Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric pentru automotorul de diagnoza caii si a liniei de contact

Timp de lectură: 9 minute

Detaliu invitatie de participare nr 362517

Detaliu validare

 

Numarul documentatiei de atribuire: 148942 / 17.07.2014

 

 

Data transmiterii in SEAP: 17.07.2014 16:34

 

 

Data acceptarii ANRMAP: 18.07.2014 11:29

 

 

Data publicarii in SEAP: 18.07.2014 11:29

 

 

 

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Numar invitatie: 362517/ 18.07.2014

Denumire contract: Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric pentru automotorul de diagnoza caii si a liniei de contact –AM TMC 146

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SACod fiscalRO 11054529,   Adresastr. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, BucurestiTelefon+40 213192433Fax+40 213192433,  Emailgherghina.tudor@cfr.ro

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010873, telefon:+40 213192433, fax:+40 213192433, persoana de contact: Daniela Manea – Directia Achizitii Contracte – Serviciul APSPBS

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,tel/fax:+40 213192433, persoana de contact – Daniela Manea:Directia Achizitii Contracte – Serviciul APSPBS, Palat CFR, cam 79, etj. 5.

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2)  

Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric pentru automotorul de diagnoza caii si a liniei de contact –AM TMC 146

II.1.2)  

Tip contract: Furnizare

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
1 set de baterii compus din 2 acumulatori starter cu placi de plumb si acid sulfuric, fiecare acumulator avand urmatoarele caracteristici: 12 V, capacitate intre 230-250 Ah, curentul de pornire la rece (CCC) 1150 A (EN), dimensiuni maxime: lungime 517 mm, latime 273 mm, inaltime 240 mm.

II.1.6)  

CPV: 31431000-6 – Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)  

Valoare estimata: 2,500 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 25 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei) Garantia poate fi constituita in orice valuta, iar echivalenta leu – valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei. Garantia se poate constitui si prin virament in Contul Beneficiarului: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM.

Garantie de buna executie

5% din valoarea contractului fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

 

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

 Descriere: Cerinta nr. 1 Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. Cerinta nr. 2 Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B1 Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat Cerinta nr. 3 Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Moldovan Macarie Alexandru -Director General; Sorina BAICU- Dir.Gen. Adj. Ec.; Petru CESA- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel SCURTU – Dir.Gen.Adj.Exp; Aron-Valer POP – Dir. Achizitii Contracte; Constantin Manea – Director Linii; Corneliu Cretu- Director Financiar; Irina PETRESCU -Dir.Asistenta Juridica; Jana IACOB – Sef Serviciu Reprezentare; Ion Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante; Daniela Manuela Dumitrescu– Sef Serv.APSBBS; Craciun Dorina Mihaela-ing., Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Daniela Manea – Sef birou; Tudor Gherghina-ing; Alexandru Nicoleta-ing; Bogdan Sabau – Sef Serviciu Mecanizare, Calin Georgescu – Sef Serviciu DR, Florin Dobrescu– Instructor Central DR, Valeriu Matei – ing. Valentin MITROI- Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr. STCD; Constantinescu Simona – sef birou STCD; Popescu Constantin Cornel- Ec; Florina Mirica- Sef SACPE; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Melinte Ionut-Sef pr.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Papa Traian-cons. Jur; Violeta PETRESCU -consilier juridic; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant Cerinta nr. 4 Participarea la licitatie cu oferta independenta Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B3–în original Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1 Obiectul de activitate si forma de inregistrare Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus – pentru partea de contract pe care o realizeaza. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

 

 

 Descriere: Standarde de asigurarea calitatii. Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent. Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Procedura

IV.1.1)  

Tipul proceduriiCerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: –

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2014 10:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 07.08.2014 11:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Mod de finantare

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)  

Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 17.07.2014 16:34

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content