Imprimate specifice tipizate CF

Timp de lectură: 7 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 122232/30.05.2011
Imprimate specifice tipizate CF
 
Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 23.05.2011 15:08
Data acceptarii ANRMAP: 30.05.2011 16:25
Observatii ANRMAP: pt evitarea restrictionarii participarii operat ec interesati la procedura de atribuire,recom decalarea termenului limita pt depunerea ofertelor,prin transmiterea in SEAP a unei ERATE si a unei CLARIFICARI.
Data publicarii in SEAP: 30.05.2011 16:25
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Imprimate specifice tipizate CF
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Central al SRCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Constanta
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
1.Ordin de circulatie – 4.500 buc.
2.Registru dispozitii RC – 800 buc.
3.Registru unificat de cai libere si comenzi – 250 buc.
4.Registru de comenzi cabine – 300 buc.
5.Registru de miscare – 150 buc.
6.Registru pentru revizia instalatiilor – 300 buc.
7.Carnet de lucrari – 800 buc.
8.Registru special de cai libere – 100 buc.
9.Registru evidenta personal si verificare alcoolscop – 50 buc.
10.Registru dispozitii circulatie trenuri sistem centralizat – 20 buc.
11.Registru comenzi IDM – 200 buc.
12.Plan manevra – 300 buc.
13.Nota repartizare frâna de mâna – 150 buc.
14.Informatii operative A3 – 300 buc.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
22458000-5 – Imprimate la comanda (Rev.2)
22820000-4 – Formulare (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
1.Ordin de circulatie – 4.500 buc.
2.Registru dispozitii RC – 800 buc.
3.Registru unificat de cai libere si comenzi – 250 buc.
4.Registru de comenzi cabine – 300 buc.
5.Registru de miscare – 150 buc.
6.Registru pentru revizia instalatiilor – 300 buc.
7.Carnet de lucrari – 800 buc.
8.Registru special de cai libere – 100 buc.
9.Registru evidenta personal si verificare alcoolscop – 50 buc.
10.Registru dispozitii circulatie trenuri sistem centralizat – 20 buc.
11.Registru comenzi IDM – 200 buc.
12.Plan manevra – 300 buc.
13.Nota repartizare frâna de mâna – 150 buc.
14.Informatii operative A3 – 300 buc.
 
Valoarea estimata fara TVA: 78,500 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
10  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este de 1.570 lei. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%.
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Surse proprii.
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratii pe proprie raspundere privind art. 180,181, 69 indice 1 din OUG 34/2006, certificate privind plata impozitelor la bugetul consolidat al statului si a taxelor locale, certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a ORC, certificat constatator emis de ORC privind obiectul de activitate, documente care atesta calitatea de IMM;Declaratie privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Acord de asociere,daca este cazul, documente din care sa rezulte originea produselor livrate(daca este cazul).
III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010)- minim 157.000 lei – bilanturi contabile 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si înregistrate de organele competente, precum si ultima balanta lunara 2011.
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Lista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani(experienta similara din cel mult trei contracte cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 78.500 lei), recomandari, informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate, declaratie privind dotarile, echipamentele, certificat ISO 9001, ISO 14001.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
10/4/249/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2011 10:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
14.06.2011 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 14.06.2011 11:00
 
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta, etaj 3, cam 327
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3)  
Alte informatii
 
Documentatia de atribuire, impreuna cu caietul de sarcini si anexele sale sunt publicate în totalitate odata cu prezentul anunt de participare. Aceasta se poate ridica si de la sediul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Birou Achizitii Publice, etaj 2, cam 212, în baza unei solicitari transmise la fax nr. 0241/617402.
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
In cel mult cinci zile, din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care l-a considerat nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
23.05.2011 15:08
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content