentru perioada 2023 – 2027, care stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru următorii 4 ani, a fost aprobat și poate fi consultat pe site-ul companiei la domeniul Despre noi/Programe și strategii/Planul de administrare pentru perioada 2023 -2027.

Planul de Administrare al companiei, cu cele două componente aferente – de administrare și de managementa fost elaborat în conformitate cu prevederile incidente ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data de 13.02.2023, precum și în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și poate fi consultat accesând link-ul https://cfr.ro/programe-si-strategii-2/.

Planul de Administrare al companiei analizează situația actuală a infrastructurii feroviare și a companiei în contextul evoluției piețelor transporturilor de călători și marfă din România și stabilește planul strategic și tactic de dezvoltare a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pe durata mandatului Consiliului de Administrație.

Principalele ipoteze luate în considerare pentru fundamentarea Planului de Administrare se referă pe de o parte la implementarea riguroasă și completă a Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă aprobat prin HG nr. 1302/2021, cu modificările și completările ulterioare, iar pe de altă la asigurarea integrală a finanțării necesare din fonduri publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Planul de Administrare al companiei subliniază necesitatea dezvoltării transportului feroviar din România, prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă, având în vedere că o astfel de abordare poate genera efecte privind creșterea semnificativă a eficienței economice a sistemului național de transport și reducerea anuală cu cca 4 % din PIB a costurilor economiei naționale privind transporturile, prin reducerea cheltuielilor de finanțare a costurilor generate de transportul rutier. Dezvoltarea infrastructurii feroviare și a companiei care administrează infrastructura feroviară din România reprezintă o prioritate esențială în contextul acțiunilor necesare în vederea dezvoltării transportului feroviar de călători și marfă din România.

Transportul feroviar din România este afectat fundamental de avantajul competitiv major al transportului rutier generat de politicile de externalizare masivă și excesivă a costurilor generate de acest mod de transport. Până la corectarea acestor distorsiuni ale competiției între modurile de transport terestru, legislația europeană și cea națională au instituit obligația statului de a asigura transportului feroviar, cu referire inclusiv la infrastructura feroviară, finanțări adecvate din fonduri publice care să acopere integral costurile necesare în vederea dezvoltării și preluării masive a unor fluxuri de trafic derulate în prezent pe cale rutieră.

Planul de Administrare al companiei identifică întreținerea, repararea și reînnoirea căii ferate drept direcții de acțiune prioritare pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare, în vederea asigurării suportului logistic al dezvoltării transportului feroviar de călători și marfă din România. Conform legislației în vigoare, aceste categorii de activități trebuie finanțate în principal din fonduri publice naționale. Necesarul total de finanțare din fonduri publice al acestor activități în perioada 2023-2026, determinat conform prevederilor legale în vigoare, este de 24 MILIARDE de LEI, cu următoarea alocație anuală necesară pentru fiecare categorie de activități:

Fonduri publice necesare

UM

2023

2024

2025

2026

Total

2023-2026

Întreținere

mii lei

3 678 444

4 168 512

4 209 541

4 250 570

16 307 067

Reparații curente

mii lei

240 000

228 600

215 460

207 200

891 260

Reînnoire

mii lei

1 031 106

1 495 206

2 111 953

2 335 823

6 974 088

TOTAL fonduri publice

mii lei

4 949 550

5 892 318

6 536 954

6 793 592

24 172 415

În ipoteza finanțării din fonduri publice la nivelul necesităților de finanțare a companiei, implementarea Planului de Administrare va conduce la migrarea către o recuperare progresivă a deficitului de performanță al infrastructurii feroviare, deficit acumulat ca urmare a subfinanțării severe a infrastructurii feroviare din ultimii 30 de ani.

Recuperarea progresivă a deficitului de performanță al infrastructurii feroviare, în ipoteza formulată mai sus, se va reflecta în principal prin tendința de îmbunătățire a indicatorilor de performanță nefinanciari operaționali asumați de consiliul de administrație și de directori prin Planul de Administrare al companiei:

Nr. crt

Indicator de performanță

UM

Obiective anuale

2023

2024

2025

2026

1

N-A.1. Viteza tehnică asigurată

km/h

66,67

66,88

67,06

67,45

2

N-A.2. Gradul de utilizare a performanţelor proiectate

%

(din viteza proiectată)

76,44

76,67

76,89

77,33

3

N-A.3.1. Indisponibilitatea reţelei feroviare dpdv al performanţelor – Valoare indisponibilitate

zile*km

863 546,75

854 911,28

847 139,36

830 731,97

4

N-A.4. Numărul punctelor periculoase eliminate prin reparaţii curente

nr

10

12

15

18

5

N-A.5.1. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru întreţinere

%

(din fondurile alocate pentru întreținere)

99,33

99,43

99,53

99,58

6

N-A.5.2. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru reparaţii curente

%

(din fondurile alocate pentru reparații curente)

94,47

94,75

95,03

95,31

7

N-B.1. Lungime linie reînnoită (refacţie)

km

9,6

375,0

550,0

600,0

8

N-B.2.1. Număr puncte periculoase eliminate prin reînnoire

nr

0

15

18

20

9

N-C.1. Punctualitatea trenurilor de călători

min. întârziere/100 km

1,60

1,58

1,57

1,54

10

N-C.2. Predictibilitatea trenurilor de călători

%

(parcurs anulat/

parcurs total)

99,11

99,12

99,13

99,14

11

N-C.2. Punctualitatea trenurilor de marfă

min. întârziere/100 km

1,09

1,08

1,07

1,05

12

N-C.4. Siguranţa circulaţiei (accidente şi incidente)

nr. accidente și incidente/mil.tren*km

0,84

0,83

0,82

0,81

13

N-C.5.1. Număr treceri la nivel modernizate

nr

48

50

53

162

14

N-D.1.1. Parcursul trenurilor de călători pe reţea

tren*km

62 300 000,00

62 385 980,31

62 405 871,93

62 673 076,34

15

N-D.2.1. Parcursul trenurilor de marfă pe reţea

tren*km

23 000 000,00

23 215 500,00

23 331 577,50

23 394 635,27

16

N-E.1.1. Lungime linie electrificată

km

4 031

4 031

4 031

4 291

De asemenea, recuperarea progresivă a deficitului de performanță al infrastructurii feroviare în condițiile finanțării din fonduri publice la nivelul costurilor necesare se va reflecta și în îmbunătățirea situației economice a companiei, ceea ce va conduce la o evoluție pozitivă a indicatorilor de performanță financiari asumați de consiliul de administrație și de directori prin Planul de Administrare al companiei:

Nr. crt

Indicator de performanță

UM

Obiective anuale

2023

2024

2025

2026

1

F-B.2.1. Execuția bugetară: Gradul de realizare a veniturilor proprii prevăzute în buget – Total venituri proprii

%

(din total venituri proprii)

90,00

97,25

97,45

97,85

2

F-C.2.1. Execuția bugetară: Gradul de realizare a cheltuielilor prevăzute în buget – Total cheltuieli

%

(din total cheltuieli)

80,00

96,87

97,54

98,23

3

F-E.1.1. Reducerea creanțelor: Total creanțe

mii lei

1 465 300,00

1 455 300,00

1 444 000,00

1 438 000,00

4

F-B.3. Profitabilitatea: Rata de creștere a cifrei de afaceri

%

(față de anul anterior)

10,38%

10,85%

11,24%

12,50%

5

F-F.1. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

mii lei/

persoană/an

212,86

220,61

222,01

225,45

6

F-D.1. Rezultatul brut

mii lei

-955 436,44

+5 100,00

+8 300,00

+11 500,00

Precizăm faptul că, Planul de administrare al CFR SA asigură conformitatea cu actele normative care reglementează activitatea în domeniul transportului feroviar, cu referire în principal la Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar român în spațiul feroviar unic european, OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/909 al Comisiei privind modalitățile de calculare a costurilor generate direct în urma exploatării serviciului de transport feroviar și este corelat cu prevederile incidente ale documentelor strategice ale Guvernului și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Programul de Guvernare pentru perioada 2021-2024,  Master Planul General de Transport al României (aprobat prin HG nr 666/2016), Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030 (aprobat prin HG nr 1312/2021), Programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă (aprobat prin HG nr 1302/2021) și Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare (aprobată prin HG nr 985/2020).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content