Echipament feroviar

Timp de lectură: 8 minute

 

Detaliu invitatie de participare nr 347898

 

Detaliu validare

Numarul documentatiei de atribuire: 96840 / 30.05.2013

Data transmiterii in SEAP: 03.06.2013 11:49

Data acceptarii ANRMAP: 04.06.2013 09:31

Data publicarii in SEAP: 04.06.2013 09:31

 

 

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Numar invitatie: 347898 / 04.06.2013

Denumire contract: Echipament feroviar

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DESCRIERE

I.1.1)  

Sediul social

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
Cod fiscal RO 11054529,   Adresa str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti Telefon +40 213192433 Fax +40 213192433 ,  Emailgherghina.tudor@cfr.ro

I.1.2)  

Adresa la care se transmit ofertele:
prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, Romania, cod postal: 200646, telefon:+40 351403282, fax:+40 351403282, persoana de contact:Viorel Radut

I.1.3)  

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
SEDIUL SUCURSALEI CREIR CF CRAIOVA, B-DUL DECEBAL NR. 1, CRAIOVA, ET.2, CAM 204

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)  

Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2)  

Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumire contract:
Echipament feroviar

II.1.2)  

Tip contract: Furnizare

II.1.3)  

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)  

Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie achizitia pieselor de schimb necesare pentru întretinerea tehnica si repararea instalatiilor feroviare de semnalizare, centralizare si bloc (SCB), mai exact la reviziile bianuale la electromecanismele de macaz. Achizitia este structurata pe 2 loturi: Lot Nr. 1 – Bolturi si bucse pentru electromecanisme de macaz EM2,EM5 si Lot Nr. 2 – Bolturi si bucse pentru electromecanisme de macaz tip L700H

II.1.6)  

CPV: 34940000-8 – Echipament feroviar (Rev.2)

II.1.7)  

Impartire pe loturi: Da

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Valoare estimata: 42,027.5 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

 

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Garantia de participare este în cuantum de 500 lei pentru lotul 1 si 50 lei pentru lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, se va avea în vedere cursul euro afisat de BNR valabil la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006

 

 

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Criterii de calificare

Criterii de calificare

 

Denumire

 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

 Descriere: 1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. -Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. -Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Instalatii – Edmond-Didi Vartolomei, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi Vizitiu, Sef Serviciu BAI – Petronela-Laura Hertzog, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, Ing. Divizia Instalatii –Negrila Catalin. 4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata. 2.Pentru aceste produse este necesar ca furnizorii sa aiba autorizatie de furnizor feroviar din partea AFER conform OMT nr.290/2000 valabila la data limita de depunere a ofertelor si vizata la zi, omologare tehnica de tip, omologare tehnica feroviara de fabricatie sau agrement tehnic sau in cazuri de exceptie, specificatie tehnica avizata de Directia Instalatii din CNCF CFR-SA in cazul in care dovedeste ca omologarea produsului este in curs de desfasurare la AFER. Nota: În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.

Capacitatea economica si financiara

 

 

 

 Descriere: 1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

PROCEDURA

IV.1.1)  

Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)  

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2)  

Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.

IV.3.2)  

Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)  

Moneda in care se transmite oferta de pret: 

IV.3.4)  

Data limita de depunere a ofertelor: 18.06.2013 10:00

IV.3.5)  

Data si ora deschiderii ofertelor: 18.06.2013 11:00

IV.3.6)  

Data limita de valabilitate a ofertei: 16.09.2013

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)  

Tip de finantare: Alte fonduri 

Data expedierii prezentei invitatii: 03.06.2013 11:49

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content