Eclise izolante din lignofoliu

Timp de lectură: 14 minute
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
 
Stare anunt: Publicat
 
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 11.08.2014 11:06
 
Data acceptarii ANRMAP: 12.08.2014 14:43
 
Data publicarii in SEAP: 12.08.2014 14:43
 
Trimite la OJ: Nu
 
Documentatie de atribuire
 
Numar documentatie: 151541
 
Denumire contract: Eclise izolante din lignofoliu
 
Data acceptare: 05.08.2014
 
Planuri anuale de achizitii publice
 
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. 
 
Birou Achizitii Publice , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax: +40 
 
351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU 
 
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
 
Activitate (activitati)
 
– Servicii feroviare
 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1
 
) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Eclise izolante din lignofoliu
 
II.1.2
 
) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
 
Cumparare
 
Locul principal de livrare: – Depozitul achizitorului din Craiova str. Caracal nr. 101 (incinta SIMC Craiova)
 
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
 
II.1.3
 
) Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
 
II.1.4
 
) Informatii privind acordul-cadru
 
II.1.5
 
) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Obiectul contractului îl constituie achizitia de eclise izolante din lignofoliu tip 49.
 
II.1.6
 
) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
34946231-8 – Eclise de strangere (Rev.2)
 
II.1.7
 
) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
 
II.1.8
 
) Impartire in loturi
 
Nu
 
II.1.9
 
) Vor fi acceptate variante
 
Nu
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
 
II.2.1
 
) Cantitatea totala sau domeniul
 
700 BUC.
 
Valoarea estimata fara TVA: 46,900 RON
 
II.2.2
 
) Optiuni
 
Nu
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
 10  zile incepand de la data atribuirii contractului
 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.
 
1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este în cuantum de: 930 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala 
 
cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru situatia în care 
 
garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil 
 
la data publicarii anuntuluide participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar 
 
în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. 
 
confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
 
bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate 
 
prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau 
 
neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare 
 
sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea 
 
contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. 
 
Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006
 
III.1.
 
2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Fonduri proprii.
 
III.1.
 
3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 
III.1.
 
4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau 
 
III.2.
 
1) 
 
al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria 
 
raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în 
 
situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente 
 
din tara respectiva. 
 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul 
 
consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este 
 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie 
 
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al 
 
firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care 
 
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de 
 
depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se 
 
depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau 
 
acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei 
 
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 
 
nr. 34/2006. 
 
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/
 
subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile 
 
prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. 
 
Declaratia se depune în original. 
 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG 
 
nr. 34/2006 modificata si completata. 
 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
 
atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa-
Ingineru, Contabil Sef – Aurelia Manea, Sef Serviciu Comercial – Oprea Popa, Tehn. Serviciul Comercial – Vladut 
 
Barcau, Ing. Serviciul Comercial – Cornel Irimia, Sef Divizia Linii – Radu Fetoiu, Ing. Divizia Linii – Moraru Cristian, Sef 
 
Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – Irina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin 
 
Neamtu, Consilier juridic – Iulia Isail, Consilier juridic – Traian Barbut, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef 
 
Serviciu Financiar – Daniel Sinescu, Sef Serviciu PDFC-C – Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut, 
 
Jurist Birou Achizitii Publice – Adriana Cioroianu. 
 
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui 
 
ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta 
 
independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu 
 
Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga 
 
Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din 
 
care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si 
 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila 
 
semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Informatiile 
 
cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea 
 
contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru 
 
conformitate certificatul constatator emis de ORC – in original sau copie legalizata. 
 
2. Pentru produsele supuse achizitiei este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizare de furnizor feroviar; Certificat de 
 
omologare tehnica feroviara de tip in faza finala si certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie in faza finala / 
 
Agrement tehnic feroviar din partea AFER conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
 
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta, conform OMT nr. 290/2000, urmatoarele documente: 
 
– Autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie in faza finala 
 
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip in faza finala 
 
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta, conform OMT nr. 290/2000, urmatoarele documente 
 
pentru produs: 
 
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare si urmatoarele documente ale producatorului: Autorizatie de furnizor 
 
feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara de 
 
fabricatie in faza finala; Certificat de omologare tehnica feroviara de tip in faza finala. 
 
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt 
 
necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de 
 
buna executie. Se va completa Formular IMM.
 
III.2.
 
2) Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului ( 2011, 2012 si 
 
2013). 
 
În vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ofertantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013, 
 
vizate si înregistrate de organele competente. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi: 2011, 2012, 2013 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta: 
 
– Formularul G– formularul se depune în original, 
 
Si 
 
– Bilanturi contabile 2011, 2012, 2013. 
 
Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii 
 
respectivi: 2011, 2012, 2013
 
III.2.
 
3) Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii 
 
Modalitatea de indeplinire 
 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, 
 
conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui. Se va prezenta valabil la data limita 
 
de depunere a ofertelor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 
III.2.
 
4) Contracte rezervate
 
Nu
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.
 
1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
 
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului 
 
III.3.
 
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
2) 
 
Nu
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.
 
1) Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.
 
1) Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
IV.2.
 
2) Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
 
IV.3.
 
1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/521/2014
 
IV.3.
 
2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
 
IV.3.
 
3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2014 16:00
 
Documente de plata: NU
 
IV.3.
 
4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
27.08.2014 10:00
 
IV.3.
 
5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
IV.3.
 
6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 
IV.3.
 
7) Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data:  27.08.2014 11:00
 
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, camera 204
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
 
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
 
COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare: Alte fonduri
 
VI.3) ALTE INFORMATII
 
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat). Ofertantul / ofertantul asociat va depune 
 
o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la 
 
procedura (ofertant, asociat) – se depune în original. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care 
 
în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata 
 
ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor 
 
care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui 
 
noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la 
 
punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/
 
2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata 
 
de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în 
 
documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis 
 
modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte 
 
asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.
 
VI.4) CAI DE ATAC
 
VI.4.
 
1) Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod 
 
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
 
218900745 , Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
 
VI.4.
 
2) Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al 
 
autoritatii contractante considerat nelegal.
 
VI.4.
 
3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova
 
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Tel. +40 
 
351403214 , Fax: +40 351403214
 
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
 
11.08.2014 11:06
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content