Lucrari de reparatii în vederea ridicarii restrictiilor de viteza linia 810 Medgidia PC2 – Ciocâ

Timp de lectură: 6 minute
Anunt de participare (utilitati) numarul 121375/18.05.2011
Lucrari de reparatii în vederea ridicarii restrictiilor de viteza
linia 810 Medgidia PC2 – Ciocârlia,
km. 11+000/11+700 si km. 13+600/14+100
 
Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 12.05.2011 10:08
Data acceptarii ANRMAP: 18.05.2011 16:17
Data publicarii in SEAP: 18.05.2011 16:17
Trimite la OJ: Nu
 
 
 
 
 
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Belu , Tel. 0241/617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: 0241/617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Lucrari de reparatii în vederea ridicarii restrictiilor de viteza – linia 810 Medgidia PC2 – Ciocârlia, km. 11+000/11+700 si km. 13+600/14+100
II.1.2)
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia 810 Medgidia PC2-Ciocârlia, km. 11+000/11+700-13+600/14+100
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3)
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de reparatii linii CF în vederea ridicarii restrictiilor de viteza.
II.1.6)
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234100-7 – Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)
Impartire in loturi
 
Nu
 
 
II.1.9)
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)
Cantitatea totala sau domeniul
 
Lucrari de reparatii linii CF în vederea ridicarii restrictiilor de viteza, conform prevederilor caietului de sarcini si a anexelor acestuia publicate odata cu prezentul anunt de participare.
 
Valoarea estimata fara TVA: 130,249.54 RON
II.2.2)
Optiuni
 
Nu
II.3)
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)
Conditii referitoare la contract
III.1.1)
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este de 2.605 lei ( IMM 50%). Garantia de buna executie 5% ( IMM 5% ) din valoarea contractului
III.1.2)
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de Stat.
III.1.3)
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)
Conditii de participare
III.2.1)
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratii pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181, 69 indice 1 din OUG 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P. (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta); Certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata, inclusiv cele locale; Certificat constatator de la Registrul Comertului, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat de înregistrare de la Camera de Comert si industrie a ORC; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Acord de asociere daca e cazul.
III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010)- cifra de afaceri solicitata minim 260.499 lei; Bilantul contabil pentru 2009 vizat si înregistrat;balanta analitica la 31.12.2010; ultima balanta lunara 2011; Angajament sustinator, daca este cazul În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009
III.2.3)
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, însotite de recomandari; Experienta similara: în ultimii 5 ani a îndeplinit si finalizat cel mult 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 130.249,54 lei, însotite de recomandari si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; Declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, personalul de conducere, personalul tehnic de specialitate si dotarile tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; Declaratie privind subcontractantii; Certificare ISO 9001,sau orice alt document care sa confirme asigurarea calitatii. În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009, Autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru executarea lucrarilor de întretinere linii CF, valabile la data deschiderii ofertelor; Declaratie angajament privind prelungirea valab. autorizatiei si/sau agrementului AFER în sit. în care acestea expira pe perioada de derulare a contractului; Declaratie ca materialele utilizate sunt agrementate AFER conf. OMT nr. 290/13.04.2000.
III.2.4)
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)
Informatii administrative
IV.3.1)
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2011 10:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
02.06.2011 10:00
IV.3.5)
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 02.06.2011 11:00
 
Locul: Sediul SRCF Constanta, Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 3, cam. 327
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)
Alte informatii
VI.4)
Cai de atac
VI.4.1)
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6,Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021/3104641 , Fax: 021/3104642
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
în cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal .
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei SRCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. 0241/617402 , Fax: 0241/617402
VI.5)
Data expedierii prezentului anunt
 
12.05.2011 10:08
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content