Consolidare linia 1 CL, statia Socola

Timp de lectură: 22 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 18.08.2014 14:29
 
Data acceptarii ANRMAP: 19.08.2014 13:32
 
Data publicarii in SEAP: 19.08.2014 13:32
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 153550
 
Denumire contract: Consolidare linia 1 CL, statia Socola, linia 605 Nicolina – Ungheni
 
Data acceptare: 18.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Julieta Aghion , Tel. +40 
 
232273507 , Email: julieta.aghion@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet 
 
(URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV 
 
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE 
 
ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau 
 
locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1
 
) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Consolidare linia 1 CL, statia Socola, linia 605 Nicolina – Ungheni
 
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de 
 
II.1.2
 
prestare a serviciilor
 
 
Lucrari
 
Executarea
 
Locul principal de executare: Statia CF Socola, linia 605 Nicolina – Ungheni
 
Codul NUTS: RO213 – Iasi
 
II.1.3
 
) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4
 
) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5
 
) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de consolidare a suprastructurii liniei 1 CL din statia CF Socola, pentru a permite 
 
circulatia trenurilor de calatori pe ecartament larg în deplina siguranta. 
 
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este = 0.
 
II.1.6
 
) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234100-7 – Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
 
II.1.7
 
) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8
 
) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9
 
) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1
 
) Cantitatea totala sau domeniul
 
Lucrari de consolidare a suprastructurii liniei 1 constând prin înlocuirea traverselor de lemn 
 
speciale necorespunzatoare, consolidarea prinderii prin manevrare placi metalice, manevrare 
 
traverse, înlocuire tirfoane si placi metalice uzate, scoaterea materialului de balastare din linie 
 
pâna la talpa traversei, ciuruirea manuala a materialului de balastare.
 
Valoarea estimata fara TVA: 58,939.78 RON
 
II.2.2
 
) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL 
 
PENTRU FINALIZARE
 
 45  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.
 
1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia pentru participare este de:1.100 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada 
 
ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a 
 
garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia 
 
de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, 
 
(Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale 
 
CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. 
 
Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va 
 
fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de 
 
buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului 
 
fara TVA si se constituie în lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare 
 
emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile 
 
convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate 
 
pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. 
 
Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
 
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii 
 
contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel 
 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. In cazul 
 
depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii 
 
si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 
 
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 
 
925/2006.
 
III.1.
 
2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii
 
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
 
III.1.
 
3) 
 
contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.
 
4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
 
III.2.
 
registrul comertului sau al profesiei
 
1) 
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/
 
2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – 
 
Formulare, în original. 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/
 
2006:Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile 
 
prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si 
 
completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG 
 
nr. 34/2006:Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 
 
69 indice 1” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. 
 
Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/
 
subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” 
 
SA – Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea 
 
procedurii de atribuire: Director: ing. George Radu PIPA,Contabil sef: ec. Maria RUSU,Sef 
 
oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU,Sef divizie Linii: ing. Mihaita MARINCUTA,Sef serviciu 
 
comercial ing. Carmen NEGRU,Sef birou BAP ing. Julieta AGHION. 
 
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în 
 
concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010:Declaratie pe 
 
proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu 
 
regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie 
 
cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata:a) Certificat de 
 
atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte 
 
venituri ale bugetului local, care sa ateste lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara 
 
celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si 
 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste 
 
lipsa obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita 
 
de depunere a ofertelor. 
 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele 
 
competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie 
 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul 
 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul de 
 
activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente cuprind si activitati de tipul celor supuse 
 
procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu 
 
mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 
 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
 
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care 
 
ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul 
 
Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de 
 
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru 
 
conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului: Ofertantul va prezenta 
 
urmatoarele: 
 
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru categoria serviciilor feroviare critice: 
 
– „Constructii, reparatii si întretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor” 
 
-„Constructii-montaj, reparatii si întretinere instalatii SCB”, 
 
conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la 
 
data limita depunerii ofertelor. 
 
2. Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: 
 
– „Reparatii periodice si întretinere curenta linii de cale ferata, fara sudarea sinelor”, 
 
conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la 
 
data limita depunerii ofertelor. 
 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de 
 
furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a 
 
contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, 
 
aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
 
III.2.
 
2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului 
 
contractului pe ultimii 3 ani, respectiv 2011, 2012, 2013, în valoare de cel putin: 117.000 lei. 
 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
 
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani, raport de 
 
audit sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si 
 
financiare a candidatului/ofertantului prin care sa se demonstreze cifra de afaceri în domeniul 
 
de activitate aferent obiectului contractului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare. 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru 
 
anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea 
 
acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
 
beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, 
 
în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele 
 
financiare invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularul 25 din Sectiunea 
 
III – Formulare 
 
Nota: 
 
Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani 
 
(2011, 2012, 2013) va fi demonstrata fie de ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se 
 
putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta 
 
privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de catre o singura persoana respectiv un 
 
singur tert sustinator conform Ord. ANRMAP nr. 509/2011. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
 
III.2.
 
3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
a) Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în domeniul feroviar în ultimii 5 
 
ani, însotita de certificari de buna executie din partea beneficiarilor. 
 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 „Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în 
 
ultimii 5 ani”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a unor 
 
lucrari in domeniul feroviar de natura si complexitatea lucrarii ce face obiectul procedurii, astfel: 
 
– maxim 3 contracte la nivelul carora ofertantul a executat lucrari de reparatii si întretinere linii 
 
CF în valoare cumulata de cel putin: 58.500 lei, fara TVA. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara” 
 
În conformitate cu art. 188 alin 3) lit. a) din OUG 34/2006, se vor prezenta certificari de buna 
 
executie care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti 
 
privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate în 
 
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare 
 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru 
 
anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
 
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
 
c) Ofertantul trebuie sa furnizeze informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si 
 
calificarea personalului considerat necesar îndeplinirii în bune conditii a contractului: 
 
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – construc?ii de cai ferate, conf. 
 
OMLPT nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Îndrumator pentru atestarea 
 
tehnico-profesionala a speciali?tilor cu activitate în construc?ii (copie dupa atestat si legitimatie 
 
valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
 
– sef de santier – participarea ca sef de santier într-un contract de executie lucrari si 
 
participarea într-un contract în care sa fi desfasurat activitati similare (prezentare CV); 
 
– responsabil SC (siguranta circulatiei) autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în 
 
functie de cel putin picher întretinere cale (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere 
 
a ofertelor); 
 
– responsabil CQ, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi 
 
desfasurat activitati similare (decizie de numire, CV); 
 
– responsabil SSM, cu cu Certificat de absolvire curs în domeniul SSM – emis de Ministerul 
 
Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i M.E.C.T.S, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu 
 
experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati 
 
similare (copie dupa certificat, CV); 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului 
 
angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la 
 
personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului” si 
 
Formularul 9 „Lista cu personal muncitor de specialitate” 
 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un 
 
contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va 
 
utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele 
 
tehnice”. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 7, Formularul 8, Formularul 8A si Formularul 9 din Sectiunea III – Formulare. 
 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un 
 
contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va 
 
utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. 
 
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele 
 
tehnice” 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare 
 
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea 
 
contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În 
 
cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si 
 
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi 
 
sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
 
respective încheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie 
 
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 26, 26A, 26B din 
 
Sectiunea III – Formulare 
 
f) Informatii privind subcontractarea 
 
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
 
subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 
 
Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau 
 
pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant 
 
subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, 
 
va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, 
 
încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie 
 
publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22, Formularul 22A, iar subcontractantul 
 
Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare 
 
j) Informatii privind asocierea 
 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi 
 
legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii 
 
mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a 
 
a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar 
 
celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului, 
 
capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin 
 
cumul de grupul de asociati. 
 
Nota: Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (certificat constatator emis de ONRC) 
 
trebuie sa fie indeplinita de catre fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o va 
 
executa. 
 
Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod 
 
individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În 
 
cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea 
 
contractului nu este admisa. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III – 
 
Formulare. 
 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul 
 
lui emis de organisme independent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, valabil la 
 
data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, care 
 
atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat de atestare in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent 
 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau 
 
echivalentul lui emis de organisme abilitate, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, 
 
valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”, care atesta implementarea si mentinerea unui astfel de sistem. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Certificat de atestare in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
 
III.2.
 
4) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.
 
1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale 
 
III.3.
 
2) 
 
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.
 
1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.
 
1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.
 
2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.
 
1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
IV.3.
 
2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia 
 
IV.3.
 
3) 
 
unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 
 
documente: 08.09.2014 12:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.
 
4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
10.09.2014 09:00
 
IV.3.
 
5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
IV.3.
 
6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.
 
7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  10.09.2014 10:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN 
 
FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
NOTA: Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare, o Declaratie privind calitatea 
 
de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) – Formularul 3C din Sectiunea III – 
 
Formulare, în original. Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va 
 
raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a 
 
carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor 
 
situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea 
 
contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care 
 
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 
 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul 
 
economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor 
 
de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si 
 
verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si 
 
aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind 
 
semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile 
 
si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt 
 
confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului 
 
economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate 
 
documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana 
 
(exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a 
 
impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere 
 
autorizata si legalizata).
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.
 
1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro ,Fax: +40 
 
213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.
 
2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 
 
34/2006.
 
VI.4.
 
3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi
 
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: i , Cod 
 
postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
18.08.2014 14:29
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content