Întocmirea documentatiei de cadastru pentru obiective situate pe Linia CF 800 Bucuresti Constanta

Timp de lectură: 7 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 126104/15.07.2011Întocmirea documentatiei de cadastru pentru obiective situate

 pe Linia CF 800 Bucuresti Constanta

 

Detaliu anunt

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 12.07.2011 13:45

Data acceptarii ANRMAP: 15.07.2011 10:21

Data publicarii in SEAP: 15.07.2011 10:21

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Întocmirea documentatiei de cadastru necesara pentru obtinerea numarului cadastral si înscrierea în Cartea Funciara a infrastructurii feroviare publice ce constituie domeniul public al Statului, administrat de MTI si concesionat catre CNCF „CFR” – S.A. si a documentatiei topografice necesare obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, evaluarea acestora si înscrierea în cartile funciare locale pentru obiective situate pe Linia CF 800 Bucuresti Constanta

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: Linia CF 800 Bucuresti Constanta – raza SRCF Constanta

Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Întocmirea documentatiilor tehnico-juridice de cadastru feroviar pentru obtinerea numarului cadastral, precum si înscrierea acestora în cartea funciara, conform cerintelor caietului de sarcini publicat cu prezentul anunt de participare.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Întocmirea documentatiilor tehnico-juridice de cadastru feroviar pentru obtinerea numarului cadastral, precum si înscrierea acestora în cartea funciara, conform cerintelor caietului de sarcini publicat cu prezentul anunt de participare. Domeniul public – 47 ha; domeniul privat – 51 ha.

 

Valoarea estimata fara TVA: 198,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

12  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este de 3.960 lei ( IMM 50%). Garantia de buna executie 5% ( IMM 2,5%) din valoarea contractului.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri proprii CNCF “CFR”-SA.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratii pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181, 69 indice 1 din OUG 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P. (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta); Certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata, inclusiv cele locale; Certificat constatator de la Registrul Comertului, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat de înregistrare de la Camera de Comert si industrie a ORC(copie); Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Acord de asociere daca este cazul.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010); Bilanturi contabile pentru anii 2009,2010 vizate si înregistrate de organele competente; În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art.186 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; Experienta similara: prestarea în ultimii 3 ani a unor servicii similare de întocmire de documentatii cadastrale finalizate cu înscrieri în Cartea Funciara, însotite de recomandari; Declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, personalul de conducere, personalul tehnic de specialitate si dotarile tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; Declaratie privind subcontractantii; Certificare ISO 9001 sau documente care dovedesc ca acesta se afla în curs de acreditare (prezentarea raportului auditului de certificare finalizat), demonstrându-se astfel ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii; Certificat de autorizare ANCPI. În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art.190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 
   
       
       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/496/2011

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2011 10:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

02.08.2011 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 02.08.2011 11:00

 

Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, sala de sedinte, etaj 3, cam. 327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

Alte informatii

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  021/3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021/3104642

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

In cel mult cinci zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care l-a considerat nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

12.07.2011 13:45

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content