CLEME SKL

Timp de lectură: 21 minute

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 159275/07.05.2015

               

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 05.05.2015 13:15

Data acceptarii ANRMAP: 06.05.2015 13:23

Data trimiterii la OJ: 06.05.2015

Data publicarii in SEAP: 07.05.2015 01:30

Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ:                              /S                            –                              Din       

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:   188269

Denumire contract:         CLEME SKL

Data acceptare:                05.05.2015

 

Planuri anuale de achizitii publice

An          Denumire plan  Denumire detaliu plan

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)         DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Contracte – Serviciul APSPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Daniela Manea , Email:  daniela.manea@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)         TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)        DESCRIERE

II.1.1)    Denumirea data contractului de entitatea contractanta

CLEME SKL

II.1.2)    Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: La sediile Regionalele CF 1-8 conform graficului de livrare (DDP conform INCOTERMS)

Codul NUTS: RO – ROMANIA

II.1.3)    Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)    Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)    Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Clemele SKL componente de prindere ale sinei de cale ferata pe traverse, fixeaza sina de placa metalica

II.1.6)    Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34946120-7 – Materiale feroviare (Rev.2)

II.1.7)    Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)    Impartire in loturi

Nu

II.1.9)    Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)        CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)    Cantitatea totala sau domeniul

50.000 seturi traversa cleme SKL

Valoarea estimata fara TVA: 1,935,483.87 RON

II.2.2)    Optiuni

Nu

II.3)        DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

4  luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)       CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 30.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011, sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)       CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A.

Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

 

Cerinta nr. 2

 

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata operatorii economici/ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG NR. 928/2006, iar in acest caz se vor aplica prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011.

In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.

 

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B1

-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)

– Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat .

 

Cerinta nr. 3

 

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

COSTESCU Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director general adj. economic; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director general adj.tehnic; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp; CESA Petru – Director tehnic; UNGUREANU Mihai – Directia Achizitii Contracte; POP Aron-Valer – Directia Achizitii Contracte; MANEA Constantin – Director Directia Linii; CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; PETRESCU Irina –Director Directia Asistenta Juridica;

 

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Contracte; MANEA Daniela – Sef birou- Directia Achizitii Contracte; MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Contracte; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Contracte; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Contracte; ALEXANDRU Nicoleta-inginer – Directia Achizitii Contracte;

MITROI Valentin- Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte;

 

IACOB Jana – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; STROE Ion Claudiu – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; ; PAPA Traian – consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica;

DOBRE Marius Adrian – Sef Serviciu Directia Linii; OLTEANU Pompiliu – Sef proiect-Directia Linii; LASZLO Adrian – Sef proiect-Directia Linii; OPREA Ion – inginer – Directia Linii

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

 

 

Cerinta nr. 4

 

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant . Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz).

Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.

 

În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

 

Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

Autorizatiile, agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Modalitatea de indeplinire

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice, Certificat de omologare tehnica feroviara pentru produsele licitate.

 

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Experienta similara

Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original).

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.

Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.

Modalitatea de indeplinire

Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

 

-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz –în original.

Cerinta nr. 2

 

Conform OMT 290/2000 oferantul trebuie sa detina:

Omologare tehnica AFER /Agrement tehnic AFER/ echivalent pentru produsele licitate. Omologarile/ agrementele/echivalent solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Modalitatea de indeplinire

Omologare tehnica AFER /Agrementul tehnic AFER /echivalent pentru produsele ce fac obiectul achizitiei.

 

 

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

Modalitatea de indeplinire

–              Acord de asociere -în original

În cazul declararii ofertantii ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.

Cerinta 1

Asigurarea calitatii:

 

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului.

Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea de indeplinire

CERTIFICAT ISO 9001: 2008 sau echivalent -Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent; – Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor; – Documentele se vor depune în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)  Contracte rezervate

Nu

III.3)       CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)      TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)      CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Da

Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu                Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata la punctul IV.4.3 din prezenta fisa de date, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact.             Dupa transmiterea formularului de oferta, comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator.

IV.3)      INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

9/3/730/23.04.2015

IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2015 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

25.06.2015 10:00

IV.3.5)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  25.06.2015 11:00

Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, sector 1

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisie de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor avand asupra lor acte de identificare (BI, CI, pasaport)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)      CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)      CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)      ALTE INFORMATII

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta de catre autoritatea contractanta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 7. In cazul depunerii contestatiilor/ceririrlor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/2014.   DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. Informatii privind calitatea de IMM Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: •       „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: •       „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); •                „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); •            „Fisa de parteneriat”; •„Întreprinderi partenere” –          în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: –              •             „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); •         „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); •                „Întreprinderi legate”; •               „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor depune documentele în original.

VI.4)      CAI DE ATAC

VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF CFR SA, Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192525 , Adresa internet (URL):  https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

VI.5)      DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

05.05.2015 13:15

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content