Acumulatori stationari fara intretinere

Timp de lectură: 22 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 20.08.2014 09:54
 
Data acceptarii ANRMAP: 21.08.2014 13:41
 
Data publicarii in SEAP: 21.08.2014 13:41
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 153161
 
Denumire contract: Acumulatori stationari fara intretinere
 
Data acceptare: 19.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) 
 
de contact: Belu Daniela , Tel. +40 241617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: +40 241617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului 
 
cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI 
 
SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Acumulatori stationari fara intretinere
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: Magazia depozitului regional Constanta
 
Codul NUTS: RO223 – Constanta
 
II.1.3) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
furnizare acumulatori stationari fara intretinere, conform caietului de sarcini, pentru asigurarea alimentarii instalatiilor de telecomunicatii 
 
DTBN si ISDN, pe raza sucursalei RCF Constanta, pentru asigurarea backup-ului de 48V in situatiile de intrerupere a tensiunii de 
 
alimentare 220V, in salile de echipamente de telecomunicatii.
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
31431000-6 – Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
 
acumulatori tip 2V/400Ah – 72 bucati;
 
acumulatori tip 12V/250Ah – 4 bucati;
 
acumulatori tip 12V/200Ah – 4 bucati;
 
acumulatori tip 12V/100Ah – 20 bucati.
 
Valoarea estimata fara TVA: 72,800 RON
 
II.2.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
4  luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Cuantumul GP este de 1.456 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de 
 
la data limita de depunere a ofertelor. GP se constituie: a) prin virament în contul Suc.RCF CTA CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 
 
9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta; b) numerar la casieria autoritatii contractante, daca suma nu depaseste 5000 
 
lei. c) printr-un instr. de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig.,în original, in cuatumul si pt perioada 
 
prevazuta mai sus.IMM-urile reducere 50% conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si complatarile ulterioare, drept pentru 
 
care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. In orice sit.dovada constit.GP trebuie 
 
sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de 
 
IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate 
 
a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai 
 
târziu de 5 zile de la semnarea contractului; oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada 
 
de valabilitate a ofertei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR: data 
 
publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% ( IMM 2,5% ) din pretul fara TVA 
 
al contractului si poate fi constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o 
 
societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe 
 
perioada derularii contractului. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului.Suma 
 
initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe 
 
parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite 
 
executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea executantului.
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii CNCF CFR SA pentru anul 2014.
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de 
 
asociere(Form.44),precizare lider de asociere.
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind eligibilitatea – Form.12A din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, tert sustinator) – în original.
 
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si 
 
completarile ulterioare – Form.12B din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, tert sustinator- doar pentru lit.a), c1) si d)) – în 
 
original.
 
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia 
 
societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut 
 
temenul limita de depunere a ofertelor, original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
 
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 
 
administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
 
anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu 
 
originalul.
 
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii 
 
economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin 
 
aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea 
 
indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii 
 
contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , 
 
atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
 
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Form.12B-2 din fisierul «Sectiunea formulare»(Certificat 
 
de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) – în original.
 
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si 
 
completarile ulterioare – Form.12B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în 
 
cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. RCF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Mega Joita, 
 
Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Popescu Adriana, Tudor C-tin Dumitru, Dedu Liliana, Covrig 
 
Mugurel, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius.
 
NOTA:
 
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice 
 
ofertantdespre care are cunostinta ca:
 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei 
 
organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
 
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în 
 
oricare dintre urmatoarele situatii:
 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
 
c1)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în 
 
cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii 
 
profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii 
 
criteriilor de calificare si selectie.
 
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care 
 
se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
 
c)nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului 
 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit
 
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, 
 
cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
 
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/
 
organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al 
 
patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu 
 
persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si 
 
furnizare de produse similare cu cele supuse achizitiei – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga 
 
Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului; Ofertantul îsi va asuma raspunderea cu 
 
privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
 
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”.
 
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente 
 
edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct 
 
de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
 
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).
 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de 
 
participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
 
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare ») – 
 
în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
 
•„Fisa de parteneriat”;
 
•„Întreprinderi partenere”
 
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
 
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
 
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/
 
2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
 
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».
 
3. Autorizatie si Agrement tehnic feroviar/ Certificat de omologare (conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea 
 
Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru servicii critice), valabile la data limita de 
 
depunere a ofertelor, pentru produsul feroviar critic acumulatori stationari.
 
Nota: a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:
 
– Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.
 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs (în situatia în care produsele nu provin din 
 
import).
 
Ofertantul câstigator va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea valabilitatii autorizatiei si 
 
agrementului tehnic feroviar în caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului.
 
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care 
 
urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati – 
 
respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute 
 
integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de 
 
autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, 
 
pe ultimii 3 ani a ofertantului. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru 
 
anii 2011, 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de 
 
afaceri globala 2011,2012,2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul 
 
respectiv, 2011, 2012, 2013.
 
Modalitatea de indeplinire
 
-Formular B3 din Sectiunea Formulare – în original.
 
-Bilanturi contabile 2012, 2013 – copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul” extras din bilant la 31.12.2013 /rapoarte audit/ 
 
rapoarte ale cenzorilor sau orice alt document edificator ce demonstreza situatia economica si financiara, în copie lizibila, cu mentiunea 
 
conform cu originalul.
 
III.2.3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse a caror valoare cumulata a fost 
 
de minim 72.800 lei la nivelul unui contract – maxim 3 contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o 
 
autoritate sau de catre clientul beneficiar, conform art. 188, alin (1) din OUG 34/2006 (Formular 12D din sectiunea Modele de 
 
formulare).
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv: 2011, 2012, 2013. Cursul 
 
lei/alta valuta ce va fi luat in calcul pentru anul 2014, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru 
 
prezenta procedura.
 
Modalitatea de indeplinire
 
Formular 12D din Sectiunea Formulare în original – prezentarea de certificari/documente emise de catre beneficiar (certificate/ 
 
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar) din care sa reiasa livrarea de produse similare, în 
 
copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Nota: 1) * Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face 
 
dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor. 2) Documentele doveditoare vor fi prezentate copie 
 
legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 
Tert sustinator daca este cazul.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
 
acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, 1) – ofertantul 
 
are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care 
 
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu 
 
trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 
 
181 lit a), c1), si d) din OG 34/2006.
 
Modalitatea de indeplinire
 
Anexa nr. 20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; – Anexa nr. 21 si 
 
Anexa nr. 22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a 
 
operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de 
 
interese din Sectiunea Formulare.
 
Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniul 
 
supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare.Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin 
 
prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. 
 
Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita daca 
 
fiecare membru al asocierii este certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii 
 
reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara op.ec. participant la procedura de achizitie.
 
Modalitatea de indeplinire
 
-Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001 –2008 sau echivalent, în copie sau alte documente care dovedesc ca în 
 
societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.
 
III.2.4) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
 
prestarea serviciilor respective
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
a)în cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. b) limita pâna la care pretul ofertei 
 
poate fi îmbunatatit depinde de fiecare ofertant în parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care 
 
prezinta un pret neobisnuit de scazut, în conformitate cu art. 202 din OUG 34/2006; c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia 
 
ofertantilor în cursul licitatiei electronice sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea numarul de participanti 
 
înscrisi la licitatie”. Informatiile vor fi disponibile în cadrul invitatiei care va fi primita pe cale electronica de catre fiecare ofertant care 
 
a depus oferta admisibila; d) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: – Înainte de lansarea licitatiei electronice, 
 
autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentatia 
 
de atribuire. – Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se 
 
transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi transmise 
 
automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de 
 
asemenea în sectiunea „Notificari de sistem”. În vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce în SEAP 
 
informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Nota : Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile 
 
tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica : operatorii economici trebuie sa 
 
fie înregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de 
 
contact din Formular B3 din Documentatia de atribuire “Informatii generale”. Informatii disponibile pentru conectare si înregistrare la: 
 
https://www.e-licitatie.ro Autoritatea contractanta va atribui contractul cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea 
 
se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006. 
 
Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax, în termen de 24 ore, 
 
formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile 
 
lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul 
 
de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea 
 
rundei de licitare.
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
10/4/756/31.07.2014
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2014 10:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
10.09.2014 10:00
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  10.09.2014 11:00
 
Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
1.Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al ofertelor în ordinea crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor 
 
admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii 
 
solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – Daca doua 
 
sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul 
 
loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui 
 
propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3.Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – 
 
Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la 
 
datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 4. Fiecare 
 
ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul 
 
anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 
 
2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. În cazul depunerii unei contestatii operatorul economic are obligatia de a constitui 
 
o garantie de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei/ cererii/ plângerii si data ramânerii 
 
definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata, dar nu mai putin de 90 de zile, in conditiile art.2711 si 2712 din OUG nr. 
 
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna conduita este de 728 lei si se consituie prin virament 
 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune 
 
in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/
 
plangerii. 6.Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE 
 
VERIFY de la urmatoarea adresa web:https://www.certsign.ro/certsign/resurse/download.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 
 
213104641 , Email: office@cnsc.ro ,Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
 
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. +40 241589840 , Fax: +40 241587240
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
20.08.2014 09:54
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content