I. Echipament feroviar – elemente de legatura pentru echipamente SCB (3 loturi)

Timp de lectură: 19 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 151178/29.05.2014

Echipament feroviar – elemente de legatura pentru echipamente SCB (3 loturi)

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 28.05.2014 12:14

Data acceptarii ANRMAP: 29.05.2014 10:25

Data publicarii in SEAP: 29.05.2014 10:25

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

141223

Denumire contract:

Echipament feroviar – elemente de legatura pentru echipamente SCB (3 loturi)

Data acceptare:

22.05.2014

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  +40 241617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Echipament feroviar – elemente de legatura pentru echipamente SCB (3 loturi)

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sectia CT1 Constanta si sectia CT2 Fetesti

Codul NUTS: RO223 – Constanta

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

furnizarea de echipament feroviar (elemente de legatura EM5/EM5R, bucse si inele izolatoare speciale, elemente de legatura EM L700H), în conformitate cu caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini, utilizat la lucrarile de verificare a partilor ascunse la aparatele de cale, intretinere si reparatie a electromecanismelor de macaz si a elementelor de legatura dintre acestea .

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34946120-7 – Materiale feroviare (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

furnizarea de echipament feroviar (elemente de legatura EM5/EM5R – 1250 bucati; bucse si inele izolatoare speciale – 300 bucati; elemente de legatura EM L700H – 390 bucati), în conformitate cu caietul de sarcini si anexa la caietul de sarcini.

 

Valoarea estimata fara TVA: 24,902.93 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

 30  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul GP este 247 lei (lotul 1), 91 lei (lotul 2), 159 lei (lotul 3) constituita pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor.a)GP se constituie prin virament bancar în contul Suc.RCF CTA CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta; b) printr-un instr. de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig.,în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus;c)chitanta la caseria RCF C-ta numai daca suma nu depaseste 5.000 lei. IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabil. a acesteia;oferta sa fiind stabilita câstigatoare,nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei.Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul leu/valuta comunicat de BNR: data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% ( IMM 2,5% ) din pretul fara TVA al contractului si poate fi constituita astfel: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului.Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea executantului.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii CNCF CFR SA pentru anul 2014.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44),precizare lider de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind eligibilitatea – Form.12A din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, tert sustinator) – în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Form.12B din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat, tert sustinator- doar pentru lit.a), c1) si d)) – în original.
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul.
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 – Form.12B-2 din fisierul «Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) – în original.
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Form.12B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) – în original.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. RCF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Mega Joita, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Stoian Constantin, Medintu Gabriela, Branescu Marian, Nicolae Leonard, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si furnizare de produse similare cu cele supuse achizitiei – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului; Ofertantul îsi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: – în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare ») – în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Fisa de parteneriat”;
•„Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ».
3. Autorizatie si Agrement tehnic feroviar/ Certificat de omologare (conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru servicii critice), valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru produsele feroviare critice clasa de risc 1A – echipament feroviar-elemente de legatura echipamente SCB.
Nota: a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:
– Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru distribuitor, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru fiecare tip de produs (în situatia în care produsele nu provin din import).
In situatia in care va fi declarat câstigator, ofertantul se va angaja la prelungirea valabilitatii autorizatiei si agrementului tehnic feroviar, în caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului, în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati – respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pentru ultimii 3 ani a ofertantului (2011, 2012 si 2013). În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente, extras din bilantul contabil la 31.12.2013 (pentru cifra de afaceri a anului 2013) sau orice alt document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe 2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2011, 2012, 2013.
Modalitatea de indeplinire
-Formular B3 din Sectiunea Formulare – în original.
-Bilanturi contabile 2012, 2013 – copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul” extras din bilant la 31.12.2013 /rapoarte audit/ rapoarte ale cenzorilor sau orice alt document edificator ce demonstreza situatia economica si financiara, în copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3(trei) ani,din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul unui contract maxim 2 contracte, a caror valoare cumulata a fost de minimum 12.373,01 lei (pentru lotul 1), 4.555,42 lei (pentru lotul 2), 7.974,50 lei (pentru lotul 3), insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, conf. art.188, alin.1) din OUG nr. 34/2006 (Formular 12D din Sectiunea “Modele de formulare”). Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: 2011, 2012, 2013. Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12D din Sectiunea Formulare în original – prezentarea de certificari/documente emise de catre beneficiar (certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar) din care sa reiasa livrarea de produse similare, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Nota: 1) * Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor. 2) Documentele doveditoare vor fi prezentate copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Tert sustinator daca este cazul.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, 1) – ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Anexa nr. 20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; – Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; – Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; – Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.Daca operatorul economic nu detine în proprietate un echipament etc., pe lânga posibilitatea prezentarii unui contract de închiriere/comodat etc. se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 H din Sectiunea Formulare in original.
Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare.Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita daca fiecare membru al asocierii este certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara op.ec. participant la procedura de achizitie.
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001 –2008 sau echivalent, în copie sau alte documente care dovedesc ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Da

 

a)în cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. b) limita pâna la care pretul ofertei poate fi îmbunatatit depinde de fiecare ofertant în parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, în conformitate cu art. 202 din OUG 34/2006; c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei electronice sunt: “ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si “ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie”. Informatiile vor fi disponibile în cadrul invitatiei care va fi primita pe cale electronica de catre fiecare ofertant care a depus oferta admisibila; d) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: – Înainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentatia de atribuire. – Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea în sectiunea „Notificari de sistem”. În vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce în SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Nota : Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica : operatorii economici trebuie sa fie înregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de contact din Formular B3 din Documentatia de atribuire “Informatii generale”. Informatii disponibile pentru conectare si înregistrare la: https://www.e-licitatie.ro Autoritatea contractanta va atribui contractul cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006. Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax, în termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/229/2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2014 10:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

18.06.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  18.06.2014 11:00

 

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al ofertelor în ordinea crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal – Daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3.Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura – Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) – în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5.Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web:https://www.certsign.ro/certsign/resurse/download.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

28.05.2014 12:14

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content