Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta si cu halogen

Timp de lectură: 19 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 151572/16.06.2014

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 16.06.2014 13:15

Data acceptarii ANRMAP: 16.06.2014 13:19

Data publicarii in SEAP: 16.06.2014 13:19

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

144649

Denumire contract:

Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta si cu halogen

Data acceptare:

16.06.2014

 

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Iulia Staicu, Tel.  +40 213192433, Email:  iulia.staicu@cfr.ro , dorina.craciun@cfr.ro , daniela.manea@cfr.ro, Fax:  +40 213192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta si cu halogen

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locurile de livrare sunt depozitele regionale ale Sucursalelor Regionale CF mentionate in graficul de livrare
(DDP conform INCOTERMS

Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Lampi electrice speciale pentru semnalizare cu incandescenta si cu halogen
Lotul I : Lampi electrice speciale de semnalizare cu un filament si soclu BA20d-12V/20W
Lotul II:Lampi electrice speciale de semnalizare cu doua filamente si soclu BA20d-12V/20W
Lotul III: Lampi electrice speciale de semnalizare cu halogen
– Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu K23d cu papuci-pentru indicatoare
– Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu KX23d -pentru indicatoare

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

31519100-8 – Lampi cu incandescenta (Rev.2)

31512300-1 – Becuri cu halogen, dicroice (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Lotul I : Lampi electrice speciale de semnalizare cu un filament si soclu BA20d-12V/20W – 39 416 bucati
Lotul II:Lampi electrice speciale de semnalizare cu doua filamente si soclu BA20d-12V/20W – 2 305 bucati
Lotul III: Lampi electrice speciale de semnalizare cu halogen
– Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu K23d cu papuci-pentru indicatoare – 640 bucati
– Lampa semnalizare 12V/20W cu halogen: soclu KX23d -pentru indicatoare – 678 bucati

 

Valoarea estimata fara TVA: 967,470.16 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare

 

6  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul garantiei de participare: Lotul I : – 16.000 lei; Lotul II:- 1.900 lei; Lotul III: – 700 lei; Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului, pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta, echivalenta leu – valuta sa va face la cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei . Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5 (cinci ) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat- Plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul statului.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.
Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun a ofertele.
In cazul in care operatorul economic inregistreaza datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, acesta va prezenta – conventia de esalonare (amânare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea înlesnirilor (daca este cazul).
In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.
In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1
-Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
– Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele – se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat

Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.691 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Moldovan Macarie Alexandru-Dir.General; Baicu Sorina- Dir. Gen. Adj. Economic, Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp, Mihaescu Ovidiu – Director Dir. Instalatii, Pop Aron Valer – Director Dir. Achizitii Contracte, Irina Petrescu – Dir. Asistenta Juridica, Iacob Jana- Sef Serv.Reprezentare – DAJ , Iulian Mantescu – Dir. Contabilitate, Corneliu Cretu- Dir. Financiar; Florina Mirica- Sef SACPE; Daniela Manuela Dumitrescu – Sef Serv.APSBBS, Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – Sef Serv.T.C.D. , Popescu Constantin Cornel- Ec, Constantinescu Simona – Sef Birou –STCD; Daniela Manea – Sef Birou AL, Craciun Dorina Mihaela – ing., Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia – ing; Alexandru Nicoleta- ing., Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Melinte Ionut-Sef pr. Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Papa Traian-cons. jur; Violeta-Elena Petrescu-cons.jur.;Lambru Liviu Lambru Constantin –Sef Serv. T.E., Stefan Dumitru – Serv. T.E., Eugen Mandrea – Serv. CT,

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant

Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP..

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor .
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor .

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

Cerinta 2 : Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, însotita de agrement tehnic AFER pentru furnizare produse feroviare, clasa de risc 2A: – autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor insotita de omologari tehnice de produs sau agrement tehnic feroviar, dupa caz.
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:
– Autorizatie de furnizor feroviar vizata la zi
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:
– Agrement Tehnic Feroviar – pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs .

Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vizele anuale.
Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta în oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
(1) În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Neprezentarea documentelor solicitate duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

Modalitatea de indeplinire
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Cifra medie anuala globala de afaceri – se solicita cu titlu informativ
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei furnizarilor de produse similare în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate si beneficiarii indiferent dacã acestia din urmã sunt autoritãti contractante sau clienti privati ,din care sa reiasa ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare celor licitate (prin similar se intelege “lampi electrice”).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formular E – lista furnizarilor de produse similare – în original)
– Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul–în original.

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr. 2
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) În cazul în care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat câstigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
NOTA: Neprezentarea documentelor solicitate duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Acord de asociere -în original
– În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

    – criteriile mentionate in continuare

 

 

Criterii

Pondere

 

 

 

1.

Pretul ofertei

90 %

 

 

 

Descriere: Pretul raportat la durata de functionare a lampilor de semnalizare

2.

Punctajul tehnic

10 %

 

 

 

Descriere: Punctajul se va acorda in functie de fluxul luminos al lampilor de semnalizare

 

 

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 10

 

 

 

       

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/1064/28.05.2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2014 12:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

15.07.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  15.07.2014 11:00

 

Locul: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii operatorilor economici vor prezenta împuterniciri si copii dupa BI / CI/ pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. In cazul in care doi ofertanti clasati pe locul I au acelasi punctaj se va declara castigator ofertantul care are pretul cel mai mic. În cazul în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. 6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8.Informatii privind calitatea de IMM. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526, Fax:  +40 213192526, Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

16.06.2014 13:15

 

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content