Clesti K 49

Timp de lectură: 17 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 146807/25.09.2013 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 24.09.2013 15:45 Data acceptarii ANRMAP: 25.09.2013 10:36 Data publicarii in SEAP: 25.09.2013 10:36 Trimite la OJ: Nu Documentatie de atribuire Numar documentatie: 114336 Denumire contract: Clesti tip K49 Data acceptare: 24.09.2013 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Staicu Iulia , Tel. +40 213192433 , Email: iulia.staicu@cfr.ro, dorina.craciun@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro, raluca.munteanu@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) – Servicii feroviare Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Clesti tip K49 II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: La Baza RK Aurel Vlaicu conform graficului de livrare Sucursala CREIR Brasov (DDP conform INCOTERMS ) Codul NUTS: RO122 – Brasov II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Clesti tip K49 sunt componente ale prinderii sinei de cale ferata de traversa. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 34946120-7 – Materiale feroviare (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Clesti tip K49 – 150 tone Valoarea estimata fara TVA: 846,774.19 RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 60 zile incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 8.500 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Buget de stat – Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat. III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 18o din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. Cerinta nr. 2 Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale . Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant / ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) -in original. – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” Cerinta nr. 3 Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.;Sorin Alexandru Trandafirescu – Dir.Gen.Adj.Pr. Eu.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane, Stroe Claudiu -sef Servicu recuperari creante; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea; Constantina Manea – Director Linii; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Marius Dobre – sef Serviciu linii; Olteanu Pompiliu – sef proiect; Laslo Adrian -ing ; Oprea Ion – ing, Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B2 – se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant Cerinta nr. 4 Participarea la licitatie cu oferta independenta Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3-în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Formularul B3-în original Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant . Informatii privind calitatea de IMM Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: “¢ “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: “¢ “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); “¢ “Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); “¢ “Fisa de parteneriat”; “¢ “Întreprinderi partenere” – în cazul întreprinderilor legate – se vor depune: – “¢ “Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); “¢ “Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); “¢ “Întreprinderi legate”; “¢ “Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1 Obiectul de activitate Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “œconform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza. În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat Cerinta nr. 2 Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER Autorizatie si Agrement tehnic feroviar conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru servicii critice, valabile la data limita de depunere a ofertelor; – Autorizari/Agremente/Certificat de omologare eliberate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române – AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru produsele supuse achizitiei, clasa de risc 1A: – autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor insotita de omologari tehnice de produs sau agrement tehnic feroviar, dupa caz. Nota: a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta: – Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor. – Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs. b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta: – Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data limita de depunere a ofertelor. – Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs (în situatia în care produsele nu provin din import). Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro Modalitatea de indeplinire Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice, Certificat de omologare tehnica feroviara pentru produsele licitate. Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Cifra de afaceri Fisa de informatii generale (Formularul G – se depune în original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului în valoarea egala sau mai mare decât 300.000 lei (fara TVA). Ofertantul care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012). În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora. Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original. Angajament de sustinere încheiat din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul -în original. Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Experienta similara Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original). Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu poate obtine certificarile/ confirmarile din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea de orice documente/certificari ce demostreaza faptul ca acestia au furnizat produse similare, printr-un contract maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 150.000 lei fara TVA. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d. Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora Modalitatea de indeplinire Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii – Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original). -Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz -în original Informatii privind asocierea. In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului Modalitatea de indeplinire – Acord de asociere -în original În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 9/3/3910/20.09.2013 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 12:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 15.10.2013 10:00 IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 15.10.2013 11:00 Locul: sediul autoritatii contractante , B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Bucuresti Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie BI/CI/pasaport SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Nu Tip de finantare: Fonduri bugetare VI.3) Alte informatii 1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac CNCF “CFR” SA – Directia Asistenta Juridica Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192526 , Fax: +40 213192526 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura VI.5) Data expedierii prezentului anunt 24.09.2013 15:45

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content