21 mai 2022: DREPT LA REPLICA CLUB FEROVIAR

Timp de lectură: 9 minute

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – S.A. BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873

 

 

  OCSM-CM-AFER

    SR EN ISO 9001:2008

   Certificat SMCNr. 301

SR EN ISO 14001:2005

Certificat SMM Nr. 114

 

F1

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………….Tel/Fax: 021.311.70.80; int CFR:122312/122905

 

 

 

 

Către: Publicația CLUB FEROVIAR

 

 

În atenţia:

Domnului Adrian BĂRBULESCU – redactor

adrian.barbulescu@gmail.com

 

 

 

 

Stimate domnule Adrian BĂRBULESCU,

 

 

Întrucât articolul "Tunul secolului la CFR SA. Complexul Astoria a dispărut pe mâna lui Grindeanu"(publicat sub semnătura dumneavoastră, în data de 20 mai 2022) conține atacuri nefundamentate la adresa Ministrului Transporturilor și a Directorului General al CFR SA, transmitem următoarele precizări:

                          

1. Conform prevederilor Ordinului Ministrului MTCT nr.1654/2004, mijloacele fixe aferente Complexului Feroviar Snagov Sat au fost transferate în mod gratuit către SFT – CFR SA, fără terenul aferent acestor mijloace fixe, terenul fiind în proprietatea SNCFR, conform Sentinței Civile nr.1606/1992 a Judecătoriei Ilfov.

 

2. În data de 17.05.2021, Sucursala Regională CF Bucuresti a fost înștiințată de faptul că Societatea Feroviară de Turism „SFT- CFR” SA a valorificat prin vânzare activul imobiliar Complex Turistic Snagov, din localitatea Snagov, județul Ilfov, fiind impusă necesitatea relocării bunurilor materiale proprietatea CNCF „CFR” SA, aflate în custodie în acest spațiu.

 

2. Prin adresa nr.138/25.06.2021 înaintată de Cabinetul Individual de Insolvență Iorgulescu Gabriel, Regionala CF București a luat la cunoștință că activul imobiliar Complex Astoria Snagov, situat în comuna Snagov, Județul Ilfov, aparținând Societății   Feroviare de  Turism  ,,S.F.T. – CFR” (societate în faliment), a fost valorificat la data de 23.03.2021, prin licitație.

 

În această situație, pentru purtarea discuțiilor preliminare privind terenul proprietate CFR SA, pe care se află construcțiile adjudecate la data de 23.03.2021, de către adjudecatarul SC Simart Arhitecture S.A., Regionala CF București a invitat firma respectivă pentru a iniția demersurile necesare în vederea valorificării terenului aferent construcțiilor, conform reglementărilor în vigoare. Mai mult, Regionala CF București a solicitat inclusiv prezentarea documentelor care au stat la baza vânzării activelor imobiliare (proces verbal de adjudecare, contract de vânzare-cumpărare, certificate ,,conform cu originalul” etc.), documente necesare pentru identificarea la fața locului a terenului pe care se află fiecare construcție achiziționată.

 

3. Reprezentantul firmei s-a prezentat la sediul Regionalei CF București, unde a prezentat Extrasul de carte funciară, pentru informare, nr.112840 emis la data de 27.10.2021,  (cerere nr.427389/22.09.2021), din care rezulta existența unor sarcini, asupra terenului CFR SA situat în Snagov, respectiv existența unui drept de superficie pe o durată de 99 ani, în favoarea Societății   Feroviare  de  Turism  ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, drept înscris în Cartea funciară din data de 22.09.2021.

 

4. Ca urmare a documentului prezentat de firma în cauză, Regionala CF București a solicitat și obținut un extras de *Carte Funciară, pentru informare, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, care la capitolul C. Partea III. SARCINI, în care erau menționate următoarele :

 

intabulare drept de superficie asupra terenului în favoarea Societății Feroviare de Turism  ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, administrator Iorgulescu  Gabriel;

intabulare drept de superficie asupra terenului în favoarea SC Simart Arhitecture S.A.  

 

5. În data de 04.03.2022, la Regionala CF București a fost transmisă Încheierea nr.427389/22.09.2021, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea.

 

În această situație, SRCF București a înaintat la OCPI Ilfov cerere de reexaminare, cerere la care OCPI Ilfov nu a transmis, până în prezent, răspuns.

 

6. Având în vedere că Regionala CF București nu a încheiat niciun acord/protocol/convenție cu deținătorul construcțiilor, în vederea acordării dreptului de superficie, în luna februarie 2022 a solicitat clarificări oficiale de la OCPI Ilfov.

 

7. OCPI Ilfov a transmis următoarele: ,,S-a procedat la înscrierea dreptului de superficie în Cartea funciară a terenului identificat cu ID 112840 Snagov în temeiul art 91. din Ordinul 700/2014 – alin. (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea Funciară de superficie. În Cartea Funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, se va înscrie același număr cadastral al imobilului (teren) – însoțit de codul construcției, făcându-se mențiune în rubrica “Observații ” a partii I despre numărul cărții funciare a terenului și alin. (2) Dreptul de superficie se intabuleaza în baza următoarelor acte juridice: c)…, hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei sau a unor părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată “, coroborat cu prevederile art. 92 din Ordinul 700/2014 (1), constituit, iar alin. (3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de 99 de ani”.

 

8. Totodată, Regionala CF București s-a adresat oficial, pentru clarificarea situației, prin actul nr. Th.4/220/22.02.2022, tuturor entităților din Extrasul de Carte Funciară, pentru informare, nr.112840 și anume:  

– Biroul Notar Public Trofin Silvana Brândușa, -Birou Executori Judecătorești Acta Non Verba -Societății   Feroviare de  Turism ,,S.F.T. – CFR”

pentru a transmite/comunica o copie certificată a inscrisului/inscrisurilor care au stat la baza acordării dreptului de superficie.

 

9. Răspunsurile primite de SRCF Bucuresți, în baza actului menționat la punctul 7, sunt următoarele:

► Birou Executori Judecătorești Acta Non Verba a solicitat SRCF București "să se adreseze Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Buftea în vederea obținerii documentației care a stat la baza intabulări dreptului de superficie în favoarea Societății Feroviare de Turism ,,SFT-CFR”, prin administrator judiciar C.I.I. Iorgulescu Gabriel în cartea Funciara nr.1122840 a localității Snagov”;

► Cabinetul de Insolvență Iorgulescu Gabriel, administratorul Societății   Feroviare de Turis ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, a transmis: ,,dreptul de superficie a fost înscris în baza art.693 alin. (3) Cod Civil, conform Cererii de înscriere depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea”.

► Biroul Notar Public Trofin Silvana – Brândușa a comunicat: ,,prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.54, din data 13.01.2022, de notar public Silvana-Brândușa Trofin, nu s-a constituit niciun drept de superficie, ci a fost transmis dreptul de superficie existent, astfel cum acesta era intabulat la data autentificării. Nu au fost încheiate la biroul nostru alte acte privind constituirea dreptului de superficie”.

 

9. Astfel, în data de 28.03.2022, Regionala CF București a formulat plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecatoria Buftea, aceasta fiind înregistrată sub nr.2018/P/2022. 

 

10. Plângerea penală a fost transmisă de către Parchetul de pe langă Judecătoria Buftea către IGPR – SRPT București – BIF, pentru efectuarea de cercetări.

 

11. La data de 17.05.2022, IGPR – SRPT București – Biroul de investigare a Fraudelor a înaintat SRCF București, Ordonanța pentru prezentarea documentelor și înscrisurilor deținute de _CNCF CFR SA în calitate de persoană vătămată.

 

În concluzie, prezentându-vă detaliat și cronologic etapele acestei spețe, rezultă foarte clar că CFR SA (prin SRCF București) a făcut deja plângere penală în vederea stabilirii părții vinovate de acordare a dreptului de superficie pe un teren al cărui proprietar este de fapt compania CFR SA.

 

Din elementele prezentate, care pot fi susținute cu documente în fața instituțiilor abilitate, dar și în temeiul acțiunilor fundamentate de CFR SA, rezultă fără echivoc faptul că actuala conducere a acționat și acționează legal în interesul economic justificat al Companiei.

 

Considerăm astfel că articolul dumneavoastră, redactat fără a respecta prevederile Legii 544/2001, are un singur scop, și anume  de a denigra și prejudicia imaginea reprezentanților oficiali ai CFR SA și MT, în contextul în care nici Directorul General al CFR SA, nici Ministrul Transporturilor, nu au nicio implicare în această speță, toate demersurile, inclusiv plângerea penală, fiind inițiate și derulate de către SRCF Bucuresți în anul 2021, respectiv 2022, când a fost depusă plângerea penală.

 

În consecință, pentru informarea corectă opiniei publice, vă solicităm publicarea acestui DREPT LA REPLICĂ, în integralitate, pe aceeași pagină cu articolul incriminator.

 

În acest context trebuie să mai precizăm că dacă va fi cazul ne rezervăm dreptul legal de a acționa în judecată, pentru prejudicii de imagine, atât publicația CLUB FEROVIAR, cât și redactorul semnatar al articolului.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content