Baterii de acumulatori cu întretinere redusa

Timp de lectură: 19 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 146808/25.09.2013 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 24.09.2013 16:59 Data acceptarii ANRMAP: 25.09.2013 10:36 Data publicarii in SEAP: 25.09.2013 10:36 Trimite la OJ: Nu Documentatie de atribuire Numar documentatie: 114189 Denumire contract: Baterii de acumulatori cu întretinere redusa Data acceptare: 20.09.2013 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Gherghina Tudor , Tel. +40 213192433 , Email: gherghina.tudor@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) – Servicii feroviare Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Baterii de acumulatori cu întretinere redusa II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Conform grafic de livrare in conditii DDP INCOTERMS Codul NUTS: RO321 – Bucuresti II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Baterii de acumulatori cu întretinere redusa II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 31431000-6 – Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.1.8) Impartire in loturi Da Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Baterii de acumulatori cu întretinere redusa pentru instalatii de centralizare Lot 1 – Baterii compuse din elemente (baterii de 24V-150Ah, 24V-200Ah, 24V-250Ah, 24V-350Ah, 160V-250Ah, 160V-350Ah) Lot 2 – Baterii monobloc (baterii 12V-100Ah, 12V-150Ah) Valoarea estimata fara TVA: 1,050,000 RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate III.1.1.a) Garantie de participare Garantia se va constitui pentru fiecare lot in parte. Cuantumul garantiei de participare(lei):Lot 1.- Baterii compuse din elemente = 9.000 lei.Lot 2.- Baterii monobloc = 1.550 lei. Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta convertibila, la cursul mediu BNR aferent lunii anterioare depunerii ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fonduri Buget de stat – Plata se va efectua in 5 zile de la primirea fondurilor de catre CNCF “ CFR” SA de la bugetul statului III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii -Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. Cerinta nr. 2 Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B1 Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat Cerinta nr. 3 Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU-Director General; Corneliu Cretu – Dir.Gen. Adj. Ec.; Sorin Alexandru Trandafirescu-Dir.Gen.Adj.Pr.Europ.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel SCURTU – Dir.Gen.Adj.Exp; Florin TOMESCU -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Ovidiu Mihaescu – Director Instalatii; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir. Comercial; Director Financiar – Daniela Cristea; Jana IACOB – Sef Serviciu Reprezentare; Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante; Lambru Liviu – Sef Serviciu Tehnico Economic, Mandrea Eugen – Sef Serviciu CT, Roita Bogdan Andrei- sef pr. Serviciul MDTN, Dumitru Stefan – ing. Serviciul Tehnico Economic Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Daniela Manea – Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Baicu Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr. STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec.; Popescu Constantin Cornel- Ec; Florina Mirica- Sef SACPE; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. Jur; Violeta PETRESCU -consilier juridic; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Ofertantul va depune Formularul B2 -în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant Cerinta nr. 4 Participarea la licitatie cu oferta independenta Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B3-în original Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului (unde este cazul) Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); “Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); “Fisa de parteneriat”; “Întreprinderi partenere” – în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); “Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); “Întreprinderi legate”; “Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Modelele formularelor în Formulare. Ofertantii vor depune documentele în original Cerinta nr. 1 Obiectul de activitate si forma de inregistrare Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat Cerinta nr. 2 Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro. Nota: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement tehnic AFER pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate. Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind situatia financiara: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani . Cerinta minima de calificare: – pentru lotul I – realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea minima : 805.000 lei, – pentru lotul II – realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decât valoarea minima : 140.000 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2010, 2011,2012). În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora. Modalitatea de indeplinire Se va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original; Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Experienta similara Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu principalele furnizari de produse similare în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii . În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Lista furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E- în original). Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din 1 din HG 925/2006. Cerinta nr. 2 Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care, valabilitatea omologarilor AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta. Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro Informatii privind asocierea. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Acord de asociere -în original În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Da Numarul de runde al licitatiei electronice: 1(una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata la punctul D.1 din prezenta fisa de date, în termen de 1(una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact. Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 9/3/3488/2013 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 14:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 16.10.2013 09:30 IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Moneda in care se transmite oferta de pret: RON IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 16.10.2013 10:00 Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Reprezentanti ai ofertantilor imputerniciti cu BI/CI SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu Tip de finantare: Fonduri bugetare VI.3) Alte informatii 1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac CNCFCFR SA, Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 0213151117 , Fax: +40 0213151117 , Adresa internet (URL): https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm VI.5) Data expedierii prezentului anunt 24.09.2013 16:59

Skip to content