Dibluri din plastic pentru reparatii traverse din beton

Timp de lectură: 21 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 152353/21.07.2014

 Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

 Stare procedura: In desfasurare

 Data transmiterii in SEAP: 18.07.2014 09:51

Data acceptarii ANRMAP: 21.07.2014 10:50

Data publicarii in SEAP: 21.07.2014 10:50

Trimite la OJ: Nu

 Documentatie de atribuire

Numar documentatie: 149049

Denumire contract:

„Dibluri din plastic pentru reparatii traverse din beton”

Data acceptare:

17.07.2014

Planuri anuale de achizitii publice

Denumire plan

Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Contracte – Serviciul SAPSPBS , Tel. +40 213192433 , In atentia: Munteanu Raluca , Email: raluca.munteanu@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 II.1) 

Descriere

 II.1.1) 

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 „Dibluri din plastic pentru reparatii traverse din beton”

 II.1.2) 

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locul principal de livrare

Livrarea se face conform graficului de livrare Depozitele Sucursalelor CREIR CF 1-8 ( DDP conform INCOTERMS)

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3) 

Anuntul implica

 Un contract de achizitii publice

 II.1.4) 

Informatii privind acordul-cadru

 II.1.5) 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 “Dibluri din plastic pentru reparatii traverse din beton “- 329.571 buc.

II.1.6) 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34946100-1 – Material de constructii feroviare (Rev.2)

II.1.7) 

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

 II.1.8) 

Impartire in loturi

 Nu

 II.1.9) 

Vor fi acceptate variante

 Nu

 II.2) 

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) 

Cantitatea totala sau domeniul

Dibluri din plastic pentru reparatii traverse din beton – 329.571 bucati

 Valoarea estimata fara TVA: 1,488,385.48 RON

II.2.2) 

Optiuni

 Nu

 II.3) 

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 6  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 III.1) 

Conditii referitoare la contract

 III.1.1) 

Depozite valorice şi garantii solicitate

 Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 15.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în alte valute la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform Formularului 2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, sau – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011, sau – orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera / restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu s-a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

 III.1.2) 

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 Buget de stat. Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat.

 III.1.3) 

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) 

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 Nu

 III.2) 

Conditii de participare

 III.2.1) 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

 Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

 Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator

 – De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B1

Declaratia va fi în conformitate cu Formularul B1 .

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar pentru literele a, c1, d ).

 – Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale – se depune în original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

 Cerinta nr. 3

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

 Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Alexandru Macarie Moldovan -Dir.General;Sorina Baicu – Dir.Gen.Adj.Ec.;Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp.; Constantin Manea -Dir. Linii;Irina Petrescu –Dir.Asistenta Juridica; Aron Valer Pop-dir.Achizitii Contracte;Corneliu Cretu – Dir.Financiar;Jana Iacob – sef serv.Reprezentare;Daniela Manuela Dumitrescu – Sef serviciu APSPBS; Florina Mirica- Sef SACPE; Papa Traian-cons. jur; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD.;Valentin Mitroi – sef serviciu STCD; Constantinescu Simona-sef birou STCD.; Daniela Manea – Sef birou SAPSPBS; Craciun Dorina Mihaela – ing. SAPSPBS.; Raluca Munteanu-ing.;Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Popescu Constantin Cornel- Ec; Petrescu Violeta Elena-cons jur; Stroe Claudiu-sef serv.Recuperari Creante;Tudor Gherghina-ing SAPSPBS; Staicu Iulia-ing.SAPSPBS;Olteanu Pompiliu – Sef proiect Serv.Linii; Marius Dobre Adrian-Sef serv.Linii; Adrian Laslo – sef proiect Serv.Linii;Oprea Ion –ing.Serv.Linii..

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator.

 Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.

Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)

Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:

-în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:

*„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria

 

întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)

– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:

*„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);

 *„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);

*„Fisa de parteneriat”;

*„Întreprinderi partenere”

-în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

*„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);

 *„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);

*„Întreprinderi legate”;

*„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 4 indice 1, 4 indice 2, 4 indice 3, 4 indice 4 si 4 indice 5 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Modelele formularelor enumerate se regasesc în -Formulare.

Ofertantii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate si forma de inregistrare

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;

 In cazul ofertei comune (asocierii): In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

 Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

Cerinta 2 :

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

 Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

 (1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.

 (2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

 Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

 Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

 Modalitatea de indeplinire

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

 Documentele se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

 III.2.2) 

Capacitatea economica si financiara

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 Cerinta nr. 1

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani .

Cerinta minima de calificare:

Fisa de informatii generale (Formularul G) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului în valoarea egala sau mai mare decât 1.500.000 lei.

 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2011, 2012,2013).

 În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

 Demonstrarea îndeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.

 Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Se va completa Formularul G, in original;

Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

 III.2.3) 

Capacitatea tehnica

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

 Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.

 Modalitatea de indeplinire

Acord de asociere -în original

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.

 Cerinta nr. 2

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

 (1) În cazul în care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat câstigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.

 (2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

 Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.

 

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

 Cerinta nr. 1

Experienta similara

Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati ,din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare celor licitate.

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

 Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006

 Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.

 Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Lista furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitate, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E– în original).

 Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din 1 din HG 925/2006.

 Cerinta nr. 1

Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, în copie, conform cu originalul.

 III.2.4) 

Contracte rezervate

 Nu

III.3) 

Conditii specifice pentru contractele de servicii

 III.3.1) 

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 Nu

III.3.2) 

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

 SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 IV.1) 

Tipul procedurii

 IV.1.1) 

Tipul procedurii

Licitatie deschisa

 IV.2) 

Criterii de atribuire

 IV.2.1) 

Criterii de atribuire

 Pretul cel mai scazut

IV.2.2) 

Se va organiza o licitatie electronica

 Da

 Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata la punctul D.1 din prezenta fisa de date, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact. Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator.

 IV.3)  Informatii administrative

 IV.3.1) 

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 9/3/1406/26.06.2014

 IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contra

Nu

 IV.3.3) 

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:04.08.2014 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) 

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 12.08.2014 10:00

 IV.3.5) 

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

 IV.3.6) 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

 IV.3.7) 

Conditii de deschidere a ofertelor

 Data:  12.08.2014 11:00

 Locul: CNCF CFR SA – Bdl Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucuresti, Romania, Palat CFR, etaj 5 cam 79

 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 Reprezentanti ai ofertantilor imputerniciti cu BI/CI/pasaport

 SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 VI.1) 

Contractul este periodic

 Nu

 VI.2) 

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 Nu

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

 VI.3) 

Alte informatii

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4) 

Cai de atac

 VI.4.1) 

Organism competent pentru caile de atac

 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

 VI.4.2) 

Utilizarea cailor de atac

 Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

 VI.4.3) 

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192525 , Fax: +40 213192526 , Adresa internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5) 

Data expedierii prezentului anunt

 18.07.2014 09:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content