Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii – Constanta Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud

Timp de lectură: 25 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 162742/11.09.2015

Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii aferent statiilor CF: Constanta Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 10.09.2015 14:24

Data acceptarii ANRMAP: 11.09.2015 13:02

Data publicarii in SEAP: 11.09.2015 13:02

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

207499

Denumire contract:

Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii aferent statiilor CF: Constanta Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud

Data acceptare:

10.09.2015

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Raluca Munteanu , Tel.  +40 241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Exploatare, întretinere, reparatii tehnice curente la complexul de instalatii aferent statiilor CF: Constanta Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

1 – Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: raza Sucursalei Regionale CF Constanta : statiile CF Constanta Oras, Slobozia Veche si Calarasi Sud

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

 

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei:  Nu

 

Acord-cadru cu 5 agenti economici

 

Durata acordului-cadru: 24 luni

 

Valoarea estimata fara TVA: 366,389.76 RON

 

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Durata acordului cadru: 24 luni, pe parcursul derularii acestuia se vor încheia 6 contracte subsecvente, cu o durata fiecare de 4 luni.Primul contract subsecvent: 15.11.2015 – 14.03.2016. – Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent : 183.194,88 lei fara TVA / 12 luni Cantitati minime acord cadru (24 luni): a. numar ore exploatare echipamente: 16 ore / zi / 24 luni b. reviziii periodice si reparatii echipamente conform prescriptii legale in vigoare (ISCIR) Cantitati maxime acord cadru (24 luni): a. numar ore exploatare echipamente: 24 ore / zi / 24 luni b. reviziii periodice si reparatii echipamente conform prescriptii legale in vigoare (ISCIR) Cantitati minime contract subsecvent (durata 6 luni): a. numar ore exploatare echipamente: 16 ore / zi / 6 luni b. reviziii periodice si reparatii echipamente conform prescriptii legale in vigoare (ISCIR) Cantitati maxime contract subsecvent (durata 12 luni): a. numar ore exploatare echipamente: 24 ore / zi / 12 luni b. reviziii periodice si reparatii echipamente conform prescriptii legale in vigoare (ISCIR)

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Asigurarea functionarii echipamentelor, aducerea in parametrii functionali a instalatiilor existente, revizii tehnice, interventii la solicitari, conform caietului de sarcini.
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

 

 

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Asigurarea functionarii echipamentelor, aducerea in parametrii functionali a instalatiilor existente, revizii tehnice, interventii la solicitari, conform caietului de sarcini.

 

Valoarea estimata fara TVA: 366,389.76 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

24  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul GP este 7.327 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei),de la data limita de depunere a ofertelor.a)GP se constituie prin virament bancar în contul Sucursala Regionala CF Constanta CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare, în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus;b)chitanta la casieria Sucursalei Regionale CF CTA, numai daca suma nu depaseste 5.000 lei; c)ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data de deschidere a ofertelor; IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR : data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% (IMM 2,5%) din pretul fara TVA al contractului si poate fi constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Sursa de finantare: Surse proprii PAAP 2015 poz. 6.B.2.8.3.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44),precizare lider de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind eligibilitatea – Formular 12A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) – în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) – în original
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) – în original.
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Sucursala Regionala CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan- Director , Anton Radu – Sef Revizorat SC, Mega Joita – Contabil Sef, Sbingheci Vasilica – Sef Serviciu Financiar, Simion Ioan – Sef Divizie Patrimoniu, Magnea Maria – Sef Serviciu AP, Sapera Mihai – Inginer, Serviciul Administrare Patrimoniu, Popa Valeria – Inginer, Serviciul Administrare Patrimoniu, Tocaci Georgeta – Sef Serviciu BAI, Petre Ioana-Economist, Serviciul BAI, Lazar Camelia-Sef Oficiu Juridic, Butoi Marcel-Jurist, Oficiul Juridic, Nacu Camelia-Jurist Oficiul Juridic , Daneci Patrau Denisa-Jurist, Oficiul Juridic, Popescu Adriana-Jurist Oficiul Juridic, Belu Daniela Luminita – Sef Birou Achizitii Publice, Toader Daniel Marius-Economist, Birou Achizitii Publice.
NOTA:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca:
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic;
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
3.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1. Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si prestarea unor servicii similare cu cele supuse achizitiei – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de depunere ofertelor.
Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Fisa de parteneriat”;
•„Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41,42,43,44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».
3. Autorizari si Agremente eliberate de Autoritatea Feroviara Româna – AFER conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române – AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru domeniul “Reparatii, consolidari, modernizari si întretinere cladiri cu specific feroviar”.
4 Autorizatie ISCIR (PTA1/2010) pentru instalare, montare, reparare si întretinere, verificari tehnice in utilizare la cazane apa calda = 400 KW, conform Legii nr. 64/2008, valabila la data limita de depunerea ofertelor.
5 Autorizatie ISCIR (PT C9/2010) pentru instalare, montare, reparare si întretinere, verificari tehnice in utilizare la cazane apa calda > 400 KW, conform Legii nr. 64/2008, valabila la data limita de depunerea ofertelor.
6 Autorizatie ISCIR (PT C11/2010) pentru instalare, montare, reparare si întretinere la instalatii de automatizare cazane si sisteme/instalatii de automatizare pentru centrale termice, conform Legii nr. 64/2008, valabila la data limita de depunerea ofertelor.
7 Autorizatie ISCIR (PT R1 /2010) pentru autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica în utilizare pentru întretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat, conform Legii nr. 64/2008, valabila la data limita de depunerea ofertelor.
Ofertantul câstigator va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea valabilitatii autorizatiilor în caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
Nota:
1.În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantul, daca este cazul-detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
2.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2012,2013,2014), care trebuie sa fie de minimum 366.389,76 lei. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2013 si 2014, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2012, 2013, 2014.
Modalitatea de indeplinire
– Formularul B3 din Sectiunea Formulare, bilanturile la 31.12.2012 si 31.12.2013, sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angaiamentul ferm va fi depus in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A în original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006.si va depune in acest sens Formularele 12B si 12 B1 în original.
Modalitatea de indeplinire
– Tert sustinator va prezenta:Anexa nr.19 -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A, Formular 12B;-in original – Formularul 12B1-Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese (conf. art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006) din Sectiunea Formulare -in original.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor servicii prestate (Formular 12 E) în ultimii 3 (trei)* ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorul economic va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract, maxim 3 contracte a carui/caror valoare/valori cumulate a/au fost de min. 183.194,88 lei fara TVA. Lista va fi însotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013, 2014.
Cursul leu/ alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2015 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
– Formular 12E din Sectiunea Formulare în original.(Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, specializarea acestora (Formular 12G din Sectiunea Formulare, în original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare). Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Modalitatea de indeplinire
– Formular 12G, Formular 5 din Sectiunea Formulare în original.
Declaratie (Formular 12I, 12J – Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derularii contractului. Declaratia va contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Modalitatea de indeplinire
– Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, iar pentru demonstrarea acestora se solicita cerinte minime privind studiile, calificarile, experienta profesionala si experienta specifica a personalului cheie. Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii în contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse în caietul de sarcini, astfel:
a) minim 1(un) RSL (responsabil cu supravegherea lucrarilor) pentru domeniile conforme cu PT C9/2010 si PT C11/2010 in baza Legii nr. 64/2008 (se vor depune copii dupa atestate si legitimatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor);
b) minim 1(un) RSL (responsabil cu supravegherea lucrarilor) pentru instalatii de ridicat – PT R1/2010 in baza Legii nr. 64/2008 (se vor depune copii dupa atestate si legitimatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor);
c) minim 1(un) RSVTI (responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor) in baza Legii nr. 64/2008 (se vor depune copii dupa atestate si legitimatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor);
c) minim 1 responsabil SSM (responsabil în materie de securitate si sanatate în munca), în conformitate cu prevederile art.8 si 9 din Legea 319 / 2006 (copie dupa certificat, CV).
Se vor prezenta declaratii de disponibilitate (daca este cazul), fise de post/ contracte de munca/ recomandari sau orice documente similare însotite de declaratii de disponibilitate (daca este cazul).
Declaratia 12 I va fi însotita de CV-urile personalului de conducere,
în original semnate si datate.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, in baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente.Operatorul economic trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile române.
Modalitatea de indeplinire
– Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original.
Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Modele de formulare) care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
– Formular 12H din Sectiunea Formulare in original; – Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau declaratii de disponibilitate pentru cele închiriate sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (prezentarea unui angajament de punere la dispozitie).
Tert sustinator daca este cazul.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, 1) – ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), d), art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
– Ofertantul va prezenta: – Anexa nr.20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; – Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare. Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii certificatului de calitate pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
– Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei.
STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI. Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz – în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Ofertantul câstigator va avea obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii certificatului de mediu pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestuia în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
– Certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului supus achizitiei.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

    – criteriile mentionate in continuare

 

 

Criterii

Pondere

 

 

 

1.

Pretul ofertei

90 %

 

 

 

Descriere: Propunere financiara(valoare cheltuieli intretinere / om / luna si tarif ora manopera ) Punctaj financiar = Punctaj financiar val cheltuieli intret. / om / luna + Punctaj tarif manop/om/ora

2.

Durata de interventie

10 %

 

 

 

Descriere: Se defineste ca timpul in care operatorul se mobilizeaza sa ajunga la fata locului, sa constate defectiunea si sa aiba o minima interventie în vederea limitarii prejudiciilor /efectelor devastatoare ce se pot produce.

 

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 10

 

 

 

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/992/2015

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.09.2015 10:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

05.10.2015 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  05.10.2015 11:00

 

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputernciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1. Pentru desemnarea operatorului economic care va deveni parte a acordului cadru comisia va proceda la întocmirea clasamentului în ordine descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare ofertant a carui oferta a fost declarata admisibila. 2.Acordul cadru se va încheia cu un numar de maxim cinci operatori economici , daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. În caz contrar, numarul operatorilor economici cu care se va încheia acordul cadru poate fi si mai mic decât cel precizat, respectiv mai mic de trei. Atribuirea contractelor subsecvente se va face fara reluarea competitiei, pe baza criteriului de atribuire stabilit, prin utilizarea metodei „cascada”. Metoda „cascada” presupune atribuirea contractelor subsecvente intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa presteze serviciile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului, si asa mai departe. 3. Precizari suplimentare referitoare la modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu punctaje egale clasate pe unul din primele 5 locuri ale clasamentului: daca doua sau mai multe oferte contin punctaje egale autoritatea contractanta va desemna câstigator acel operator economic care a ofertat cea mai mica valoare a cheltuielilor de intretinere / om / luna . Daca aceste oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret a cheltuielilor de intretinere / om / luna autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic închis.Pretul va putea fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior (exceptie facând ofertele clasate pe locul 1). 4. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 5. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

10.09.2015 14:24

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content