Consumabile pentru imprimanta, copiatoare si faxuri si tipizate

Timp de lectură: 16 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 155378/07.11.2014

Documentatie de atribuire 

Numar documentatie:  165197 

Denumire contract:  « Consumabile pentru imprimanta, copiatoare si faxuri si tipizate » 

Data acceptare:  05.11.2014 

 Planuri anuale de achizitii publice 

 

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan 

 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 

 Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 ,  Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice SPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Munteanu Raluca, Dumitrescu Daniela, Alexandru Nicoleta , Email:  raluca.munteanu@cfr.ro , daniela.dumitrescu@cfr.ro , nicoleta.alexandru@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 

  Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

 Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: 

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

 

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) 

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora 

Activitate (activitati) 

 

– Servicii feroviare

 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1)   Descriere 

II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta 

 « Consumabile pentru imprimanta, copiatoare si faxuri si tipizate » 

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 

 Furnizare 

Cumparare 

Locul principal de livrare: Sediul central CNCF CFR SA, poarta G, Magazia Centrala, bd. Dinicu Golescu, nr.38,sect.1, Bucuresti 

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti 

 II.1.3)   Anuntul implica 

 Un contract de achizitii publice 

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 « Consumabile pentru imprimanta, copiatoare si faxuri, tipizate si accesorii de birou » 

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 

30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2) 

22800000-8 – Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2) 

30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2) 

 

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

 Nu 

II.1.8)   Impartire in loturi 

 Da 

 Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi 

II.1.9)   Vor fi acceptate variante 

 Nu 

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru 

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul  

 «Consumabile pentru imprimanta, copiatoare si faxuri si tipizate »

Lot 1- consumabile CANON – 48.856,05 lei ;

 Lot 2- consumabile HP- 71.716,89 lei ;

Lot 3- consumabile LEXMARK – 81.513,47 lei ;

Lot 4- consumabile SAMSUNG- 3.209,86 lei;

Lot 5- consumabile EPSON, KYOCERA, KONICA, MINOLTA, PANASONIC – 8.812,17 lei ;

Lot 6- Tipizate – 2.047 lei 

 

Valoarea estimata fara TVA:  216,155.44 RON 

 

II.2.2)   Optiuni 

 Nu 

II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare 

 6  luni incepand de la data atribuirii contractului  

 Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1)   Conditii referitoare la contract 

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate 

 Ofertantul va constitui o garantie de participare eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta dupa cum urmeaza: Lot 1- consumabile CANON – 950 lei ;Lot 2- consumabile HP- 1.400 lei; Lot 3- consumabile LEXMARK –1.600 lei; Lot 4- consumabile SAMSUNG-60 lei; Lot 5- consumabile EPSON, KYOCERA, KONICA, MINOLTA, PANASONIC – 170 lei ; Lot 6- Tipizate – 40 lei. GP, in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA. In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. GP se constituie în conformitate cu prevederile art.86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a GP : 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529; Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca : Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie, in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF„CFR”SA. In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

 Fonduri proprii 

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 

 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

 Nu 

III.2)   Conditii de participare 

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 Cerinta nr. 1

Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

– ofertantul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare ofertant / ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c indice 1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.

– De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

Alexandru Macarie Moldovan -Director General; Sorina BAICU- Dir.Gen. Adj. Ec.; Petru CESA- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel SCURTU – Dir.Gen.Adj.Exp;

Aron-Valer POP – Dir. Achizitii Contracte; Constantin Manea – Director Linii; Corneliu Cretu- Director Financiar; Irina PETRESCU –Director Asistenta Juridica;;

 

Daniela Manuela Dumitrescu– Sef Serviciu; Dorina Mihaela Craciun -ing., Raluca Munteanu-ing., Iulia Staicu -ing; Daniela Manea – Sef birou; Gherghina Tudor -ing; Nicoleta Alexandru -ing;

 

Mihai Ungureanu -Sef Serviciu ;Veronica Vlad- ec.; Florin Pantazi- Sef pr.; Elena Prunescu – ec.

 

Valentin MITROI- Sef Serviciu; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.; Simona Constantinescu– sef birou ; Constantin Cornel Popescu – Ec

 

Jana IACOB – Sef Serviciu ; Ion Claudiu Stroe – Sef Serviciu; Georgiana Preda -cons.jur; Mariana Buholt -cons.jur.; Ionut Melinte -Sef pr.; Papa Traian-cons. Jur; Violeta PETRESCU -consilier juridic;

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate si forma de inregistrare

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

 

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;

In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

 

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 Cerinta nr. 1

Cifra de afaceri – se solicita cu titlu informativ

 Fisa de informatii generale (Formularul G – se depune în original)

Modalitatea de indeplinire

Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original 

III.2.3)   Capacitatea tehnica 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.

Modalitatea de indeplinire

– Acord de asociere -în original

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

Cerinta nr. 2

 

Se vor prezenta mostre de produs, opozabile în justitie.

Mostrele vor fi etichetate cu datele de identificare ale ofertantului si vor fi trecute in mod expres : marca producatoare, denumirea produsului, cod cartus .

Produsele ofertantilor câstigatori ce urmeaza a se livra, vor avea aceleasi caracteristici cu mostrele prezentate la calificare;

Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se vor pastra ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului

Modalitatea de indeplinire

Mostre de produs

Cerinta nr. 1

Experienta similara

Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original). ( Prin produse similare se intelege : lista trebuie sa cuprinda produse similare celor pentru care ofertantul depune oferta)

 

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

 

 Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 180 si 181 lit. a, c1 si d.

 

Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora

Modalitatea de indeplinire

– Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

 

 

 

 

-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original 

III.2.4)   Contracte rezervate 

 

Nu 

 

III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii 

III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

 

Nu 

 

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

 Nu 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1)   Tipul procedurii 

IV.1.1)   Tipul procedurii 

 Licitatie deschisa 

IV.2)   Criterii de atribuire 

IV.2.1)   Criterii de atribuire 

 

Pretul cel mai scazut 

 

 

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 

 Nu 

IV.3)   Informatii administrative 

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 

 9/3/3388/2014 

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 

 Nu 

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2014 14:00 

 

Documente de plata:  NU 

 

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 

 27.11.2014 10:00 

IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 

 

Romana 

 

IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 

 90  zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor 

 Data:  27.11.2014 11:00 

 Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, etj. 5, cam 79, Palat CFR, Bucuresti 

 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:  da 

 Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantului, care se vor legitima cu BI/CI/Pasaport. 

 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1)   Contractul este periodic 

 Nu 

VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 

 Nu 

 Tip de finantare:  Alte fonduri 

VI.3)   Alte informatii  

 1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: – prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 ,prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii clarificari si decizii ” a anuntului de participare din SEAPpe site-ul https://www.e-licitatie.ro. 4. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut. 5. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 6. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. 

VI.4)   Cai de atac 

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 ,  Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro 

 

 Organism competent pentru procedurile de mediere 

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 

 Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 

 Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica 

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 ,  Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura 

 

VI.5)   Data expedierii prezentului anunt 

 06.11.2014 10:38

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content