Întregire BLA Bacau-Gârleni cu desfiintare CED Hemeius

Timp de lectură: 23 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 167862/29.04.2016

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 28.04.2016 08:50
Data acceptarii ANRMAP: 29.04.2016 11:34
Data publicarii in SEAP: 29.04.2016 11:34
Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 233733
Denumire contract: „Întregire BLA Bacau-Gârleni cu desfiintare CED Hemeius” – DALI si proiectare
Data acceptare: 27.04.2016

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: – prin Sucursala Regionala CF Iasi – Birou Achizitii Publice , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Mirela Harabagiu , Tel. +40 232273507 , In atentia: Anca Mirela Harabagiu , Email: anca.harabagiu@cfr.ro , Fax: +40 232273507 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Întregire BLA Bacau-Gârleni cu desfiintare CED Hemeius” – DALI si proiectare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Jud. Bacau, linia cf Bacau-Bicaz km 301+163 (PC Bacau) pâna la km 12+759 (PC Gârleni)
Codul NUTS: RO211 – Bacau

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Întocmirea DALI (Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie) si proiectarea lucrarii: „Întregire BLA Bacau-Gârleni cu desfiintare CED Hemeius”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Întocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si proiectarea urmatoarelor lucrari principale:
– Lucrari de întregire BLA Bacau-Gîrleni, care cuprind lucrari specifice la exterior (modificarea destinatiei semnalelor de intrare si iesire în statia Hemeius, înlocuire cablaje, transformarea si modificarea comenzii si controlului instalatiei SAT, instalatii autostop noi etc.) si la interior în statia Bacau (modificarea instalatiei de alimentare cu energie electrica, modificarea instalatiei de comanda si control SAT etc.)
– Lucrari necesare demontarii si desfiintarii instalatiilor CED din statia Hemeius, la exterior (demonstare semnale de circulatie, circuite de cale, instalatii autostop, cabluri etc.) si la interior (demontare pupitru de comanda, rama repartitor, rame cu relee etc.)
Valoarea estimata fara TVA: 65,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este de: 1.300 lei, si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi (CUI: 15670513) nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi sau prin depunerea în numerar la casieria Suc. Regionale CF Iasi. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% (2,5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie in lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (3) lit. b) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat – anul 2016
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006 Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691” din OUG 34/ 2006 – Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/ asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori).
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director: ing. George Radu PIPA
Contabil sef: ec. Maria RUSU
Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU
Sef divizie Tehnica ing. Eduard SPITA
Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU
Sef Birou BAP ing. Anca Mirela HARABAGIU
BAP: ing. ALUPOAIE Elena Iuliana,
BAP: ing. LUPU Laura Georgiana.
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire autoritatea contractanta va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, autoritatea contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original.
Nota: În cazul unei asocieri se va prezenta un singur Formular 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” semnat de toti asociatii, conform Ord. Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
*Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local; din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, conf Notificarii 191/2014 a ANRMAP.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP); din certificate sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor conf. Notificarii 191/2014 a ANRMAP.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. art.9 alin.(1) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Informatii referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei 1.Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru categoria serviciilor feroviare critice:
– „Proiectare în domeniul infrastructurii feroviare” conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabila la data limita depunerii ofertelor;

2. Agrement tehnic – AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice:
– „Proiectare în domeniul infrastructurii feroviare” conform OMT nr. 290/2000, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabila la data limita depunerii ofertelor;

În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/agrement tehnic/certificat de omologare tehnica nu este pe toata perioada de derulare a contractului, Ofertantul va depune un angajament prin care se obliga sa procedeze la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.
Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014, 2015 în valoare de cel putin: 129.000 lei.
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4
b) Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului – în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv; de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei;
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei.
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte
c) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi îndeplinita prin cumularea capacitatii economice a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. (conform Art.7 din Instructiunea nr.1/2015 a ANRMAP).
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularele 25, 25A din Sectiunea III – Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, similare cu obiectul procedurii, care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani” .
Modalitatea de indeplinire
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare prestarea în ultimii 3 ani a unor servicii similare celor ce fac obiectul procedurii, de DALI si proiectare în domeniul feroviar, a caror valoare/valoare cumulata a fost de min. 64.000 lei la nivelul unui contract- maxim 3 contracte.
Se va prezenta Formularul 6 privind Experienta similara.
Pentru sustinerea experientei similare, pentru fiecare din cele 1 maxim 3 contracte se vor prezenta certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin. (2) din OUG 34/2006, care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare (copii lizibile cu mentiunea ’’conform cu originalul’’ de pe parti relevante din contracte sau recomandare din partea beneficiarilor sau documente constatatoare), din care sa rezulte ca prestarea serviciilor a fost efectuata în conformitate cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit*).

Valoarea cumulata a serviciilor prestate in cadrul contractelor de prestari servicii care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de 3(trei) ani raportata la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii solicitate. Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica doar categoriile de servicii prestate efectiv numai de catre ofertant.

*)prin „servicii duse la bun sfârsit” conform art.13 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, se inteleg:
– servicii receptionate partial;
– servicii receptionate la sfârsitul prestãrii (sfârsitul prestãrii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
Modalitatea de indeplinire
Formularele 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost prestarea de servicii similare.

Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Anul 2014: 1 euro=4,4446 lei.
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului, si anume, personal tehnic de specialitate:
1. proiectant lucrari cu experienta specifica dovedita prin implicarea in cel putin un contract in care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea in contractul ce urmeaza a fi incheiat (CV, copie diploma inginer)
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere” pe ultimii 3 ani si Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului”.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 7 si Formularul 8 din Sectiunea III – Formulare.
d) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nota:
a) In cazul in care ofertantul reprezinta un grup de operatori economici, îndeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate. Daca ofertantul/ grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitate tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi sustinatori, cerinta va fi îndeplinita prin cumularea capacitatii capacitate tehnica si/sau profesionala a tertului/tertilor cu cea a ofertantului/ grupului de operatori, dupa caz, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
b) In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa asigure autoritatii contractante, în conformitate cu prevederile art 11^1 alin. (2) si (5), îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Se va prezenta in original, un angajament ferm de sustinere din partea tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006.
Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B, Formular 26, Formular 26 A din Sectiunea III – Formulare
e) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In acest sens ofetantul va da o declaratie angajament de plata a sumelor stabilite ca plata necuvenita ca motiv al neaducerii la cunostinta achizitorului a subcontractarii unei parti de lucrare. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 96 din HG nr. 925/2006). Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.
Nota: In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din lucrari, criteriul de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si/sau resursele umane si/sau tehnice solicitate de la criteriul de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, necesare pentru indeplinirea contractului, se pot demonstra prin cumularea resurselor subcontractantului cu cele ale ofertantului/ grupului de operatori, cu conditia ca cel care dispune de atestate, autorizatii, certificate si/sau, resursele umane/ tehnice autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun autorizarile solicitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22, Formularul 22A, Formularul 22B,
iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare.
f) Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare.
În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte.
În cazul depunerii unei oferte comune se vor respecta prevederile Ord. ANRMAP nr. 509/2011 si art. 46 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 16 si Formularul 17 si individual pentru fiecare membru a asocierii Formularul 3, Formularul 3A si Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare.
a) Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce fac obiectul contractului sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: proceduri/manuale, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” (conf. Art 191-193 din OUG 34/2006).
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2016 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2016 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2016 10:00
Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Iasi , Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) ALTE INFORMATII
• Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face obligatoriu în scris, prin fax sau posta electronica. Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin retransmiterea în maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractanta, cu numarul de înregistrare de intrare la operatorul economic. Mijloc de comunicare: Orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se poate obtine numai în scris, la fax: 0232- 273507 Date limita de primire a solicitarilor de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertei: cu 6 zile Solicitarea de clarificari se va întocmi în conformitate cu Formular 18 din Sectiunea III. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care doresc sa participe la procedura vor transmite o scrisoare de interes cu datele de identificare ale societatii si datele persoanei de contact. • Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. • Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. • Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. • Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): https://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700090 , Romania , Tel. +40 232215600 , Fax: +40 232215601 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
28.04.2016 08:50

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content