Grund, diluant necesare activitatii de întretinere si revizii poduri CF

Timp de lectură: 7 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 126818/26.07.2011
Grund, diluant necesare activitatii de întretinere si revizii poduri CF

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 21.07.2011 10:48
Data acceptarii ANRMAP: 26.07.2011 11:04
Data publicarii in SEAP: 26.07.2011 11:04
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Grund, diluant necesare activitatii de întretinere si revizii poduri CF
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Sectiei L5 Poduri Cernavoda
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Achizitie de grund – 3.940 kg si diluant – 400 l necesare activitatilor de intretinere si revizie a podurilor CF aflate pe raza de activitate a SRCF Constanta.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
24963000-2 – Produse anticorozive (Rev.2)
44832200-3 – Diluanti (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
Achizitie de grund – 3.940 kg si diluant – 400 l necesare activitatilor de intretinere si revizie a podurilor CF aflate pe raza de activitate a SRCF Constanta.
 
Valoarea estimata fara TVA: 28,018 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
 30  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este de 560 lei (IMM 50%); Garantia de buna executie 10% ( IMM 5%)
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Surse proprii CNCF “CFR”-SA.
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratii pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181, 69 indice 1, din OUG 34/2006;
2.Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P. (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta);
3.Certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata, inclusiv cele locale;
4.Certificat constatator de la Registrul Comertului;
5.Certificat de înregistrare de la Camera de Comert si industrie a ORC;
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Acord de asociere daca e cazul;
III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010 ); Bilanturi contabile pentru anii 2009, 2010 vizate si înregistrate de organele competente; Daca ofertantul beneficiaza de prevederile art.186 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, conf. art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009.
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani si care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari; Recomandare (minim una), însotita de contract; Declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, însotite de CV-uri ale persoanelor de conducere care raspund de îndeplinirea contractului; Declaratie cu informatii privind dotarile tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru produsele care fac obiectul achizitiei, însotita de certificatul de omologare tehnica feroviara sau agrementul tehnic feroviar, dupa caz (în copie), valabile la data deschiderii ofertelor;
Decl. angajament privind prelungirea valabilitatii autorizatiei, a certificatului de omologare/agrementului AFER în situatia în care acestea expira pe perioada de derulare a contractului;
Certificare ISO 9001, mostre. Daca ofertantul beneficiaza de prevederile art.190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, conf. art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore) Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
10/4/529/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.08.2011 10:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
11.08.2011 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 11.08.2011 11:00
 
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta, etaj3, sala de sedinte
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si membrii împuterniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3)  
Alte informatii
 
Deoarece în Programul Anual de Achizitii Publice al CNCF”CFR”-SA pentru anul 2011 nr. 9/3/3816/24.06.2011, pentru pozitiile 12.A.2.8.1.3.6, 12.A.2.6.1.3.2, 12.A.2.3.1.3.4 (grund si diluant) sunt estimate valori ce depasesc 15.000 euro, s-a ales pentru atribuirea contractului de furnizare „Grund, diluant necesare activitatii de întretinere si revizii poduri CF” procedura “LICITATIE DESCHISA”, conform art. 27(5) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a NOTIFICARII ANRMAP dindata de 23.02.2011.
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/3104642
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
În cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
21.07.2011 10:48

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content