Echipament individual de protectie (EIP)

Timp de lectură: 18 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 152427/22.07.2014
 
Detaliu anunt 
 
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 21.07.2014 15:43
 
Data acceptarii ANRMAP: 22.07.2014 14:13
 
Data publicarii in SEAP: 22.07.2014 14:13
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire 
 
Numar documentatie: 149123
 
Denumire contract: 
 
Data acceptare: 21.07.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice 
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan 
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA 
 
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: CNCFR SA Directia Achizitii- Serv. 
 
APSPBS , Tel. +40 213192433 , Email: nicoleta.alexandru@cfr.ro , Fax: +40 213192433 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: 
 
www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV 
 
SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
Echipament individual de protectie (EIP) – Achizitie in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
 
handicap de la unitate protejata
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Echipament individual de protectie (EIP) – Achizitie in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la 
 
unitate protejata
 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare 
 
Cumparare 
 
Locul principal de livrare: DDP – depozitul regional al Sucursalelor RCF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, 
 
Galati si Constanta; 
 
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti 
 
II.1.3) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Achizitie pe baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de la unitate protejata 
 
Echipament individual de protectie (EIP) 
 
Lot 1 – Costum salopeta 
 
Lot 2 – Vesta avertizoare 
 
Lot 3 – Cizme apa-noroi 
 
Lot 4 – Manusi lacatusi 
 
Lot 5 – Scurta impermeabila cu gluga 
 
Lot 6 – Bocanci protectie
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
18114000-1 – Salopete de lucru (Rev.2) 
 
18141000-9 – Manusi de lucru (Rev.2) 
 
18221300-7 – Impermeabile (Rev.2) 
 
18812200-6 – Cizme de cauciuc (Rev.2) 
 
18830000-6 – Incaltaminte de protectie (Rev.2) 
 
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8) Impartire in loturi
 
Da
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 
 
Nr. Lot Denumire produs U/M Cantitate Valoare estimata 
 
(lei fara TVA) 
 
1 . Costum salopeta buc 3.500 168.000,00 lei 
 
2 . Vesta avertizoare buc 19.000 95.000,00 lei 
 
3 . Cizme apa-noroi per 5.200 72.800,00 lei 
 
4 . Manusi lacatusi per 18.000 54.000,00 lei 
 
5 . Scurta impermeabila cu gluga buc 4.325 506.025,00 lei 
 
6 . Bocanci protectie per 10.780 797.720,00 lei
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,693,545 RON 
 
II.2.2) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
6 luni incepand de la data atribuirii contractului 
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Nr. Lot Denumire produs Cuantumul garantiei de participare(lei) 1 . Costum salopeta 1.700 2 . Vesta avertizoare 1.000 3 . Cizme apa-noroi 800 
 
4 . Manusi lacatusi 600 5 . Scurta impermeabila cu gluga 5.000 6 . Bocanci protectie 8.000 Ofertantul va constitui o garantie pentru participare 
 
eliberata în numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/
 
2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind 
 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile 
 
si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor . În cazul 
 
depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii 
 
grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata în limba 
 
româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de 
 
data limita de depunerea ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 
 
6603 CC02, Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui 
 
cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare 
 
însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a 
 
acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui 
 
prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt 
 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data 
 
semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de 
 
restituire. În cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile 
 
de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea 
 
data pretentii asupra ei.
 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii, în suma echivalenta cu suma datorata de CNCF CFR SA, lunar, catre bugetul de stat în baza Legii nr. 448/2006, art.78 alin.3 lit.a
 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Da
 
Achizitia de ”Echipament individual de protectie (EIP)’’ se realizeaza in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
 
handicap de la unitate protejata
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1 
 
Eligibilitatea Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din 
 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A . 
 
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator. 
 
Cerinta nr. 2 
 
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, 
 
ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor 
 
exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
 
inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Formularul B1 
 
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG 
 
nr.34/2006) 
 
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre 
 
bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are 
 
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. – se depune în original/copie legalizata/ 
 
copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat 
 
Cerinta nr. 3 
 
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . 
 
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
 
sunt: 
 
Moldovan Macarie Alexandru -Director General; BAICU Sorina – Dir.Gen. Adj. Ec.; CESA Petru – Dir.Gen. Adj.Teh.; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exp; 
 
POP Aron-Valer – Dir. Achizitii Contracte; MANEA Constantin – Director Linii; CRETU Corneliu – Director Financiar; PETRESCU Irina –Director 
 
Asistenta Juridica; IACOB Jana – Sef Serviciu Reprezentare; ION Claudiu Stroe – Sef Serviciu Recuperari Creante; 
 
DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serv. I-APSBBS; CRACIUN Dorina Mihaela-ing., MUNTEANU Raluca -ing., STAICU Iulia-ing; MANEA Daniela – 
 
Sef birouI-APSBBS ; TUDOR Gherghina-ing; ALEXANDRU Nicoleta-ing; 
 
MITROI Valentin – Sef STCD; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef pr. STCD; CONSTANTINESCU Simona – sef birou STCD; POPESCU Constantin 
 
Cornel- Economist; 
 
PREDA Georgiana-cons.jur; BUHOLT Mariana-cons.jur.; UNGUREANU Mihai-Sef Sv.Aprovizionare; MELINTE Ionut-Sef pr.; LAUDAT Mirela 
 
Gabriela-cons.jur; PAPA Traian-cons. Jur; PETRESCU Violeta -consilier juridic; 
 
PANTAZI Florin- Sef pr.;VLAD Veronica -ec.; PRUNESCU Elena– economist 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/
 
subcontractant 
 
Cerinta nr. 4 
 
Participarea la licitatie cu oferta independenta 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , 
 
sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Formularul B3–în original 
 
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1 
 
Obiectul de activitate si forma de inregistrare 
 
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de 
 
activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator 
 
trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de 
 
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; 
 
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial – se depune în original/copie 
 
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea de contract pe care o va realiza. 
 
Cerinta nr. 2 
 
Cerinta minima obligatorie referitoare la autorizatie a unitatilor protejate 
 
Conform ORDIN Nr. 1372 din 2010 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ofertantul trebuie sa detina : 
 
Autorizatie de functionare ca unitate protejata in baza Legii 448/2006 eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 
 
Nota: 
 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al 
 
asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
 
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, 
 
nefiind o resursa transferabila. 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. 
 
Autorizatie eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si 
 
Ordinul de functionare al unitatii protejate. 
 
Documentele se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
III.2.3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Cerinta nr. 1 
 
Declaratie pe propria raspundere care sa contina informatii privind structura si numarul de personal si din care sa rezulte numarul total de salariati si 
 
numarul persoanelor cu handicap implicate in procesul de fabricatie a produselor ofertate; 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. 
 
Se va prezenta declaratia – se depune în original. 
 
Informatiile cuprinse in declaratie trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Cerinta nr. 2 
 
Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca produsele din lotul / loturile ofertate sunt realizate prin propria activitate a persoanelor cu 
 
handicap angajate. 
 
Nota : 
 
Propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial 
 
de persoana cu handicap in scopul obtinerii produsului; 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. 
 
Se va prezenta declaratia- se depune în original 
 
Informatiile cuprinse in declaratie trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Cerinta nr. 3 
 
Se vor prezenta mostre de produs, opozabile în justitie. 
 
Mostrele vor fi etichetate cu datele de identificare ale ofertantului si vor fi trecute in mod expres : unitatea producatoare, denumirea produsului. 
 
Produsele ofertantilor câstigatori ce urmeaza a se livra vor avea aceleasi caracteristici cu mostrele prezentate la calificare; 
 
Mostrele prezentate de catre ofertantul castigator se vor pastra ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in 
 
termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Mostre de produs 
 
Informatii privind asocierea. 
 
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de 
 
asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). 
 
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 
 
Acord de asociere -în original 
 
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului 
 
Cerinta nr. 1 
 
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
 
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se 
 
depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
CERTIFICAT SR EN ISO 9001: 2008 sau echivalent -Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent;-
 
Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor; -Documentele se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
 
originalul”.
 
III.2.4) Contracte rezervate
 
Da 
 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate 
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
 
serviciilor respective
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
9/3/1416/2014
 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2014 12:00 
 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
22.08.2014 09:30
 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana 
 
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 22.08.2014 10:00
 
Locul: sediul autoritatii contractante, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie dupa BI/CI/pasaport
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri 
 
VI.3) ALTE INFORMATII 
 
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele 
 
depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza 
 
integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la 
 
rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele 
 
clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, 
 
în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” 
 
SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii 
 
ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de 
 
participare din SEAP. 8. Date referitoare la clauzele contractuale se regasesc in modelul de contract din documentatia de atribuire postata in anuntul de 
 
participare.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 
 
+40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica 
 
Adresa postala: Adresa:Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213192525 , Fax: +40 213192526 , Adresa 
 
internet (URL): http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
21.07.2014 15:43
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content