Lubrifianţi

Timp de lectură: 14 minute

 

Ordin iniţiator  Nr. 478/2015

Cumpărare: Lubrifianti

Societatea de brokeraj

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF “CFR”-S.A)

Client

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR”-S.A (CN CF “CFR”-S.A)

Produs

LUBRIFIANTI

Codul CPV: 09211100-2- Uleiuri pentru motoare; 09211610-0  – Lichide pentru uz hidraulic; 09211400-5 – Uleiuri pentru angrenaje;  09211200-3 – Uleiuri pentru compresoare; 09211640-9 – Uleiuri utilizate ca izolanţi electrici;  09221100-5 – Vaselină

Vanzare/Cumparare

Cumpărare

 

Produse– cantitate si valoare estimata

Nr. lot

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Valoare estimata

Lei fara TVA

1 .

Ulei M40 S2

To

4,320

27.216,00

2 .

Ulei M40 S3

To

4,320

28.944,00

3 .

Ulei motor M30S2 iarna

To

6,300

40.950,00

4 .

Ulei aditivat M30S3

To

0,900

6.030,00

5 .

Ulei M15W40

To

8,100

56.700,00

6 .

Ulei M25W40

To

3,420

20.862,00

7 .

Ulei H32

To

3,060

16.830,00

8 .

Ulei H41

To

0,360

1.980,00

9 .

Ulei H46

To

8,100

47.385,00

10

Ulei H60

To

4,860

32.562,00

11

Ulei transmisie T85W90 EP3

To

7,200

49.680,00

12

Ulei transmisie T90EP2

To

9,180

62.424,00

13

Ulei TA 32

To

7,200

36.000,00

14

Ulei compresor K100

To

1,980

11.880,00

15

Unsoare Grafitata

To

26,820

193.104,00

16

Unsoare consistenta Rul 100

To

3,960

29.106,00

17

Unsoare consistenta Rul 150

To

1,800

13.230,00

18

Vaselina multifunctionala Li2EP

To

3,060

24.174,00

19

Ulei TR30

To

3,600

26.280,00

20

Ulei pt uns macaze L100

To

63,630

369.054,00

 

TOTAL

 

 

1.094.391,00

 

Atribut ( T/P )

Se vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte partiale.

 

Modalitate de calcul al pretului

Cantitate (tone) x Pret unitar (lei/tona, fara TVA) = Valoare (lei).

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică : preţul cel mai scăzut;

 

Conditii de livrare

DDP – Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2000 în locatiile de pe raza Sucursalelor RCF  Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov,  Iasi, Galati si Constanta.        

Mod de livrare  si transport

        conform cerintelor din caietul de sarcini. 

Mod de ambalare

bidon de 18 kg pentru ulei mineral pentru lagare L100 si butoi metalic cu capacitate de 180 kg pentru celelalte tipuri de lubrifianti

Termen de livrare

Livrarea se va efectua pe baza de comanda  emisa de achizitor

Ajustarea pretului

Pretul NU se ajusteaza.Preţul este ferm si nemodificabil pe toată perioada de derulare a contractului şi va include toate cheltuielile legate de incarcare, transport, descarcare, ambalare, manipulare,etc.

NU se accepta acordarea de avans.

Durata Contractului

până la data de 31.12.2015

 

 

 

 

Alte precizari

Garanţia de participarese constituie pentru fiecare lot in parte, cu o durată de valabilitate de 90 zile de la data desfăşurării procedurii.

 

Nr. lot

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Garanţia de participare

lei

1 .

Ulei M40 S2

To

4,320

300

2 .

Ulei M40 S3

To

4,320

350

3 .

Ulei motor M30S2 iarna

To

6,300

400

4 .

Ulei aditivat M30S3

To

0,900

60

5 .

Ulei M15W40

To

8,100

600

6 .

Ulei M25W40

To

3,420

200

7 .

Ulei H32

To

3,060

150

8 .

Ulei H41

To

0,360

20

9 .

Ulei H46

To

8,100

470

10

Ulei H60

To

4,860

350

11

Ulei transmisie T85W90 EP3

To

7,200

500

12

Ulei transmisie T90EP2

To

9,180

600

13

Ulei TA 32

To

7,200

350

14

Ulei compresor K100

To

1,980

100

15

Unsoare Grafitata

To

26,820

2.000

16

Unsoare consistenta Rul 100

To

3,960

300

17

Unsoare consistenta Rul 150

To

1,800

150

18

Vaselina multifunctionala Li2EP

To

3,060

250

19

Ulei TR30

To

3,600

250

20

Ulei pt uns macaze L100

To

63,630

3.700

 

TOTAL

 

 

11.100

 

Garantia de participare se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, prin virament bancar sau prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, ori de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Pentru constituirea prin scrisoare de garantie bancara se va depune Formularul 2.  Scrisoarea de garanţie bancară se va depuneîn original. 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile  şi completarile ulterioare. Pentru a beneficia de aceasta reducere se va depune declaraţia privind statutul de IMM.

Lipsa documentului atrage de sine respingerea ofertei.

Pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar va transmitem datele necesare:

 

Beneficiar: CNCF CFR SA

CUI: RO11054529

Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02

         Veneto Banca S.c.p.a.  Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti

 

Garantia de participare se va constitui in favoarea CNCF CFR SA.

Neconstituirea garantiei de participare asa cum este solicitata mai sus, atragere după sine descalificarea ofertantului respectiv.

 

Operatorii economici vor depune la BRM înainte de şedinţa de tranzacţionare, in plicuri separate, un exemplar în original şi un exemplar în copie, a următoarelor documente:

 

DOCUMENTEDECALIFICARE (1 exemplar original si 1 exemplar in copie)

 

1.      Declaraţie privind eligibilitateaneîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 – în conformitate cu Formularul A –  se depune în original;

NOTĂ: Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicatăpentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

 

2.      Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.1 –  se depune în original;

 

3.      Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006– în conformitate cu Formularul B.2 –  se depune în original;

    Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

COSTESCU  Marian – Dan – Director General; BAICU Sorina – Director Gen.Adj.Economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director Gen. Adj.Tehnic Dezvoltare; SCURTU Viorel – Dir.Gen.Adj.Exploatare; POP Ioan – Director Directia Instalatii; UNGUREANU Mihai – Director Directia Comerciala;  DUMITRU Laurentiu Cornel – Director Directia Achizitii Publice; MANEA Constantin – Director Directia Linii;CRETU Corneliu – Director Directia Financiara; STROE Ion Claudiu –Director Directia Asistenta Juridica;

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice;MARIN VALENTIN -Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birou- Directia Achizitii Publice;  MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoleta-inginer – Directia Achizitii Publice;

MITROI Valentin- Sef Serviciu  – Directia Comerciala; MITROI  Marilena – economist – Directia Comerciala; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Comerciala;  CONSTANTINESCU Simona – economist – Directia Comerciala; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Comerciala;

MELINTE Ionut – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic – Directia Asistenta Juridica;

PANTAZI Florin- Sef ServiciuDirectia Comerciala;.VLAD Veronica –economist Directia Comerciala;PRUNESCU Elena– economist Directia Comerciala;SABAU Bogdan –Sef serv.Directia Linii; VOICAN Mircea–ing. Directia Linii;

 

De asemenea. pentru a viziona toate persoanele cu functii de decizie/conducere se va vizita site-ul https://www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm

                                                                    

4.      Informaţii generale– în conformitate cu Formularul G –  se depune în original;

 

5.      Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului şi care trebuie să cuprindă activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

 (Certificatul se depune în original /copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul).

 

6.      Certificat de participare la procedura cu oferta independenta( Formular B.3 – in original);

 

7.      Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea calitatii:

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

 

8.      Autorizatia de furnizor feroviar, insotita de certificatul de omologare tehnica feroviara sau de agrement tehnic feroviar, dupa caz, eliberata de AFER si valabila la data licitatiei pentru loturile 1-19.

           

Cerinţă minimă obligatorie referitoare la atestate AFER-Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

 

·         Autorizatie de furnizor feroviar sau agrementpentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice  pentru produsele licitate. Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.

·         Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

 

·         Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFERpentru produsele licitate.Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

 

Nota :

 În cazul în care, valabilitatea omologarilor AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va înstiinta autoritatea contractanta.

 

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

 

Nr. Lot.

Produsul

Dacă se solicită documente eliberate de  AFER pentru:

1.

Ulei M40 S2

Da

2.

Ulei M40 S3

Da

3.

Ulei motor M30S2 iarna

Da

4.

Ulei aditivat M30S3

Da

5.

Ulei M15W40

Da

6.

Ulei M25W40

Da

7.

Ulei H32

Da

8.

Ulei H41

Da

9.

Ulei H46

Da

10.   

Ulei H60

Da

11.   

Ulei transmisie T85W90 EP3

Da

12.   

Ulei transmisie T90EP2

Da

13.   

Ulei TA 32

Da

14.   

Ulei compresor K100

Da

15.   

Unsoare Grafitata

Da

16.   

Unsoare consistenta Rul 100

Da

17.   

Unsoare consistenta Rul 150

Da

18.   

Vaselina multifunctionala Li2EP

Da

19.   

Ulei TR30

Da

 

9.      OFERTA se depune in plicuri separate, un exemplar în original şi un exemplar în copieşicuprinde:

 

 a). PROPUNEREA TEHNICA. Se elaborează conform caietului de sarcini

 

1.Ofertantul va include un angajament prin care confirma respectarea cerinţelor contractuale şi cerinţelor din caietul de sarcini elaborat de CN CF “CFR”- S.A (prin participarea la procedură se consideră acceptarea caietului de sarcini în totalitatea sa.).

2.  Fişa de securitate a produsului, conform legislaţiei în vigoare.

3.  Buletin de analiză /raport de încercări, emis în ultimele 12 luni, de un laborator acreditat conform standardului IEC EN ISO 17025 / laborator autorizat AFER, din care să rezulte că produsul ofertat este conform cerinţelor din caietul de sarcini;

 

 

b). PROPUNEREA FINANCIARAFormularul 10 A.

 

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în lei, pe fiecare lot in parte, în conformitate cu Formularul de oferta (Formular 10A).  Formularul de ofertă va fi însoţit de o anexă ce va cuprinde defalcarea preţului.

Preţul din propunerea financiară va fi menţinut ferm şi nemodificabil pe toată durata de valabilitate a contractului. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii acesteia.         

                                                                                 

Lipsa oricărui document din cele menţionate de la punctul 1-9, atrage după sine descalificarea ofertantului respectiv.                                                                                                                                      

 

• ALTE CONDIŢII CONTRACTUALE: prin participarea la procedură se consideră acceptarea modelului de contract în totalitatea sa.

        

 Garanţia de bună execuţie a contractului de furnizare de produse se constituie numai în lei şi reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin scrisoare de garanţie de bună execuţie, în original Formularul J ce se constituie în anexă la contract.

         Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, conform HG 1045/2011 sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, in maxim  5 zile de la data incheierii contractului de ambele parti.

 

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se transmit cu pana la 3 zile inainte de deschiderea ofertelor.

 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română

 

 

Comision BRM/ Garantie bursiera in favoarea BRM

Nr. lot

Denumire produs

Cantitate

Garanţia BRM

1 .

Ulei M40 S2

4,320

250

2 .

Ulei M40 S3

4,320

300

3 .

Ulei motor M30S2 iarna

6,300

350

4 .

Ulei aditivat M30S3

0,900

55

5 .

Ulei M15W40

8,100

550

6 .

Ulei M25W40

3,420

150

7 .

Ulei H32

3,060

100

8 .

Ulei H41

0,360

20

9 .

Ulei H46

8,100

400

10

Ulei H60

4,860

300

11

Ulei transmisie T85W90 EP3

7,200

450

12

Ulei transmisie T90EP2

9,180

250

13

Ulei TA 32

7,200

300

14

Ulei compresor K100

1,980

100

15

Unsoare Grafitata

26,820

1.900

16

Unsoare consistenta Rul 100

3,960

250

17

Unsoare consistenta Rul 150

1,800

100

18

Vaselina multifunctionala Li2EP

3,060

200

19

Ulei TR30

3,600

200

20

Ulei pt uns macaze L100

63,630

3.500

 

TOTAL

 

 

 

Comision BRM

1,2 % pentru fiecare lot din valoarea totala a contractului fara TVA, de la vanzator

 

            Şedinţa de tranzacţionare se va desfăşura în data de07.09.2015  cu începere de laora 10:00, la sediul BRM din strada Buzeşti nr. 50-52, et. 7, sect. 1, Bucureşti.

 

Ordinele de sens contrar se vor depune până la data  de 07.09.2015,  ora 09:30,  la sediul BRM din strada Buzeşti nr. 50-52, et. 7, sect. 1, Bucureşti. 

 

Garanţia bursieră se poate constitui printr-una din următoarele forme:

OP în Contul de Garanţii al BRM: RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002, deschis la BCR, Sucursala Unirea;

Scrisoare de Garanţie Bancară sau filă CEC, emise în favoarea Bursei Române de Mărfuri SA;

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Bursei Române de Mărfuri, str. Buzeşti, nr. 50-52, sector 1, Bucureşti, telefon 0213 174 560 sau prin fax la nr. 

0231 72 878.

 

Persoană de contact: Adina Mavrodineanu 0728.859.032

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content