10.05.2017 – Drept la replica articol eNational

Timp de lectură: 4 minute

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/138/10.05.2017

 

 

Către: Ziarul Naţional

 

 

Stimată conducere,

 

 

Referitor la informaţiile eronate publicate în mod tendenţios în articolul cu titlulCui a dat CFR-istul lui Zgonea contractul de 1,5 miliarde de lei, în ediţia online din 09 mai 2017 a publicaţiei Naţional.ro, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA transmite, pentru publicare, următorul

 

DREPT LA REPLICĂ

 

În cadrul procedurii de achiziție publică Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan – European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada (lot 1) şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria (lot 2)au fost parcurse, prin respectarea prevederilor legislației incidente acestei proceduri de achiziție, următoarele etapele:

      

CNCF CFR SA a organizat în data de18 mai 2015 (cu publicarea anunțului de participare cu nr. 151504 în  SEAP, în data de 03.06.2014)procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria.

 

După deschiderea ofertelor, Asocierea Rail Works a fost descalificată de comisia de licitaţie pentru depunerea întârziată a ofertei. Împotriva acestei decizii, Asocierea Rail Works a depus pe data de 20 mai 2015 contestaţie la CNSC şi a solicitat suspendarea procedurii până la soluţionarea contestației și anularea acesteia în temeiul dispozitiilor art. 209 din OUG nr. 34/2006, privind modalitatea de depunere a ofertei după termenul limită. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă prin Decizia CNSC nr.107S/C8/850/22.05.2015, iar prin Decizia CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015 s-a admis contestatia formulata pentru lotul 1 – subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada.

 

Împotriva Deciziei CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015au fost formulate plângeri la Curtea de Apel București de către ofertanți. Prin Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 a Curții de Apel Bucureștiîn dosarul nr. 4055/2/2015 au fost de respinse ca neîntemeiate plângerile depuse, iar „(…) autoritatea contractanta CFR SA este obligată să se conformeze de îndată şi în integralitate obligaţiei impuse de CNSC, de continuare a procedurii de atribuire, cu evaluarea ofertelor depuse şi luarea în considerare a ofertei contestatoarei prezentată la lotul 1, desigur cu evaluarea integrală a tuturor elementelor ofertei, inclusiv a propunerii tehnice şi a celorlalte documente care au fost, nelegal, considertate tardiv depuse, în caz contrar presoanele responsabile fiind pasibile de toate sancţiunile prevăzute de legea în vigoare”.

 

CNCF CFR SA a pus în aplicare Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 emisă de Curtea de Apel Bucureștiși a organizat în data de 16.12.2015 o ședință suplimentarăîn cadrul căreia au fost deschise documentele aferente ofertei pentru lotul 1, respectiv documentele Asocierii Rail Works cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 33 alin. (4) din HG nr. 925/2006. La ședința suplimentară au participat toți ceilalți ofertanțicare au fost şi semnatari ai procesului verbal nr. 11/1/1209/16.12.2015.  Oferta a fost evaluată de către comisia de evaluare, fiind declarată câştigătoare prin aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut”.

 

Menţionăm de asemenea faptul căprocedura de atribuire a fost permanent monitorizată de ANAP prin observatorii desemnați, procesul verbal de deschidere a ofertelor fiind semnat de către aceștia fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale.

 

Raportul procedurii a fost finalizat de către comisia de evaluare şi aprobat de reprezentantul legal al autorității în data de 21.04.2017, după care au fost transmise ofertanților comunicările privind rezultatul procedurii. În prezent procedura se află în perioada de depunere a unor eventuale contestații, în conformitate cu prevederile Legii 101/2016. 

 

După cum se poate observa, în cadrul acestei proceduri au fost respectate şi aplicate atât prevederile legale în materie de achiziţii publice, cât şi deciziile finale şi obligatorii pronunţate de instanţele de judecată în acest lung proces de contestaţii între ofertanţi.

 

Astfel apreciem că autorul, prin publicarea acestui articol fără măcar a solicita CFR SA minime clarificări sau informaţii privind derularea procedurii, dezinformează în mod neprofesionist opinia publică şi aduce prejudicii de imagine companiei noastre. În consecinţă ne rezervăm dreptul de a acţiona pe toate căile legale pentru remedierea acestei situaţii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu Comunicare Mass-Media/Purtător de cuvânt

Oana  Brânzan

Tel. mobil: 0740.121.759

Email: oana.branzan@cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content