Cabluri pentru instalatii SCB

Timp de lectură: 22 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 160526/23.06.2015

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 22.06.2015 16:20

Data acceptarii ANRMAP: 22.06.2015 16:58

Data trimiterii la OJ: 22.06.2015

Data publicarii in SEAP: 23.06.2015 01:30

Trimite la OJ: Da

 

Numarul anuntului in OJ:  

/S

 Din

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

195946

Denumire contract:

Cabluri pentru instalatii SCB

Data acceptare:

22.06.2015

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Contracte –S.A.P.S.P.B.S. , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Dumitrescu Daniela, Vladescu Viorica , Email:  daniela.dumitrescu@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro, nicoleta.alexandru@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Cabluri pentru instalatii SCB

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Livrarea se face conform graficului de livrare la Sucursalelor RCF 1-8 (DDP conform INCOTERMS)

Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

„Cabluri pentru instalatii SCB” 
Lot I – Cabluri de semnalizare cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC sau polietilena, neecranate (CSYAbY sau CS2YAbY sau CS2XAbY sau CS2YAb2Y); 
Lot II – Cabluri de semnalizare cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC sau polietilena, ecranate (CSYEA1AbY sau CS2YEA1AbY sau CS2XEA1AbY sau CS2YEA1Ab2Y); 
Lot III – Cabluri cu conductoare din cupru pentru instalatia AUTOSTOP din cale; 
Lot IV – Cabluri de energie cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC, neecranate (CYAbY sau C2AbY); 
Lot V – Cabluri de energie cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC, ecranate ( CYEA1AbY sau C2XEA1AbY).

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

31321700-9 – Cablu de semnalizare (Rev.2)

31321200-4 – Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

„Cabluri pentru instalatii SCB” 
Lot I – Cabluri de semnalizare cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC sau polietilena, neecranate (CSYAbY sau CS2YAbY sau CS2XAbY sau CS2YAb2Y) : 812.697,5 lei fara TVA; 
Lot II – Cabluri de semnalizare cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC sau polietilena, ecranate (CSYEA1AbY sau CS2YEA1AbY sau CS2XEA1AbY sau CS2YEA1Ab2Y) : 874.022,5 lei fara TVA; 
Lot III – Cabluri cu conductoare din cupru pentru instalatia AUTOSTOP din cale : 63.280,00 lei fara TVA; 
Lot IV – Cabluri de energie cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC, neecranate (CYAbY sau C2AbY): 177.637,5 lei fara TVA; 
Lot V – Cabluri de energie cu conductoare din cupru, izolatie din PVC sau polietilena si manta din PVC, ecranate ( CYEA1AbY sau C2XEA1AbY): 222.362,5 lei fara TVA.

 

Valoarea estimata fara TVA: 2,150,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

3  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de: lot I – 8.200 lei; lot II – 8.750 lei; lot III – 640 lei; lot IV – 1.800 lei; lot V – 2.230 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în alte valute la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform Formularului 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . 
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. 

Cerinta nr. 2 
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. 
De asemenea, ofertantul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. 
Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
In cazul unei asocieri, certificatele de atestare fiscala se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere. 
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Formularul B1 
– Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) 
– Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. 
Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.- se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat . 

Cerinta nr. 3 
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . 
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

COSTESCU Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director general adj. economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director general adj.tehnic; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp.;UNGUREANU Mihai- Dir. Achizitii Contracte; POP Ioan – Director – Directia Instalatii; CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; PETRESCU Irina –Director Directia Asistenta Juridica; 

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Contracte; MANEA Daniela – Sef birou- Directia Achizitii Contracte; MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Contracte; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Contracte; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Contracte; ALEXANDRU Nicoleta-inginer – Directia Achizitii Contracte; 
MITROI Valentin- Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte; 
GREAB Viorica – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; STROE Ion Claudiu – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PAPA Traian -Consilier juridic I- Serv.Analize, Contr.si Pr.Europene-Dir.DAJ 
LAMBRU Liviu Constantin – Sef Serviciu Directia Instalatii;DUMITRU Stefan – Directia Instalatii;MANDREA Eugen – Sef Serv.;CONSTANTIN Oana – Directia Instalatii; SANDU Dorin Nicolae- -Directia Instalatii; CHIFOR Gabriel Sorin – Directia Instalatii. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant 

Cerinta nr. 4 
Participarea la licitatie cu oferta independenta 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta ( Formularul B3-in original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Formularul B3–în original 
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1 
Obiectul de activitate si forma de inregistrare 
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; 
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
Se depun de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 

Cerinta nr. 2 
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER 
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : 
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate 
Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER. 
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare tip de produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro. 
Nota: 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila. 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. 
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate. 
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro 
Doumentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

 

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 
Experienta similara 
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii . 
Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare cu cele supuse achizitiei. 
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. 
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d. 
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora. 
Modalitatea de indeplinire 
Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original). 
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz – în original. 
Cerinta nr. 2 
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : 
Certificat de omologare tehnica feroviara sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate 
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro 
Documentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Informatii privind asocierea. 
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). 
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma legalizata pâna la semnarea contractului 
Modalitatea de indeplinire 
Acord de asociere -în original 
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma legalizata pâna la semnarea contractului 
Cerinta nr. 1 
Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectului contractului. Certificatele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertei. 
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta certificatul/documentul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Da

 

Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total pe lot în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata in prezenta fisa de date, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact. Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator.

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/1248/10.06.2015

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.08.2015 14:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

10.08.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  10.08.2015 11:00

 

Locul: “CFR” SA, Directia AC Serviciul APSPBS: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sec1, et5,cam.79

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8. Informatii privind calitatea de IMM Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului: în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: • „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: • „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); • „Fisa de parteneriat”; • „Întreprinderi partenere” – în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: • „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); • „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); • „Întreprinderi legate”; • „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor depune documentele în original. 9. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192525 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

22.06.2015 16:20

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content