Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii

Timp de lectură: 12 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 147157/10.10.2013

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Elmira Mihart , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii: vopsea, diluant si sarma zincata moale

II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Magazia Centrala de Materiale (Aleea Depoului nr. 8)

Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia

II.1.3)

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Obiectul contractului îl constituie achizitia de vopsele email de uz general pentru acoperirea suprafetelor din metal ale instalatiei SCB, in cadrul lucrarilor de reparatii curente pe anul 2013 si sarma moale zincata.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

44000000-0 – Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul

 

Cantitate:
– Lot 1 – Sarma zincata moale = 3.700 kg.
– Lot 2 – Vopsele si diluant = 5.220 kg.

 

Valoarea estimata fara TVA: 49,924 RON

II.2.2)

Optiuni

 

Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

 

45  zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia de participare este în cuantum de: – 260 lei pentru Lot nr. 1; – 730 lei pentru Lot nr. 2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare: – virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului, sau -instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare sau – prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei în numerar Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006

III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Buget de stat.

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original.
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3. Declaratie privind neîncadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Directorul – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Instalatii – Edmond Vartolomei, Sef Serviciu TE – Gheorghita Anghel, Ing. Serviciul TE – Catalin Negrila, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana Vizitiu, Consilier juridic – Irina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin Neamtu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar – Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) – se depune în original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC – in original sau copie legalizata.
2. Pentru produsele supuse achizitiei – lot 2-vopsele, diluant – este necesar ca furnizorii sa aiba Autorizare de furnizor feroviar; certificat de omologare tehnica feroviara de tip si de fabricatie din partea AFER conform OMT nr. 290/2000 valabile la data limita de depunere a ofertelor; Agrement Tehnic Feroviar (daca nu detine omologare tehnica feroviara). Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea “conform cu originalul”.
a)Daca ofertantul are calitatea de producator, va prezenta urmatoarele documente:
– Autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor
– Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie
– Certificat de omologare tehnica feroviara de tip
b)Daca ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta urmatoarele documente pentru produs:
– Agrement Tehnic Feroviar de comercializare si urmatoarele documente ale producatorului: Autorizatie de furnizor feroviar valabila la data limita de depunere a ofertelor pentru producator; Certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie; Certificat de omologare tehnica feroviara de tip.
În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.

III.2.2)

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul G – formularul se depune în original
2.Bilantul contabil din anul 2012
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil din anul 2012 vizat si înregistrat de organele competente – se va depune în copie.

III.2.3)

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1. Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui. Se va prezenta în termen de valabilitate, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

93/687/2013

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 16:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

04.11.2013 10:00

IV.3.5)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 04.11.2013 11:00

 

Locul: SCREIR CF Craiova, cam. 204

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

 

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)

Alte informatii

 

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca îndeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie – Formularul 15.

VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova

Adresa postala:  Bulevardul Decebal nr.1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt

09.10.2013 12:51

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content