Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat

Timp de lectură: 20 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 146535/13.09.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 12.09.2013 08:34

Data acceptarii ANRMAP: 13.09.2013 10:09

Data publicarii in SEAP: 13.09.2013 10:09

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

112948

Denumire contract:

Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat

Data acceptare:

11.09.2013

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice SPBS , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Dorina CRACIUN , Email:  dorina.craciun@cfr.ro , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Depozitele Sucursalelor CREIR CF mentionate in graficul de livrare (DDP conform INCOTERMS )

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Electromecanisme echipate -Electromecanisme de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat unitati luminoase, indicator crucea Sf. Andrei si dispozitiv acustic -20 buc; Semicumpene de rezerva-16 buc; Unitati de semnalizare optica suplimentara (2 focuri rosii si un foc alb amplasate pe acelasi catarg cu unitatea principala )-1 buc

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34928120-5 – Componente de bariere (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Electromecanism de bariera automata cu semicumpana si semnal de avertizare rutier echipat:
Electromecanisme echipate-20 bucati
Semicumpene de rezerva-16 bucati
Unitati de semnalizare optica suplimentara-1 bucati

 

Valoarea estimata fara TVA: 760,483.87 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

3  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 7.600 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Data la care se va face echivalenta leu/valuta va fi cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat – Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 – Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 18o din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2 – Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.
De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale . Din
certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Candidatul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat / candidat asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.
– De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare candidat asociat din asociere
Cerinta nr. 3 – Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.;Sorin Alexandru Trandafirescu – Dir.Gen.Adj.Pr. Eu.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane, Stroe Claudiu –sef Servicu recuperari creante; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Liviu Lambru-Serviciu TE; Eugen Mandrea-Serviciul CT; Oana Constantin -Serviciul TE ; Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;. Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.; Dumitru Stefan-Ing I ; Roita Bogdan Sef pr; Sandu Dorin – Inginer de sistem informatic.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B2 – se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractant .
Cerinta nr. 4 – Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat
Informatii privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:
în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1 – Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor
Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
Cerinta nr. 2 -Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina :
-autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor .
(1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la termenul limta de deschidere a candidaturilor se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului. Sau
b) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului Autorizatiile/ agrementele/ omologarile tehnic AFER.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale (Formularul G, se depune în original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a candidatului în valoarea egala sau mai mare decât 684.000 lei.(fara TVA).
Candidatii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original.
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul –în original.
Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1 – Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei liste cu produse similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original).
Candidatul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani a livrat produse similare celor supuse achizitiei – in minim 1 – maxim 3 contracte cu valoare cumulate de cel putin 266.000 lei, prin prezentarea unor certificate/documente din care sa reiasa indeplinirea cerintei.
Candidatii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care candidatul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 180 181 lit. a, c1 si d si 69 indice 1 din OUG 34/2006.
Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
– Lista cu produsele livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original).
– minim 1 – maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 266.000 lei, fara TVA , prin prezentarea unor certificate/documente in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original
Cerinta nr. 2 – Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000, candidatul trebuie sa detina :Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor. (1) În cazul în care, valabilitatea Omologarii tehnice / agrementele tehnice nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acesteia, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care un operator economic nu detine omologarile/agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la termenul limita de deschidere a candidaturilor, se va prezenta, dupa caz:
a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu specificatiile tehnice avizate de CFR si AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a lor pâna la semnarea contractului.Sau
b) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca în cazul în care va fi declarat câstigator va prezenta pâna la semnarea contractului agrementele/ omologarile tehnic AFER. Documentele se depun în copie legalizata/copie conform cu originalul
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Cerinta nr.3 – Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Acord de asociere -în original
În cazul declararii candidatului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Negociere

 

Au fost deja selectati candidati

 

Nu

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/3266/20.08.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2013 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

01.10.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

 

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 01.10.2013 11:00

 

Locul: sediul autoritatii contractante , B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie CI/BI

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8.Candidatii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012). 9. Numar de operatori economici preconizati – minim 3. Candidatii care vor îndeplini toate cerintele minime de calificare vor fi declarati calificati . Toti candidatii declarati calificati vor fi preselectati pentru etapa a II –a, de negociere. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content