Materiale consumabile pentru executarea sudurii aluminotermice a sinelor si reperelor de rulare ale aparatelor de cale (Kit-uri AT)

Timp de lectură: 18 minute

Anunt de participare (utilitati) numarul 148001/18.11.2013

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 15.11.2013 10:48

Data acceptarii ANRMAP: 18.11.2013 11:33

Data publicarii in SEAP: 18.11.2013 11:33

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

120807

Denumire contract:

Materiale consumabile pentru executarea sudurii aluminotermice a sinelor si reperelor de rulare ale aparatelor de cale (Kit-uri AT)

Data acceptare:

14.11.2013

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Comerciala –S.A.P.S.P.B.S., Tel.  +40 213192433, In atentia:  Dorina CRACIUN, Email:  dorina.craciun@cfr.ro , daniela.manea@cfr.ro , iulia.staicu@cfr.ro, Fax:  +40 213192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Materiale consumabile pentru executarea sudurii aluminotermice a sinelor si reperelor de rulare ale aparatelor de cale (Kit-uri AT)

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Baza Brasov, in conditii DDP INCOTERMS

Codul NUTS: RO122 – Brasov

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Materiale consumabile pentru executarea sudurii aluminotermice a sinelor si reperelor de rulare ale aparatelor de cale (Kit-uri AT)

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

34946100-1 – Material de constructii feroviare (Rev.2)

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Materiale consumabile pentru executarea sudurii aluminotermice a sinelor si reperelor de rulare ale aparatelor de cale (Kit-uri AT)– 7.720 seturi

 

Valoarea estimata fara TVA: 1,290,322.58 RON

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

 30  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 12.910 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR, stabilit cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu art. 90 alin. 1 si alin 3 din HG 92/2006 cu modificarile si complatarile ulterioare, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat – Plata se va face in 5 zile de la data primirii fondurilor de catre CNCF CFR SA de la bugetul de stat.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale . Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B1 – Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Sophocleous Dimtrios-Dir.General pana la data de la data 15.04.2013 ; Corneliu Cretu – Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.;Sorin Alexandru Trandafirescu – Dir.Gen.Adj.Pr. Eu.; Viorel Scurtu – Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica ,Stroe Claudiu –sef Servicu recuperari creante; Daniela Manuela Dumitrescu – Dir.Comercial;Director Financiar – Daniela Cristea; Constantina Manea – Director Linii; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela – Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina – Sef STCD; Marius Dobre – sef Serviciu linii; Olteanu Pompiliu – sef proiect; Laslo Adrian –ing ; Oprea Ion – ing, Bogdan Branzan Fedeles – Sef pr.STCD; Valentin Mitroi – sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea – Sef birou AL; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Informatii privind calitatea de IMM (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3–în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant.

Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
– în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
– în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Fisa de parteneriat”;
• „Întreprinderi partenere”
– în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:

• „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
• „Întreprinderi legate”;
• „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor în Formulare.
Ofertantii vor depune documentele în original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, în original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator pentru partea de contract pe care o va realiza.
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, – se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Autorizatie / Agrement tehnic feroviar / Omologare tehnica feroviar conform H.G. nr.626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru produsele supuse achizitiei, clasa de risc 1A, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
a) Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta:
– Autorizatie de furnizor feroviar, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie pentru produs.
b) Daca ofertantul are calitatea de comerciant /intermediar , va prezenta:
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare pentru comerciant /intermediar , valabil la data limita de depunere a ofertelor.
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip si fabricatie al producatorului pentru fiecare tip de produs (în situatia în care produsele nu provin din import).
c) Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente /certificate AFER, vor prezenta copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). De asemenea, acestia vor prezenta un angajament scris de prezentare a autorizatiei/agrementului /certificate AFER pana la semnarea contractului.
Nota : Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Operatorii economici asociati în vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica în acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere, cerinta este considerata îndeplinita daca unul dintre asociati detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice, Certificat de omologare tehnica feroviara pentru produsele licitate.
Documentele se depun în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr.1
Informatii privind situatia financiara:
Fisa de informatii generale (Formularul G – se depune în original ) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului în valoarea egala sau mai mare decât 1.161.500 lei ( fara TVA).
Ofertantul care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR pentru fiecare an in parte (2010, 2011,2012).
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular G) – formularul se depune în original.
Angajament de sustinere încheiat din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul –în original.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Cerinta nr. 1
– Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original).
Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul nu poate obtine certificarile/ confirmarile din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea de orice documente/certificari ce demostreaza faptul ca acestia au furnizat produse similare, printr-un contract maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 450.000 lei fara TVA. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respective.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.
Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
– Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

-Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006,dupa caz –în original
Informatii privind asocierea.
Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Acord de asociere -în original

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

9/3/4790/05.11.2013

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 14:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

09.12.2013 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 09.12.2013 11:00

 

Locul: CNCF CFR SA B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, poarta A -int. 122792,et.5,cam 75.

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite din partea ofertantilor avand imputernicire si actul de identitate CI/BI/pasaport.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  

Alte informatii

 

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de “Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. 6. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642, Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526, Fax:  +40 213192526, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

 

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

15.11.2013 10:48

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content