BIROTICA, PAPETARIE, CONSUMABILE, CARTUSE SI TONERE

Timp de lectură: 17 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146550/13.09.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 12.09.2013 15:38

Data acceptarii ANRMAP: 13.09.2013 10:13

Data publicarii in SEAP: 13.09.2013 10:13

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

112670

Denumire contract:

BIROTICA, PAPETARIE, CONSUMABILE, CARTUSE SI TONERE

Data acceptare:

12.09.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul achizitii Publice SPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Dorina CRACIUN , Email:  dorina.craciun@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

BIROTICA, PAPETARIE, CONSUMABILE, CARTUSE SI TONERE

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sediul CNCF CFR SA, poarta G, Magazia Centrala, bd. Dinicu Golescu, nr.38,sect.1, Bucuresti

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

BIROTICA, PAPETARIE, CONSUMABILE, CARTUSE SI TONERE

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)

22800000-8 – Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)

30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

30190000-7 – Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)

30197630-1 – Hartie pentru tiparit (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lot 1- HARTIE- 16.086,28 lei ; Lot 2- RECHIZITE- 31.986,40 lei; Lot 3- TIPIZATE – 776 ,00 lei; Lot 4- consumabile CANON I – 14.129 lei; Lot 5 – consumabile CANON II- 348 lei ; Lot 6- consumabile XEROX I -143.134,00 lei ; Lot 7- consumabile XEROX II – 2.640,00 lei ; Lot 8- consumabile EPSON-2.145,00 lei ; Lot 9 – consumabile HP I – 60.340,00 lei; Lot 10 – consumabile HP II – 738,00 lei; Lot 11 – consumabile LEXMARK I – 320.235,00 lei; Lot 12 – consumabile LEXMARK II– 2.410,00 lei ; Lot 13- consumabile SAMSUNG- 1.660,00 lei; Lot 14- consumabile PHILIPS- 346,00 lei; Lot 15- consumabile KYOCERA- 1.440,00 lei; Lot 16- consumabile PANASONIC- 170,00 lei.

 

Valoarea estimata fara TVA: 598,583.68 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

 60  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o GP eliberata în numele sau pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta: Lot 1-HARTIE-161lei ;Lot 2-RECHIZITE-320 lei;Lot 3- TIPIZATE – 8lei; Lot 4- consumabile CANON I–142lei; Lot 5–consumabile CANON II- 4lei ;Lot 6- consumabile XEROX I -1.432lei ;Lot 7- consumabile XEROX II – 27lei; Lot 8- consumabile EPSON-22lei ;Lot 9 – consumabile HP I – 605lei; Lot 10 – consumabile HP II – 8lei; Lot 11- consumabile LEXMARK I –3.203lei; Lot 12 – consumabile LEXMARK II– 25 lei;Lot 13- consumabile SAMSUNG-17lei; Lot 14- consumabile PHILIPS-4lei;Lot15-consumabile KYOCERA-15lei;Lot16- consumabile PANASONIC-2 lei.GP, in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA.In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie.GP se constituie în conformitate cu prev. art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a GP: 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere,GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului.GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna(Formular nr.2).GP poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR, aferent lunii anterioare deschiderii ofertelor.In orice mod se va constitui GP se va mentiona pentru ce loturi a fost depusa. Cont GP: Beneficiar: CNCF CFR SA,CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02,Banca Italo-Romena Ag.Mihalache.IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,drept pentru care acestea vor prezenta GP însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie, in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA. In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1- Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2 – Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.
De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale . Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– ofertantul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant / ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c indice 1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.
– De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere
Cerinta nr. 3 – Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.;Sorin Alexandru Trandafirescu – Dir.Gen.Adj.Pr. Eu.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane, Stroe Claudiu –sef Servicu recuperari creante; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;. Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.; Odobescu Claudiu – Sef serv.Evid.Bun.Adm.; Sandu Dumitru- inspector spec; Toader Florica –tehnician.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.
Cerinta nr. 4 – Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.
Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor în Formulare.
Ofertantii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1 – Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri – se solicita cu titlu informativ
Fisa de informatii generale (Formularul G – se depune în original)
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr.1 – Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original)( Prin produse similare se intelege : lista trebuie sa cuprinda produse similare celor pentru care ofertantul depune oferta).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 180 si 181 lit. a, c1 si d.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original.
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

-Acord de asociere -în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3651/03.09.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2013 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

03.10.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 03.10.2013 11:00

 

Locul: sediul autoritatii contractante Bdul Dinicu Golescu Nr.38, sector 1 , Bucuresti

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie BI/CI/pasaport

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. 5. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia leu/valuta vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR aferent lunii anterioare deschiderii ofertelor. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Denumire oficiala: CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Adresa:Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

12.09.2013 15:38

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content