Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor: Lot 1-examinare medicala, Lot 2-examinare psihologica

Timp de lectură: 24 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 167483/14.04.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 14.04.2016 09:30
Data acceptarii ANRMAP: 14.04.2016 14:39
Observatii ANRMAP: Serviciile fac parte din Anexa 2B la OUG 34/2006, prin urmare anuntul de participare nu face obiectul verificarii ANAP.
Data publicarii in SEAP: 14.04.2016 14:39
Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 228143
Denumire contract: „Servicii de examinare medicala ?i psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor: Lot 1-examinare medicala, Lot 2-examinare psihologica”
Data acceptare: 07.03.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Iasi – Birou Achizitii Publice , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Mirela Harabagiu , Tel. +40 232273507 , In atentia: Anca Mirela Harabagiu , Email: anca.harabagiu@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Servicii de examinare medicala ?i psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor: Lot 1-examinare medicala, Lot 2-examinare psihologica”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 – Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Lot 1- Iasi, sau Pascani, sau Bacau, sau Suceava,
Lot 2- Iasi sau Suceava
Codul NUTS: RO21 – Nord-Est

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor feroviare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor feroviare, conform OMT nr. 1260/1390/2013:
Lot 1 – Examinare medicala = 314 salariati;
Lot 2 – Examinare psihologica = 588 salariati.
Valoarea estimata fara TVA: 120,744 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: Lot 1 – 1.300 lei, Lot 2 – 1.000 lei, fara TVA, si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi ( CIF 15670513), sau prin depunerea în numerar la casieria Suc. Regionale CF Iasi. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. NOTA: Ofertantii care participa cu oferte pentru mai multe loturi vor constitui garantia de participare distinct, pentru fiecare lot în parte. Garantia de buna executie se constituie numai în LEI si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 15 zile de la data semnarii contractului printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (2) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program finantat din fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/ asociati/ subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director: ing. George Radu PIPA
Contabil sef: ec. Maria RUSU
Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU
Sef serviciu RRSC: ing. Mihai BUHNACI,
Sef serviciu RU: jr. Florin TOMESCU
Sef serviciu comercial: ing. Carmen NEGRU
Sef birou BAP: ing. Anca Mirela HARABAGIU
BAP: ing. ALUPOAIE Elena Iuliana, ing. LUPU Laura Georgiana.
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire autoritatea contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, autoritatea contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Va fi exclus din procedura ofertantul care nu depune o Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Nota: În cazul unei asocieri se va prezenta un singur Formular 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” semnat de toti asociatii, conform Ord. Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
*Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conf Notificarii 191/2014 a ANRMAP.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP); din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor conf. Notificarii 191/2014 a ANRMAP.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. art.9 alin.(1) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Informatii referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” /electronica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor pentru efectuarea de:
Examinari medicale – Lotul 1,
Examinari psihologice – Lot 2,
conform art. 1 din OMT nr.1262/2013 si OMS nr. 1393/2013, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea certificatului de agreare nu este pe toata perioada de derulare a contractului, Ofertantul va depune un angajament prin care se obliga sa procedeze la prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014, 2015, în valoare de cel putin:
Lot 1 – 135.600 lei,
Lot 2 – 105.800 lei.
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.
Anul 2015: 1 euro=4,4450lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi îndeplinita prin cumularea capacitatii economice a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. (conform Art.7 din Instructiunea nr.1/2015 a ANRMAP).
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 25, 25A din Sectiunea III – Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, similare cu obiectul procedurii, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantii vor prezenta certificatele sau recomandarile de buna prestatie de la alti beneficiari cu care au avut incheiate contracte de prestari servicii medicale (Lotul 1), respectiv servicii psihologice (Lotul 2).
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin invitatia de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani” .
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare, insotit de certificatele sau recomandarile de buna prestatie de la alti beneficiari cu care au avut incheiate contracte de prestari servicii medicale (Lotul 1) respectiv servicii psihologice (Lotul 2)
b) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, si anume:
– Lotul 1: personal de specialitate, conform Legii nr. 95/2006 si Legii nr. 418/2004, respectiv medici specialisti: Medicina interna, Chirurgie generala, Oftalmologie, Otorinolaringologie, Neurologie – înscrisi la Colegiul Medicilor, cu asigurare de malpraxis.
– Lotul 2: personal de specialitate, conform Legii nr. 213/2004 si HG 788/2005, respectiv psihologi cu drept de libera practica, ce sunt membri ai Colegiului Psihologilor din Romania.
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani si Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”
Pentru fiecare persoana responsabila cu îndeplinirea contractului se va preciza functia care va fi îndeplinita în cadrul contractului si se va prezenta CV-ul, copii cu mentiunea „conform cu originalul” dupa diplomele, autorizatiile, atestatele, sau certificatele detinute de persoanele respective.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise în statul de resedinta, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarati câstigatori) sa prezinte documentele recunoscute de autoritatile române.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7 si Formularul 8, 8A din Sectiunea III – Formulare.
c) Ofertantul detine, sau are drept de folosinta, ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, dotari specificate ?i în caietele de sarcini:
Lot 2: – un program computerizat de testare psihologica în domeniul feroviar ?i rutier care sa includa aproximativ 40 de probe psihologice ce evalueaza urmatoarele caracteristici psihice: nivelul aten?iei, abilita?i de gândire tehnica ?i de psihomotricitate, nivelul inteligen?ei ?i al func?iilor de memorie, temperamentul ?i personalitatea, reactivitatea la stimuli, adaptarea la situa?ii noi ?i rezisten?a la stres, abilita?ile pecifice tipului de categorie de func?ie feroviara-probe de simularea a mi?carii ?i trac?iunii în domeniul siguran?eitransporturilor feroviare ?i rutiere;
– simulatoare manuale ?i automate necomputerizate de reactivitate ?i simulare a func?iilor de siguran?a circula?iei feroviara ?i de trac?iune specifice gradului de calificare, de mi?care comerciala I, II, III, trac?iune ?i vagoane, cât ?i probe de coordonare ?i disociere manuala.
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice”, care va contine informatii privind dotarile tehnice, specificate ?i în caietele de sarcini de la Lot 1 si 2..
Modalitatea de indeplinire
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare
d) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. O data cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
a) In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, îndeplinirea cerin?ei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu condi?ia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta va fi îndeplinita prin cumularea capacitatii capacitate tehnica si/sau profesionala a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
b) In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa asigure autoritatii contractante, în conformitate cu prevederile art 11^1 alin. (2) si (5), îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare, neconditionat si irevocabil, va asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractanta. Se va prezenta in original, un angajament ferm de sustinere din partea tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006. Documentele prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B, Formular 26, din Sectiunea III – Formulare
e) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Nota: In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii, criteriul de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si/sau resursele umane si/sau tehnice solicitate de la criteriul capacitatea tehnica si profesionala necesare pentru indeplinirea contractului se pot demonstra prin cumularea resurselor subcontractantului cu cele ale ofertantului/ grupului de operatori, cu condi?ia ca cel care dispune de atestate, autorizatii, certificate si/ sau resursele umane / tehnice autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 14 si Formularul 15 din Sectiunea III – Formulare, iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare.
f) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte.
În cazul depunerii unei oferte comune se vor respecta prevederile Ord. ANRMAP nr. 509/2011 si art. 46 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
In caz de oferta comuna se va prezenta Formularul 16 si Formularul 17 din Sectiunea III – Formulare si individual pentru fiecare membru a asocierii Formularul 3, Formularul 3A si Formularul 3B
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce fac obiectul contractului sau a altor dovezi de implementare a unui standard de calitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.( conf. Art 191-193 din OUG 34/2006).
Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Dovada implementarii unui sistem de management al calita?ii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau alte documente echivalente prin care se certifica faptul ca este implementat un sistem de management al calita?ii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2016 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2016 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2016 10:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
NOTA: Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare, o Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original. Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata).
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600 , Fax: +40 232215601 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
14.04.2016 09:30

Anunt de participare (utilitati) numarul 167483/14.04.2016
Lot nr. : 1
Denumire: „Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor: Lot 1-examinare medicala
Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de examinare medicala a personalului cu atributii în siguranta transporturilor feroviare
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Lot 1 – Examinare medicala = 314 salariati
Valoarea estimata fara TVA: 67,824 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE
Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Lot 1=67.824,00 lei, fara TVA, din care 35% cheltuieli reexaminari. Val. estim. a fost stabil tinand cont si de eventualele reveniri la examinari,de admiterile in scoli de calificare,de reluarea activit dupa concediul crestere copil,incapacitate temporara de munca mai mare de 45 zile,de angajari. Valoarea garantiei de participare este: 1300.00 RON.

 

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 167483/14.04.2016
Lot nr. : 2
Denumire: „Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor: Lot 2-examinare psihologica”
Stare lot: In desfasurare

1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de examinare psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor feroviare
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Lot 2 – Examinare psihologica = 588 salariati
Valoarea estimata fara TVA: 52,920 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE FINALIZARE
Durata: 12 luni de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Lot 2=52.920,00 lei, fara TVA, din care 20% cheltuieli reexaminari. Val. estim. a fost stabil tinand cont si de eventualele reveniri la examinari,de admiterile in scoli de calificare,de reluarea activit dupa concediul crestere copil,incapacitate temporara de munca mai mare de 45 zile,de angajari. Valoarea garantiei de participare este: 1000.00 RON.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content